Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Νομοθετική Κατοχύρωση της ΟΕΣ

Με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014] που τέθηκε σε ισχύ στις 11.4.2014, ο οποίος καταρτίστηκε και προωθήθηκε από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κατοχυρώνεται νομοθετικά η σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με βάση απόφασης της Επιτρόπου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 του Νόμου καθορίζεται η σύσταση της ΟΕΣ από παιδιά ηλικίας από 13 – 17 ετών, οι οποίοι εκπροσωπούν, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την κυπριακή κοινωνία από απόψεως γεωγραφικής κάλυψης, φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμικών καταβολών και κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες. Στην ΟΕΣ θα μετέχει, εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της Παιδοβουλής και ένας της ΠΣΕΜ. Η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος λειτουργίας, η διάρκεια και ο τρόπος ανανέωσης της θητείας καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ΟΕΣ, καθορίζονται με κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται από την Επίτροπο σε διαβούλευση με την ΟΕΣ.

Ρόλος της ΟΕΣ είναι:

(α) η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εφήβων και του Επιτρόπου για κάθε θέμα που αφορά στα δικαιώματα του παιδιού·

(β) η διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων, εισηγήσεων και η υποβολή τους στον Επίτροπο, για κάθε θέμα που αφορά στα παιδιά και στα δικαιώματά τους·

(γ) η συζήτηση με τον Επίτροπο θεμάτων που αφορούν στα παιδιά και τα οποία τα ίδια τα παιδιά θεωρούν σημαντικά·

(δ) η ενδυνάμωση των παιδιών με εργαστήρια σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού και/ή θέματα που ενδιαφέρουν και/ή επηρεάζουν τα παιδιά·

(ε) η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία και συμμετοχή σε δραστηριότητες άλλων ομάδων εφήβων συμβούλων σε άλλα κράτη της Ευρώπης και/ή συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (“European Network of Ombudspersons for Children” – ENOC)·

(στ)η συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών.Κατεβάστε το αρχείο Word Τροποποιητικός Νόμος Επιτρόπου-ΟΕΣ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top