Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Άρθρο 19: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να παίρνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σωματικής ή πνευματικής βίας, τραυματισμού ή κακομεταχείρισης, παραμέλησης ή πλημμελούς μεταχείρισης, βίαιης μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακομεταχείρισης, όσο βρίσκεται υπό την φύλαξη των γονέων του ή ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων κηδεμόνων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευτεί.

Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα περιλαμβάνουν, κατά το δέον αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπύν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι έχον τη φύλαξη του, καθώς και για άλλες μορφές πρόληψης και για την επισήμανση, την αναφορά, την παραπομπή, τη διερεύνηση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση περιπτώσεων κακομεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται πιο πάνω, και, όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέμβασης.

Το άρθρο 19 διασφαλίζει το ανθρώπινο δικαίωμα στο παιδί για σεβασμό της αξιοπρέπειας, της σωματικής και προσωπικής του ακεραιότητας. Απαιτεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη να λάβουν σειρά μέτρων, νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά για την προστασία των παιδιών απόκάθε μορφή βίας.

Πρόταση Νόμου:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της πρότασης νόμου με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ώστε:
· η κατάθεση ανηλίκου θύματος να λαμβάνεται στην παρουσία οικογενειακού συμβούλου ή παιδοψυχολόγου,
· ο ύποπτος να προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου το ταχύτερο δυνατό,
· όλες οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας να εκδικάζονται από την αρχή μέχρι το τέλος κεκλεισμένων των θυρών και
· το διάταγμα αποκλεισμού να απαγορεύει την είσοδο ή παραμονή του κατηγορουμένου και σε άλλους χώρους όπου συχνάζει το θύμα πέραν της κατοικίας του καθώς και
· η δυνατότητα που δίνεται στο δικαστήριο να εκδίδει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας προσωρινό διάταγμα αποκλεισμού υπόπτου ή απομάκρυνσης ανηλίκου θύματος μέχρι την καταχώρηση και εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του κατηγορουμένου, μας βρίσκει σύμφωνους γιατί όλες οι πιο πάνω πρόνοιες συνάδουν με τις αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ και διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικαιώματα του παιδιού.

Αναφορικά με το θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας Θυμάτων Βίας θα συμφωνούσαμε ως προς τη λειτουργία του θεσμού προκειμένου η βασικότερη αρμοδιότητα του να είναι η άσκηση έλεγχου και παρακολούθησης σε σχέση με τις πρακτικές και πολιτικές των αρμόδιων φορέων κυβερνητικών και μη που έρχονται σε επαφή με περιπτώσεις άσκησης βίας στην οικογένεια. Ο Επίτροπος αναμένεται να προβαίνει σε εισηγήσεις και παρατηρήσεις αναφορικά με διαπιστώσεις του για την εφαρμογή της νομοθεσίας και του εγχειριδίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και να κάνει προτάσεις για τροποποιήσεις της νομοθεσίας όπου διαπιστώνονται ελλείψεις. Περαιτέρω αναμένεται από τον Επίτροπο να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βία στην οικογένεια και να προωθεί τη δημιουργία σχέδιου δράσης για την άσκηση βίας στα παιδιά. Ο Επίτροπος μπορεί να εξετάζει παράπονα για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Στις προτεινόμενες διατάξεις αναφέρεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται ως Επίτροπος δυνατό να προέρχεται από τη δημόσια υπηρεσία εφόσον με το διορισμό αυτό δε δημιουργείται σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων που ασκεί ως δημόσιος υπάλληλος. Αυτό δεν είναι δυνατό αφού άτομο το οποίο είναι δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητα της παρακολούθησης. (monitoring).

Αναφέρεται επίσης ότι ο Επίτροπος ασκεί έλγχο και εποπτεία στους οικογενειακούς συμβούλους, της Συμβουλευτικής και της πολυθεματικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες του αφού οργανικά οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι ανήκουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και εποτεύονται από την Υπηρεσία τους. Δεν μπορεί να εποτεύει ο ίδιος περιστατικά που καταγγέλλονται στις ΥΚΕ κλπ. αλλά να εξετάζει παράπονα που αφορούν το χειρισμό περιστατικών.

Η τήρηση αρχείου εμπείπτει στις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία παρακολουθεί το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια σύμφωνα με το άρθρο 7.-(1)(α).

Το άρθρο 7.-(1)(ε) του Νόμου αναφέρει ότι η Συμβουλευτική “Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας» αρμοδιότητα για την οποία φαίνεται ότι θα υπάρχει επικάλυψη με το διορισμό Επιτρόπου.

Χρειάζεται να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των δύο θεσμών, της Συμβουλευτικής και του Επιτρόπου έτσι ώστε να αποφευχθούν συγχίσεις και επικαλύψεις. Με τις υφιστάμενες προτεινόμενες αρμοδιότητες δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς η αποστολή του Επιτρόπου και το κενό που καλείται να καλύψει.
Κατεβάστε το αρχείο Word Βία στην οικογένεια 9.10.2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top