English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Συνήθεις Ερωτήσεις
English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση1 Ποιά είναι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο;

2 Τι κάνει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού;

3 Ποιο θεωρείται παιδί;

4 Τι είναι η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού;

5 Γιατί δημιουργήθηκε ειδική Σύμβαση για τα παιδιά;

6 Πώς η Σύμβαση προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού;

7 Ποια βήματα ενθαρρύνει τα κράτη να πάρουν η Σύμβαση και η Ειδική Επιτροπή;

8 Μπορούν τα παιδιά να έχουν δικαιώματα χωρίς ευθύνες;

9 Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού;
1 Ποιά είναι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο;


Η κ. Λήδα Κουρσουμπά έχει διοριστεί ως η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο τον Αύγουστο 2007, μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο τον Ιούνιο 2007, (Νόμος 74(Ι)/2007).

Αρχή


2 Τι κάνει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού;


Η αποστολή της Επιτρόπου είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος της είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα, να διαφωτίζει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία ώστε να διασφαλιστούν πρακτικά τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, να εντοπίζει και να προωθεί τις απόψεις των παιδιών εκεί όπου δεν μπορούν να ακουστούν, να παρακολουθεί τις νομοθεσίες που έχουν σχέση με το παιδί και να υποβάλλει προτάσεις για εναρμόνιση τους με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, να οργανώνει εκστρατείες διαφώτισης, να διορίζει αντιπρόσωπο του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες που το επηρεάζουν και να εκπροσωπεί τα παιδιά σε διαδικασίες που τα αφορούν.

Αρχή


3 Ποιο θεωρείται παιδί;


Άτομο κάτω των 18 χρονών, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις, την κρατική την εθνική ή την κοινωνική καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση, την ανικανότητα και τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση του ιδίου ή των γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του.

Αρχή


4 Τι είναι η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού;


Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι μία διεθνής συνθήκη που αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού. Η Σύμβαση καθιερώνει ένα παγκόσμιο δεσμευτικό κώδικα για τα δικαιώματα που πρέπει όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν. Τα κράτη που είναι μέλη της Σύμβασης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά αντιμετωπίζονται χωρίς καμία διάκριση, έχουν προστασία, πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως εκπαίδευσης και υγείας, έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας, ικανοτήτων και ταλέντων τους, μεγαλώνουν σε ευτυχισμένο περιβάλλον με αγάπη και κατανόηση, πληροφορούνται και συμμετέχουν σε ότι αφορά τα δικαιώματα τους μέσα από προσιτές για αυτά διαδικασίες.

Αρχή


5 Γιατί δημιουργήθηκε ειδική Σύμβαση για τα παιδιά;


Η Σύμβαση παρέχει ένα διεθνές σύνολο προτύπων τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις χώρες. Προσεγγίζει το παιδί μέσα από την οπτική γωνία ότι δεν είναι ιδιοκτησία των γονιών του και ότι δεν είναι αβοήθητο αντικείμενο. Πρόκειται για ανθρώπινη ύπαρξη με δικά του δικαιώματα. Η Σύμβαση προσεγγίζει το παιδί ως ξεχωριστή οντότητα, μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας στην οποία ζει, με δικαιώματα που αρμόζουν στην ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του. Αναγνωρίζει τη νομική υπόσταση του παιδιού. Το παιδί δεν είναι πλέον παθητικός αποδέκτης ωφελημάτων και η παροχή δικαιωμάτων σε αυτό δεν είναι πλέον επιλογή, χάρη, ευγένεια και καλοσύνη. Το παιδί έχει αυτόνομα δικαιώματα τα οποία οφείλουμε όλοι να τιμούμε και να σεβόμαστε.

Αρχή


6 Πώς η Σύμβαση προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού;


Η Σύμβαση αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού, με βάση την οποία αξιολογείται η πρόοδος και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων. Οι κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων κρατών δεσμεύονται να τηρούν όλες τις αρχές της Σύμβασης και γι΄αυτό έχουν υποχρέωση να επιφέρουν αλλαγές στους Νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένες με τις αρχές της Σύμβασης. Οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε πρακτική ή ενέργεια η οποία εμποδίζει τα παιδιά να απολαμβάνουν στο σύνολο τα δικαιώματα τους. Απαιτείται όπως οι κυβερνήσεις περιοδικά ενημερώνουν την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την πρόοδο τους στην επίτευξη όλων των δικαιωμάτων. Η Επιτροπή αυτή, η οποία είναι ένα εκλεγμένο διεθνές σώμα που συνεδριάζει στη Γενεύη και παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης, απαιτεί από τις κυβερνήσεις που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις για το επίπεδο εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα τους. Η Επιτροπή σχολιάζει τις εκθέσεις αυτές και ενθαρρύνει τα Κράτη να πάρουν ειδικά μέτρα, να αναπτύξουν και να καθιερώσουν κανονισμούς για την καλύτερη προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Αρχή


7 Ποια βήματα ενθαρρύνει τα κράτη να πάρουν η Σύμβαση και η Ειδική Επιτροπή;


· Να αναπτύξουν εθνική πολιτική για τα παιδιά,
· να δημιουργήσουν μόνιμα σώματα ή μηχανισμούς για την προώθηση, συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών των κυβερνητικών Υπηρεσιών,
· να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Νόμοι, οι πολιτικές, οι διοικητικές αποφάσεις και οι πρακτικές είναι συμβατές με τη Σύμβαση,
· να εισαγάγουν τρόπους αξιολόγησης των επιπτώσεων στα παιδιά των διαφόρων πολιτικών του κράτους,
· να διεξαγάγουν επαρκή ανάλυση των προϋπολογισμών του κράτους για να προσδιοριστεί το μερίδιο των κεφαλαίων από τα κρατικά κονδύλια που διατίθεται προς όφελος των παιδιών,
· να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής συλλογή δεδομένων η οποία θα δείχνει τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών,
· να αυξήσουν την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για τη Σύμβαση παρέχοντας εκπαίδευση σε όλους όσους έχουν σχέση με την ανάπτυξη πολιτικής του κράτους και σε όσους εργάζονται με παιδιά,
· να εμπλέξουν τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα του παιδιού,
· να δημιουργήσουν ανεξάρτητους θεσμούς για προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Αρχή


8 Μπορούν τα παιδιά να έχουν δικαιώματα χωρίς ευθύνες;


Τα παιδιά έχουν ευθύνες. Πολλά παιδιά εργάζονται, φροντίζουν μέλη της οικογένειας τους που έχουν ανάγκη και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει εκπαιδευτικές ευθύνες. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, το ίδιο και τα παιδιά. Αν τα παιδιά μεγαλώσουν γνωρίζοντας τα δικαιώματα τους και αυτά των συνανθρώπων τους θα γνωρίζουν ταυτόχρονα και τις ευθύνες τους απέναντι στους συνανθρώπους τους. Δέσμευση απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού δείχνει ότι οι ενήλικες σέβονται τα παιδιά και τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Αρχή


9 Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού;


Η Σύμβαση είναι το βασικό εργαλείο που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού, που περιλαμβάνει πολιτειακά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, κρατικής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης, ανικανότητας, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης του ιδίου ή των γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν το παιδί πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Οι πρόνοιες της Σύμβασης καλύπτουν 3 πυλώνες:
Παροχές, που διασφαλίζουν δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τις παροχές για ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο.
Προστασία, που καλύπτει κάθε μορφή κακοποίησης, διάκρισης, εκμετάλλευσης, κατάχρηση ουσιών, αδικία, διαμάχη και σύρραξη.
Συμμετοχή, που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού στο να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του και στο να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις αποφάσεις που το αφορούν, ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων.

Αρχή

Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας