Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Προβληματικές πτυχές που αφορούν τις άδειες φύλαξης παιδιών των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι εργασιακές ρυθμίσεις που ισχύουν από τις 21 Μαΐου

      · Υποβολή παραπόνου για διερεύνηση δυνάμει του άρθρου 4(2)(θ) των Νόμων 74(I)/2007 και 44(Ι)/2014

      · Έλεγχος και παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών, με στόχο την εναρμόνιση τους με διεθνή επίπεδα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού δυνάμει του άρθρου 4(1)(ε) των Νόμων 74(I)/2007 και 44(Ι)/2014

Αναφέρομαι σε αριθμό παραπόνων που μου υποβληθήκαν σε ότι αφορά την περίοδο κάλυψης των δύο αδειών για φύλαξη παιδιών, που εξαγγέλθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τους υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναφέρομαι σε τηλεφωνικά παράπονα για τις εργασιακές ρυθμίσεις που ισχύουν, ειδικά στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τις 21 Μαΐου.

2. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, τα παράπονα που μου υποβλήθηκαν αναφέρουν ότι δημιουργήθηκε κενό, τριών περίπου εβδομάδων, όπου δεν παραχωρήθηκε δικαίωμα στους εργαζόμενους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε άδεια για φύλαξη παιδιών. Η Ειδική Άδεια που εξαγγέλθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Åãêýêëéïò Áñ. 1608 Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ìå Áñ. Öáê.: Õ.Ï. 21.11.003, ÔÄÄÐñ. 21.11.001, çìåñ. 17/03/2020. έληξε στις 12 Απριλίου και η Ειδική Άδεια Απουσίας που εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Υγείας τέθηκε σε ισχύ από τις 06/05/2020 Åãêýêëéïò Áñ. 1616 Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ìå Áñ. Öáê.: Õ.Ï. 21.11.003, ÔÄÄÐ 21.11.001, çìåñ. 06/05/2020. και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

3.1. Καταρχήν να επισημάνω ότι με την εξαγγελία της Α’ Φάση Χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την Πανδημία η οποία ξεκίνησε από τις 04 Μαΐου, η οποία μάλιστα υποχρέωνε την επιστροφή όλων των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και μεγάλης μερίδας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την Απόφαση Αρ. 9 του 2020 Κ.Δ.Π. 184/2020, απέκλεισε μια ολόκληρη ομάδα εργαζομένων, αυτών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από το δικαίωμα της Ειδικής Άδειας για τη φροντίδα παιδιών, κάτι που συνιστούσε Διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και το βασικότερο, παραβίαζε τα δικαιώματα σε προστασία των παιδιών των επηρεαζόμενων οικογενειών. Στη συνέχεια η Διάκριση αυτή αποκαταστάθηκε από τον Υπουργό Υγείας με το Διάταγμα Αρ. 21 (Κ.Δ.Π. 194/2020) του 2020, το οποίο παραχωρούσε στους Εργαζόμενους του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δικαίωμα να αιτηθούν Άδεια Απουσίας για λόγους Δημόσιου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρία, χωρίς μάλιστα να υπάρχει μισθολογικό κριτήριο.

3.2. Το κενό που μένει ακάλυπτο ανάμεσα στις δύο Άδειες εξανάγκασε σημαντική μερίδα εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να χρησιμοποιήσουν διάφορες μορφές άδειας, όπως την ετήσια άδεια ανάπαυσης, η οποία παρεμπιπτόντως δεν είναι ανεξάντλητη και ήδη χρησιμοποιείται από εργαζόμενους γονείς προκειμένου να καλύψουν ανάγκες φύλαξης παιδιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους -ειδικά κατά τις σχολικές διακοπές και αργίες-, την άδεια άνευ απολαβών η οποία όμως επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες, και της γονικής άδειας ή οποία να διευκρινιστεί ότι δεν καλύπτει παιδιά πάνω των 8 ετών.

4. Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούμενη παρέμβασή μου για το θέμα, το μέτρο της Ειδικής Άδειας για τη φύλαξη παιδιών είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα μέτρα που λήφθηκαν σε σχέση με την προστασία των παιδιών και με την προστασία της οικογενειακής ζωής και επομένως δεν είναι κατανοητό το σκεπτικό στη βάση του οποίου τέθηκαν αρχικά οι μισθολογικές προϋποθέσεις που τη διέπουν, αλλά και ούτε και οι επιπρόσθετοι περιορισμοί οι οποίοι περιληφθήκαν στην Απόφαση Αρ. 9. Περαιτέρω, φαίνεται ότι η Ειδική Άδεια Απουσίας που εξαγγέλθηκε στην πορεία, αποκατάστησε μεν, την Διάκριση σε ότι αφορά το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία των εργαζομένων του δημόσιου τομέα αλλά, χωρίς αναδρομική ισχύ, δε.

5. Επιπλέον, όσον αφορά το δεύτερο θέμα, ενόψει του ότι δεν έχουν επαναλειτουργήσει τα ιδιωτικά σχολεία, δεν έχουν επαναλειτουργήσει όλες οι βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ αυτές που επαναλειτουργήσαν η φοίτηση των παιδιών είναι μερική, λαμβάνω μεγάλο αριθμό παραπόνων τηλεφωνικά σε ότι αφορά τις εργασιακές ρυθμίσεις (π.χ. δικαίωμα για κατοίκον εργασία, τηλεργασία) και το δικαίωμα στην Ειδική Άδεια Απουσίας, που ισχύουν από τις 21 Μαΐου. Όπως προκύπτει, τα θέματα δεν είναι ξεκάθαρα ρυθμισμένα μέσα από τις υπάρχουσες ανακοινώσεις/εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι γονείς να πιέζονται για επιστροφή στην εργασία τους χωρίς όμως να έχουν επιλυθεί τα θέματα φύλαξης και προστασίας των παιδιών τους. Εξαίρεση αποτελεί η προσωπική ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία διευκρινίζει ότι το Σχέδιο Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών έχει ισχύ μέχρι και τις 12 Ιουνίου 2020. Δεν έχουν όμως εντοπιστεί, στη βάση των νέων δεδομένων με τη μερική επαναλειτουργία των σχολείων, άλλες διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις εργασιακές ρυθμίσεις, και το δικαίωμα φύλαξης παιδιών για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Μεγάλη επηρεαζόμενη ομάδα εργαζομένων είναι και αυτή των εκπαιδευτικών-γονιών οι οποίοι καλούνται από τον εργοδότη να παρουσιαστούν στα σχολεία τους. Οι διάφορες ομάδες εργαζόμενων γονιών αναζητούν από διάφορες Υπηρεσίες και Υπουργεία απαντήσεις και διευκρινίσεις σε σχέση με το δικαίωμα για κατοίκον εργασία αλλά και το δικαίωμα στην Ειδική Άδεια Απουσίας, χωρίς όπως να λαμβάνουν ξεκάθαρες και σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα τα θέματα της επιστροφής στην εργασία και της φύλαξης των παιδιών τους, να εκκρεμούν.

6. Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλώ όπως δώσετε οδηγίες για τα εξής:

    I. Να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενταχθεί, η περίοδος 13 Απριλίου με 05 Μαΐου, σε κάποια από τις δύο άδειες που παραχωρούν δικαίωμα φύλαξης παιδιών.
    II. Να εκδοθούν διευκρινιστικές ανακοινώσεις/εγκύκλιοι/οδηγίες σε ότι αφορά τις εργασίες ρυθμίσεις (κατοίκον εργασία και τηλεργασία) και το δικαίωμα για Ειδική Άδεια Απουσίας παιδιών που ισχύουν από τις 21 Μαΐου και αφορούν τους εργαζόμενους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδική αφορά θα πρέπει να γίνει και για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως αυτή των εκπαιδευτικών. Σε αυτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων παιδιών συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία.

Ενόψει του μεγάλου αριθμού παραπόνων που λαμβάνω για το συγκεκριμένο θέμα και στη βάση του ότι το θέμα απασχολεί τους εργαζόμενους γονείς και την κοινωνία, η παρούσα επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου.
Κατεβάστε το αρχείο Word Παρέμβαση ΕΠΔΠ άδειες φύλαξης παιδιών των εργαζομένων 25.5.20.docΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top