Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, γνωστοποιεί την ανάγκη αγοράς νομικών υπηρεσιών για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους της Επιτρόπου.
2. Για το σκοπό αυτό θα επιλεγούν Δικηγόροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν, μεταξύ 19, 20 και 21 Ιουλίου 2022, τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε θέματα Νομικής Εκπροσώπησης Παιδιών από την Επίτροπο, σε Δικαστικές Διαδικασίες αναφορικά με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, και για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου.

3. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, όρους και προϋποθέσεις καθώς και απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο «Για Ενήλικες/Η άποψη της Επιτρόπου/ Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου».

4. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/XzcdKTj5H362xWdZA, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος όχι αργότερα από την Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00, και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση childcom@ccr.gov.cy.

5. Σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή/και να κληθεί σε προφορική συνέντευξη.

6. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται ανωτέρω. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Όλγα Μαυρίδου ή/και την Εύη Παναγή, στα τηλέφωνα 22873109 και 22872313, αντίστοιχα.

Η εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες συνιστά έναν από τους τέσσερις πυλώνες δράσης της Επιτρόπου. H αρμοδιότητα αυτή παρέχεται στην Επίτροπο από τις παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 [74(I)/2007 και 44(Ι)/2014]. Η διαδικασία για την εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες, καθορίζεται στον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014.

Η αρμοδιότητα της Επιτρόπου όπως εκπροσωπεί παιδιά σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες, προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις που οι εν λόγω Νόμοι θέτουν, και από άλλους ειδικούς Νόμους, όπως:

· Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [60(Ι)/2014],

· ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [91(Ι)/2014], και

· ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 [6(Ι)/2000],όπως τροποποιήθηκε.

Για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιού σε δικαστική διαδικασία, η Επίτροπος αναθέτει την υπόθεση σε Δικηγόρο, ο/η οποίος/α ενεργεί πάντοτε εκ μέρους της και υπό τις οδηγίες της, είτε για να υποβάλει αίτηση εκπροσώπησης παιδιού, ή/και για να εκπροσωπήσει το παιδί μετά από απόφαση διορισμού της Επιτρόπου από το ίδιο το Δικαστήριο. Οι Δικηγόροι στους οποίους η Επίτροπος αναθέτει την εκπροσώπηση παιδιών, έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση γύρω από θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις σχετικές διαδικασίες. Ο τρόπος της εκπροσώπησης του παιδιού στη δικαστική διαδικασία από την Επίτροπο εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από το είδος της δικαστικής υπόθεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε το έντυπο «Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου www.childcom.org.cy

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Απαιτούμενα προσόντα

α.Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister- at -Law).
β.Μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων του παιδιού στο ευρωπαϊκό ή διεθνές δίκαιο, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
γ.Άδεια Άσκησης του Δικηγορικού Επαγγέλματος σε Ισχύ (Αρ. Μητρώου Δικηγόρων).
δ.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
ε.Έξι μήνες τουλάχιστον εμπειρία άσκησης δικηγορίας σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου, και
Διετή τουλάχιστον εμπειρία άσκησης δικηγορίας σε θέματα οικογενειακού, ή/και ποινικού δικαίου, ανάλογα με την κατηγορία υποθέσεων για την οποία επιδεικνύεται ενδιαφέρον.

Καθήκοντα / Υποχρεώσεις / Ευθύνες

α.Παροχή νομικών υπηρεσιών σε προσωπική βάση. Δεν επιτρέπεται χειρισμός από άλλο δικηγόρο είτε του ίδιου Γραφείου του ή άλλου Γραφείου.
β.Εμπιστευτικότητα.
γ.Παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού.
δ. Παροχή νομικών υπηρεσιών στην Ελληνική ή /και την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τις ανάγκες του υπό εκπροσώπηση παιδιού.
ε.Τακτική ενημέρωση της Επιτρόπου ή Λειτουργού της Γραφείου της, αναφορικά με την υπόθεση.
στ.Παροχή νομικών υπηρεσιών από το Γραφείο του ή οπουδήποτε αλλού η Επίτροπος κρίνει ότι ενδείκνυται.
ζ.Προσωπική επαφή με το υπό εκπροσώπηση παιδί εκεί και όπου κρίνει η Επίτροπος.
η.Να παρίσταται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες ή συναντήσεις πραγματοποιούνται οπουδήποτε σχετικές με την υπόθεση.
θ.Εκπροσώπηση του παιδιού σε διοικητικές διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία και είναι σχετικές ή συνδέονται με αυτήν.
ι.Αναφορικά με υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου, η εκπροσώπηση αφορά σε όλο το φάσμα των δικαστικών διαδικασιών για την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο.
κ.Οι επιλεγέντες δικηγόροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα παρασχεθεί από το Γραφείο της Επιτρόπου που αφορά τις πτυχές της νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, ή/και Ποινικού Δικαίου, ή/και ασυνόδευτων αιτητών ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, ανάλογα με την κατηγορία υποθέσεων για την οποία επιδεικνύεται ενδιαφέρον.

Αμοιβή

α.Σύμφωνα με τις κατώτατες κλίμακες του εκάστοτε ισχύοντος περί Γονικής Μέριμνας Διαδικαστικού Κανονισμού ή του περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) Διαδικαστικού Κανονισμού, ως έχει τροποποιηθεί, ανάλογα με την περίπτωση.
β.Πληρωμή οδοιπορικών σε περίπτωση που ο/η Δικηγόρος διακινείται εκτός πόλεως, μετά από ενημέρωση και έγκριση της Επιτρόπου.

Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών 17.06.2022.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top