Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στην 5
η
Συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Οκτωβρίου 2018 στο Στρασβούργο. Η κα Κουρσουμπά είναι μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Ad Hoc Επιτροπής, η οποία έχει ως όρους εντολής την καθοδήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής από τα Κράτη-Μέλη της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 -2021. Η πρώτη αξιολόγηση των Κρατών-Μελών προγραμματίζεται για τα μέσα του 2019 (Mid-term evaluation).
Στην 5
η
συνάντηση της Αd Hoc Επιτροπής συμμετείχαν, πέραν των εκπροσώπων των Κρατών-Μελών του ΣτΕ, εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας των παιδιών που μετακινούνται, καθώς και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον, θέματα τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα. Τονίστηκε, επίσης, η τεράστια σημασία του δικαιώματος της συμμετοχής των παιδιών σε όλα τα θέματα που τα αφορούν, δικαίωμα το οποίο η Επιτροπή προωθεί δυναμικά, τόσο στις σχετικές διαδικασίες του ΣτΕ, όσο και στα Κράτη Μέλη.
Η Επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση ότι, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον («
Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment»
), που είχε συντάξει, εγκρίθηκε στις 4/7/2018 από την Επιτροπή Υπουργών, ως Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη, κατά τη διάρκεια της 1321ης συνάντησης της.
Περαιτέρω, η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά το κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την αποτελεσματική κηδεμονία ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους στα πλαίσια της μετανάστευσης («
Recommendation CM/REC(2018)x of the Committee of Ministers to Member States on guiding principles and guidelines for an effective guardianship for unaccompanied and separated children in migration»).
Η Κύπρια Επίτροπος κατέθεσε πληθώρα εποικοδομητικών εισηγήσεων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα μέλη της Επιτροπής. Το προσχέδιο των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και να υποβληθεί στην Επιτροπή Υπουργών για έγκριση αρχές του 2019. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της στο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις διαδικασίες αξιολόγησης της ηλικίας παιδιών στο μεταναστευτικό πλαίσιο.
Λίγα λόγια για τη Στρατηγική του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021:
Η Στρατηγική υπήρξε αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΣτΕ (στην οποία μετείχε και η η Κύπρια Επίτροπος) με τα Κράτη Μw3b5g8
έλη του ΣτΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για το Παιδί, άλλους διεθνείς οργανισμούς και παιδιά. Οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη μέσω άμεσης διαβούλευσης μαζί τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω δευτερογενούς ανάλυσης βάσεων δεδομένων στις οποίες αποτυπώνεται η προοπτική των παιδιών σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα. Η Στρατηγική εντοπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού τα επόμενα χρόνια και προσδιορίζει τις ακόλουθες πέντε θεματικές περιοχές προτεραιότητας για δράση:
• Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.
• Συμμετοχή για όλα τα παιδιά.
• Ζωή απαλλαγμένη από βία για όλα τα παιδιά.
• Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.
• Τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.
Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣτΕ, στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a9206

Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου CAHENF 5th Meeting.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top