Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Αξιολόγηση Αντικτύπου στα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIA) και η Αποτίμηση της Επίδρασης στα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIE) οι οποίες αναφέρονται ρητά στο Γενικό Σχόλιο Αρ.5 (Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (2003). Γενικό Σχόλιο Αρ. 5. Γενικά Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Άρθρο 4, 42 και 44, παρ. 6). CRC/GC/2003/5) και Αρ.14 (Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (2013). Γενικό Σχόλιο Αρ. 14 Σχετικά με το Δικαίωμα του Παιδιού να Λαμβάνεται το Συμφέρον του ως Πρωταρχικό Μέλημα (Άρθρο 3 παρ. 1). CRC/C/GC/14) είναι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της νομοθεσίας, των πολιτικών και των δημοσιονομικών και διοικητικών αποφάσεων με τις διατάξεις και την πλήρη έννοια της Σύμβασης. Αποτελούν δηλαδή μια διαδικαστική εγγύηση που αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνει το κράτος.

Η Αξιολόγηση Αντικτύπου (CRIA) είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται πριν από τη λήψη απόφασης και παρέχει τη δυνατότητα να διερευνηθεί κατά πόσον η απόφαση θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την εφαρμογή και την υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού εντός της δικαιοδοσίας του κράτους. Ο απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις επί των δικαιωμάτων του παιδιού πριν από την εφαρμογή της απόφασης και αυτή να προσαρμοστεί ή αναθεωρηθεί ανάλογα, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η Αποτίμηση της Επίδρασης (CRIE) είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται μετά τη λήψη της απόφασης προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική επίδραση της απόφασης στα δικαιώματα του παιδιού.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένο μοντέλο για την εφαρμογή είτε Αξιολόγησης, είτε Αποτίμησης, και οι δύο διαδικασίες μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικά στάδια ή συνιστώσες (Σχετικό παράδειγμα των απαιτούμενων βημάτων μπορεί να ανακτηθεί από: UNICEF and European Commission. (2014). Child Rights Toolkit Module 5: Child Impact Assessments, para.1.1. New York: UNICEF), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια και η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί έχει δημοσιεύσει μια σειρά από συστάσεις προς τα κράτη που πρέπει να υιοθετήσουν για τον σκοπό αυτό: Δήλωση Θέσης με Θέμα «Αξιολόγηση Αντικτύπου στα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIA)», του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (Υιοθετήθηκε από το Δίκτυο κατά την 24η Γενική Συνέλευση, 18 Νοεμβρίου 2020).

Ένα παράδειγμα εφαρμογής αξιολόγησης αντικτύπου ήταν και η Έκθεση η οποία η Επίτροπος δημοσιοποίησε τον Απρίλιο 2022, για τον αντίκτυπο στα Δικαιώματα του Παιδιού από τα Μέτρα που Υιοθετήθηκαν κατά την Πανδημία Sars-Cov-2. Η Επίτροπος αποδέχθηκε πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Διχτύου των Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) και της UNICEF για διεξαγωγή αξιολόγησης του αντικτύπου που είχαν τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στα δικαιώματα του παιδιού (Child Rights Impact Assessment – CRIA).  Αντίστοιχη αξιολόγηση αντικτύπου θα διεξαχθεί από αριθμό Επιτρόπων άλλων ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.  Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, η Επίτροπος ανέπτυξε σειρά δράσεων εντός του 2021 και του 2022 προς επίτευξη του στόχου.  Η διαδικασία της Αξιολόγησης στηρίχτηκε και παρακολουθείτο από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες. Σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας αξιολόγησης αντικτύπου είναι η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, για την άντληση των απόψεων τους, σε περίοδο που βιώνουν καθημερινά και με ποικίλους τρόπους τον αντίκτυπο των μέτρων. Επειδή όμως λόγω των μέτρων που τέθηκαν για αντιμετώπιση την πανδημίας, η Επίτροπος αδυνατεί στο παρόν στάδιο να αντλήσει δια ζώσης τις απόψεις τους, ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όπως ενημερωθούν τα παιδιά μέσω των σχολικών τους μονάδων για την όλη διαδικασία: μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου για τα παιδιά ηλικίας 12-18 και μέσω δραστηριοτήτων με τις εκπαιδευτικούς για τα παιδιά προδημοτικής και δημοτικής ηλικίας, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν σε συγκερασμό με άλλες δράσεις, αξιοποιήθηκαν για τη σύσταση σχετικής Έκθεσης, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες Αρχές.


Στη βάση όλων των πιο πάνω, η Επίτροπος ετοίμασε ένα Παράδειγμα Μεθοδολογίας για Εφαρμογή Αξιολόγησης Αντικτύπου στα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIA), το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:


 Δείγμα Μεθοδολογίας για Εφαρμογή CRIA.pptx
Back To Top