Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με αφορμή παράπονο που δέχτηκε, αναφορικά με μη κατοχύρωση του δικαιώματος θηλασμού σε βρέφη κατά τη διάρκεια πτήσης και, μετά από διερεύνηση, κατέληξε σε υποβολή συστάσεων προς την εμπλεκόμενη εταιρεία. Λόγω του ότι το θέμα αφορά και πιθανόν να επηρεάζει το ευρύ κοινό, η Επίτροπος κρίνει σκόπιμο όπως δημοσιοποιήσει τη Θέση της επί τούτου.


Ο θηλασμός συνιστά πρωτογενές δικαίωμα του παιδιού, το οποίο, κατ΄ επέκταση, μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερογενές δικαίωμα του γονέα. Η Επίτροπος επιθυμεί, καταρχάς, να επαναβεβαιώσει τη διαχρονική στήριξή της προς τους γονείς που επιλέγουν το μητρικό θηλασμό, ως αποκλειστικό ή κύριο τρόπο διατροφής των παιδιών τους, στα πρώτα στάδια της βρεφικής ηλικίας. Η θρεπτική και συναισθηματική αξία του μητρικού θηλασμού για το παιδί, αναδεικνύεται μέσα από τις πρόνοιες του Άρθρου 24 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο οποίο και γίνεται ειδική αναφορά στην αξία και τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού για την υγεία του παιδιού. Η Επίτροπος θεωρεί ότι, ενόψει του ότι ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της πτήσης, συνιστά ειδικές συνθήκες, η προσυνεννόηση και η συνεργασία των εμπλεκομένων μερών είναι επιβεβλημένη, για σκοπούς διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού.

Με το δεδομένο αυτό, η Επίτροπος συστήνει στους επηρεαζόμενους γονείς όπως, κατά την κράτηση των θέσεων, ζητούν, καταρχάς, λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά στην πολιτική και τις δεσμεύσεις της αεροπορικής εταιρείας της επιλογής τους, σχετικά με το θέμα του θηλασμού κατά την πτήση. Επιπρόσθετα, να γνωστοποιούν, στην αεροπορική εταιρεία, την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν με βρέφος, το οποίο πιθανόν να θηλάσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, και να ενημερώνουν την εταιρεία για πιθανές ανάγκες που δυνατό να προκύψουν σχετικά με το θηλασμό κατά την πτήση.

Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, η Επίτροπος θεωρεί ότι, από τη στιγμή που οι γονείς δηλώνουν, κατά την κράτηση των θέσεων, ότι θα ταξιδέψουν με βρέφος, δημιουργείται στην εταιρεία η υποχρέωση για ενημέρωση των γονέων για την ύπαρξη ή όχι οποιασδήποτε πολιτικής σχετικά με τον θηλασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στην περίπτωση που υφίσταται μια τέτοια πολιτική, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς οι οποιεσδήποτε σχετικές διευκολύνσεις παρέχονται εκ μέρους της εταιρείας. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τον θηλασμό κατά την πτήση, οφείλει να ενημερώσει τους γονείς, ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις επιλογές που θα εξυπηρετούν, όπως αυτοί κρίνουν καλύτερα, το συμφέρον του παιδιού τους.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι, η μη παρεμπόδιση του θηλασμού κατά την πτήση ή/και η καταφυγή σε αυτοσχέδιες λύσεις, οι οποίες να επαφίενται στην καλή θέληση άλλων επιβατών, όταν οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται προ τετελεσμένων, δε μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο ως πολιτική επί του θέματος. Θεωρεί δε ότι, η οποιαδήποτε δέσμευση πολιτικής, εκ μέρους αεροπορικής εταιρείας για το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσα αναφέρονται ως άνω, που αφορούν στη θετική υποχρέωση της εταιρείας για στήριξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και στην εξαρχής γνωστοποίηση στο επιβατικό κοινό, συγκεκριμένων σχετικών διευκολύνσεων ή, σε αντίθετη περίπτωση, ενημέρωση για αδυναμία παροχής τους. Η Επίτροπος, διευκρινίζει, επιπλέον ότι, ακόμα και στην περίπτωση που αεροπορική εταιρεία δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά τον θηλασμό κατά τη πτήση, εξακολουθεί να έχει υποχρέωση να εξαντλήσει, εκ των προτέρων, όλα τα περιθώρια σεβασμού και στήριξης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων παιδιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος, καλεί τις αεροπορικές εταιρείες όπως υιοθετήσουν, το συντομότερο, πολιτικές που να διασφαλίζουν το πρωτογενές δικαίωμα του παιδιού στον μητρικό θηλασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρεί επιβεβλημένο όπως, τουλάχιστον, υιοθετήσουν πρακτικές/διαδικασίες ενημέρωσης των επηρεαζόμενων γονέων-επιβατών σχετικά με τη μη ύπαρξη τέτοιας πολιτικής αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Λευκωσία, Αύγουστος 2013Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέση Επιτρόπου για θηλασμό σε πτήση.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top