Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Σημείωμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 03.6.2010

Θέμα: Ανάγκη ενίσχυσης του Παιδοογκολογικού Θαλάμου με περισσότερους ειδικούς παιδοογκολόγους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε περίπτωση απουσίας του ειδικού παιδοογκολόγου


Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Άρθρο 3:

1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ευημερίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των νόμιμων κηδεμόνων του ή των άλλων προσώπων που είναι νομικά υπεύθυνοι γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.

Άρθρο 24:

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και να τυγχάνει των διευκολύνσεων ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας του. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί του δικαιώματος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του ως άνω δικαιώματος και παίρνουν, ιδιαίτερα τα κατάλληλα μέτρα για:

        α) Να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και περίθαλψη δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης·
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Γενικό της Σχόλιο Αρ. 7:

Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, επισημαίνει ότι στην πρώιμη παιδική ηλικία, όπου αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες ενός παιδιού, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θεραπευτική παρέμβαση ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπτυχθούν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Επίσης η Επιτροπή επισημαίνει την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει ότι όλα τα ιδρύματα και οι υπηρεσίες υπεύθυνες για παιδιά νηπιακής ηλικίας συμμορφώνονται με ψηλά επίπεδα ποιότητας. Όσον αφορά στους τομείς της ασφάλειας και υγείας το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές αριθμητικά, κατάλληλα εκπαιδευμένο και με ανεπτυγμένα κατάλληλα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών.

Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα στο Γενικό της Σχόλιο Αρ. 14:

Η Επιτροπή αναφέρει ότι όσον αφορά το δικαίωμα στην υγεία σε όλες τις μορφές της και σε όλα τα επίπεδα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος:

· Διαθεσιμότητα: τα αγαθά και οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ικανοποιητική ποσότητα εντός της επικρατείας μιας χώρας.
· Προσβασιμότητα: τα αγαθά και οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους εντός της επικράτειας μιας χώρας. Η προσβασιμότητα διακρίνεται στις τέσσερις διαστάσεις: α) της μη διάκρισης, β) της φυσικής προσβασιμότητας, γ) της οικονομικής και δ) της πληροφόρησης.
· Αποδοχή: όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να σέβονται τους κώδικες ιατρικής ηθικής και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.
· Ποιότητα: τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι επιστημονικά και ιατρικά κατάλληλες και να ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα ποιότητας. Αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνουν και το καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, τα εγκεκριμένα φάρμακα και το νοσοκομειακό εξοπλισμό.

Εισήγηση με βάση τα προαναφερθέντα άρθρα της Σύμβασης και της σχετικής Νομολογίας:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης όσον αφορά την ενίσχυση του Παιδοογκολογικού Θαλάμου με περισσότερους ειδικούς παιδοογκολόγους, θα πρέπει να συνυπολογίσει ανάμεσα σε άλλα, κατά πόσον η συγκεκριμένη απόφαση θα εξυπηρετήσει το συμφέρον των παιδιών και την υποχρέωση του κράτους για παροχή του υψηλότερου δυνατού επίπεδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα Επιτρόπου για Παιδοογκολογικό.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top