Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Τι είναι το CICADA: Ένα ακρωνύμιο, ένα ερευνητικό έργο, μια ιδέα, ένας συνεταιρισμός, ένα όραμα!

Το CICADA αποτελεί ένα ακρωνύμιο για το ερευνητικό έργο με τίτλο “Children’s life quality: participation, recreation and play” (Ποιότητα Ζωής των Παιδιών: Συμμετοχή, Αναψυχή και Παιγνίδι) εμπνευσμένο από το Άρθρο 3(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το CICADA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βασική Δράση 2, ERASMUS+). Σε αυτό συμμετέχουν πέντε εταίροι από τρεις ευρωπαϊκές χώρες: το Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής), η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) και το SPEL-Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA (Πορτογαλία). Το CICADA ανέπτυξε εκπαιδευτικά πακέτα που περιλαμβάνουν διδακτικό-διαδραστικό υλικό προσβάσιμο μέσω ιστοσελίδας, διαδικτυακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής εφαρμογής (app).


Παραγόμενα Προϊόντα του Έργου

Χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής των παιδιών σε Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία

Κατά την περίοδο Νοέμβριος 2019 - Γενάρης 2020, οι εταίροι συνέλεξαν πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα ζωής των παιδιών. Μέσω μιας δομημένης διαδικασίας, υλοποίησαν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των σχετικών αποφάσεων της Επιτρόπου κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς επίσης διαφόρων περιοδικών μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Διεθνών Φορέων. Μελέτες που βασίζονται σε μεγάλης κλίμακας δεδομένα από πολλές χώρες, αποτυπώνουν σημαντικές υποδείξεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων ως προς τη χάραξη πολιτικής. Έχει παρατηρηθεί ότι, τόσο οι μελέτες, όσο και τα υπό εξέταση νομικά κείμενα, περιλαμβάνουν περιορισμένες αναφορές στην ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού των παιδιών. Οι πλείστες ερευνητικές μελέτες αναφέρονται σε ομάδες παιδιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία ή άτομα με αναπηρία, ενώ τα οποιαδήποτε συμπεράσματα αναφέρονται σε πτυχές που είναι έμμεσα συνυφασμένες με την ποιότητα ζωής, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση και η υγεία. Οι εταίροι συνέλεξαν επίσης δεδομένα από συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης με παιδιά, αποτυπώνοντας τη δική τους οπτική γωνία και άποψη. Συγκρίνοντας τα δεδομένα από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, προκύπτει διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ως προς τη χώρα διαμονής.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη Έκθεση στην αγγλική εδώ.

Η Ανοικτή Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Πηγών

Οι συνεργάτες κατά την περίοδο Νοέμβριος 2019 - Αύγουστος 2020, ανέπτυξαν την Ανοικτή Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Πηγών του CICADA η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών ή/και την προώθηση παραγόντων που τη διασφαλίζουν. Το εργαλείο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), του EQAVET και του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Αποτελείται από έξι αλληλένδετα κεφάλαια που καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των παιδιών, όπως η ευημερία των παιδιών και τα δικαιώματα του παιδιού, η ενεργή ακρόαση για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και η έρευνα δράσης στα σχολεία και την κοινότητα. Η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στην ελληνική, αγγλική και πορτογαλική γλώσσα.Για να διαβάσετε το Κεφάλαιο 2 στην ελληνική ή αγγλική, πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:Η Εργαλειοθήκη CICADA: Το Διαδραστικό Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον

Η Εργαλειοθήκη CICADA είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω ενός ασύγχρονου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος (πλατφόρμα), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021. Το περιεχόμενο συλλογής περιλαμβάνει εκτός από κείμενο, εικόνες, διαδραστικά πολυμέσα, σύντομα παιχνίδια αφήγησης, οπτικά ερεθίσματα, βίντεο, ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιοθήκη πηγών. Η μεθοδολογία του Διαδικτυακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος και των εργαλείων του συνδυάζει αυθεντική μάθηση, υποστήριξη- ενίσχυση από άλλους συμμετέχοντες, ψηφιακό γραμματισμό, χρήση ΤΠ εργαλείων και μελέτες περίπτωσης. Πριν την ολοκλήρωση του, εφαρμόστηκε δοκιμή λειτουργικότητας και ευχρηστίας, όπως και πιλοτική δοκιμή για να συλλεγεί ανατροφοδότηση για την αναγνωσιμότητα και ευχρηστία του. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε στις 22 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου 2021.

Για πρόσβαση στην πλατφόρμα ακολουθήστε το σύνδεσμο https://cicada-erasmus.csicy.com/

Το 5-ήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης του CICADA (Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Μελών του Ερευνητικού Έργου)

Μια κοινή 5-ήμερη κατάρτιση προσωπικού για τα μέλη των οργανισμών-εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19 για 25 ώρες, στις 1, 3 , 5 , 8 και 10 Μαΐου 2021, για 5 ώρες κάθε μέρα. Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης μαθησιακής δραστηριότητας ήταν να μοιραστούν οι εταίροι την εμπειρία τους σχετικά με το έργο και τη μεθοδολογία του και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα δοκιμαστικά και τελικά στάδια όλων των αποτελεσμάτων/παραγώγων του έργου.

Οδηγός Κατάρτισης και Πολιτική Προσαρμογής

Ο Οδηγός Κατάρτισης και Πολιτικής αναπτύχθηκε με τη μορφή Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Βιβλίου και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους φορείς, στους πολλαπλασιαστές και στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις συνήθεις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες σε διάφορα κοινωνικό-πολιτιστικά περιβάλλοντα. Το Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο συμπληρώνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για ενήλικες, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, για την ενημέρωση μελλοντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών σε παρόμοιους τομείς.

Ο Οδηγός Κατάρτισης και Πολιτικής στην αγγλική του έκδοση, αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το Μέρος Α’ αποτελείται από έξι κεφάλαια στα οποία συζητιούνται βασικά ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των παιδιών, όπως η ευημερία και τα δικαιώματα των παιδιών, η ενεργή ακρόαση για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών, η ενεργητική συμμετοχή τους, ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και η συμμετοχική Έρευνα Δράσης στα σχολεία και την κοινότητα για την προώθηση υψηλής ποιότητας ζωής για τα παιδιά. Το μέρος Β’ παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της έρευνας, η οποία έγινε, από τους εταίρους του CICADA, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και παρουσιάζει τις κύριες πτυχές των παραγόντων που υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής, όπως αυτές καταγράφηκαν από έρευνα πεδίου και ομάδες εστίασης με παιδιά. Το Μέρος Γ’ περιέχει προτάσεις κατάρτισης με σκοπό την ενσωμάτωση, από όσους εργάζονται στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών σε διάφορα κοινωνικό-πολιτισμικά περιβάλλοντα, των αποτελεσμάτων του έργου στις συνήθεις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Τέλος, το Μέρος Δ’ παρέχει συστάσεις πολιτικής σε μικρό-, μεσαίο- και μακρό-επίπεδο, τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την προώθηση της ποιότητας ζωής των παιδιών. Οι συστάσεις πολιτικής οργανώνονται σε ξεχωριστές κατηγορίες για διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων: κυβερνητικές υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), εκπαιδευτικές αρχές και άλλους ενδιαφερομένους.

Η ελληνική μετάφραση περιλαμβάνει μόνο το Μέρος Δ.


Διαδραστικό Βιβλίο - Interactive eBook:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTf8T63UlDL1H04C1AGA8bt7Wn3A-HZV-wxcEwuT6TPru1oj6pE4R8Olw37QxbFfg/pub?start=true&loop=false&delayms=3000#slide=id.p3

Σεμινάριο Εθνικών Πολλαπλασιαστών CICADA, Μάιος 2021

Η διάχυση του γνωστικού επιστεγάσματος και των αποτελεσμάτων του έργου έγινε αρχικά μέσω ενός Εθνικού Σεμιναρίου/Εργαστηρίου Εθνικών Πολλαπλασιαστών, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2021 σε κάθε χώρα-εταίρο. Τα σεμινάρια απευθύνονταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς, καθώς και σε ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα σεμινάρια των Εθνικών Πολλαπλασιαστών διαρκούσαν 6 ώρες το καθένα. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείτο συνολική παρουσίαση του ερευνητικού έργου CICADA και των βασικών αποτελεσμάτων του, ενώ στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράλληλα εργαστήρια.

Διεθνές Συνέδριο CICADA, 1η Ιουνίου 2021

Το Διεθνές Συνέδριο CICADA, συντονισμένο από το Γραφείο της Επιτρόπου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την 1η Ιουνίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, από τις 10:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. (GMT + 3). Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες του Συνεδρίου διεξήχθησαν στα Αγγλικά. Ογδόντα εκπαιδευτικοί από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, αλλά και μέλη από τους εταίρους του έργου κλήθηκαν να συμμετέχουν. Όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίου, δύο εξαιρετικοί ομιλητές παρουσίασαν, η Dr Laura Lundy και η Dr Monika Bullinger. Στο συνέδριο λειτούργησαν παράλληλα εργαστήρια, όπου κάθε συμμετέχοντας είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δύο από αυτά. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.


https://drive.google.com/file/d/1449VxPh9uEkYmoKU8ANyKe2CahAl0R4Y/view?usp=sharing

Παρακάτω παρατίθεται το υλικό που αναπτύχθηκε στο συνέδριο:

Ενημερωτικά Δελτία


    - Ενημερωτικό Δελτίο 1: ΕΛ, ENG, PT

    - Ενημερωτικό Δελτίο 2: ΕΛ, ENG, PT

    - Ενημερωτικό Δελτίο 3: ΕΛ, ENG, PT


Iστοσελίδα

http://www.cicada-erasmus.eu/

Facebook

https://www.facebook.com/CICADA_eu-105887637600255/

Twitter

https://twitter.com/CicadaEu
Δίκτυο Εταίρων του Έργου CICADA


Back To Top