Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Τα παράπονα που υποβάλλονται στο Γραφείο είναι ένας τρόπος ενημέρωσης της Επιτρόπου για καταστάσεις που δυνατόν να παραβιάζουν δικαιώματα του παιδιού.

Κάθε παράπονο που λαμβάνεται, μελετάται προσεκτικά και αξιολογείται. Αν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από αρμόδια αρχή, η Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να το διαβιβάσει στην εν λόγω αρμόδια αρχή για διερεύνηση και να παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησης του από την αρχή αυτή. Η Επίτροπος δυνατόν να υποβάλει αυτεπάγγελτα θέματα για διερεύνηση και να παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησης παραπόνων από οποιαδήποτε αρχή, αναφορικά με παραβίαση δικαιωμάτων του παιδιού.

Βασικός σκοπός και στόχος της Επιτρόπου είναι όπως μέσω των παραπόνων να αξιολογεί κατά πόσον υφιστάμενες νομοθεσίες, αποφάσεις πολιτικής, διαδικασίες και πρακτικές, συνάδουν με κατοχυρωμένα δικαιώματα του παιδιού και/ή υπάρχουν αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται τέτοιες παραβάσεις και /ή αποκλίσεις, η Επίτροπος προχωρεί με παρέμβαση προς όλους τους αρμόδιους φορείς και προβαίνει σε συστάσεις και εισηγήσεις για κατάλληλες λύσεις, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Σε οποιοδήποτε στάδιο, η Επίτροπος δύναται, κατά την κρίση της, να δώσει δημοσιότητα στις συστάσεις και εισηγήσεις της.

Παράπονο υποβάλλεται από οποιοδήποτε άτομο που διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού από οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Δεν εξετάζονται παράπονα που αφορούν διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.Back To Top