Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος
Περιεκτική Περίληψη

1. Εισαγωγή

Η Έκθεση, αφορά τη διερεύνηση από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καταγγελιών που υποβλήθηκαν από γονείς δυο παιδιών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ηλικίας 15 και 16 χρόνων αντίστοιχα, σχετικά με την πρακτική δυο συγκεκριμένων ποδοσφαιρικών Σωματείων να ζητήσουν χρηματικά ποσά από τους ιδίους, για την παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής στα παιδιά τους. Η δικαιολογία που προβλήθηκε από τα Σωματεία ήταν η αποποίηση τους από τα δικαιώματα αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών ποδοσφαιριστών. Να σημειωθεί ότι και τα δυο παιδιά δεν είχαν υπογράψει οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο με τις ομάδες τους, πέραν της αρχικής Συμφωνίας Εκπαίδευσης, ούτε προτίθεντο να συνάψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τις νέες τους ομάδες.

Ένεκα της σοβαρότητας των καταγγελιών και δεδομένης της δημόσιας προβολής της οποίας έτυχε το συγκεκριμένο θέμα, η Επίτροπος θεώρησε υποχρέωσή της να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση σχετικής Έκθεσης, στη βάση των προνοιών των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 [Αρθρο 4 (2) (δ)].

2. Διερεύνηση από την Επίτροπο

Η Επίτροπος προχώρησε σε παρέμβαση προς την Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) με επιστολή, ημερομηνίας 18/9/2015. Σε απάντηση της η ΚΟΠ με επιστολή, ημερομηνίας 6/10/2015, ανέφερε ότι τα εν λόγω Σωματεία δεν έχουν παραβεί τους σχετικούς Κανονισμούς και ότι τα χρήματα που καταβλήθηκαν στα εν λόγω Σωματεία δεν αφορούσαν ποσά μεταγραφής, αλλά αποποίησης του δικαιώματος των Σωματείων για εκπαίδευση και ανάπτυξη των εν λόγω ποδοσφαιριστών. H Πρόεδρος του ΚΟΑ, ενώ αρχικά με επιστολή της ημερομηνίας 30/09/2015 αναγνώρισε τη σοβαρότητα των καταγγελιών και γι’ αυτό ζήτησε την όσο το δυνατό ταχύτερη τοποθέτηση της ΚΟΠ επί του θέματος, μετά τη λήψη της προαναφερθείσας απάντησης της ΚΟΠ, με νέα της επιστολή Hμερομηνίας 30/10/2015 προς την Επίτροπο, στην ουσία παρέπεμψε τους γονείς όπως προσφύγουν στα αρμόδια δικαστικά όργανα, εάν θεωρούν ότι η απόφαση των Πειθαρχικών Οργάνων της ΚΟΠ παραβιάζουν Κανονισμούς ή Νομοθεσίες της Δημοκρατίας.

3. Νομικό Πλαίσιο

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σύμβαση), το πλέον διεθνώς αποδεκτό κείμενο νομικής κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε (μετά την ψήφιση του Νόμου 243/1990), καθιστώντας την δεσμευτική στο εσωτερικό της με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε εθνικού νόμου, παρέχει ένα κοινό ηθικό και νομικό πλαίσιο για το ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού.

Είναι υψίστης σημασίας, όλες οι διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν άμεσα παιδιά, να διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού [Άρθρο 3: αρχή της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού], να παρέχουν ευκαιρίες να ακούγεται η άποψή του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του [Άρθρο 12: αρχή της συμμετοχής (δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και αυτή να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη)] και να το προστατεύουν από κάθε μορφή βίας ή εκμετάλλευση [Άρθρο 32 και 36: προστασία από κάθε μορφής εκμετάλλευση].

4. Διαπιστώσεις Επιτρόπου

Έχοντας μελετήσει την Εθνική Νομοθεσία Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1969 [Ν. 41/1969] και οι Κανονισμοί Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών και ο περί της ΕΕΔ Διαδικαστικός Κανονισμός 2014/2015 της KOΠ , τους Κανονισμούς της FIFA για μεταγραφές αθλητών (Regulations on the Status and Transfer of Players, 2015), καθώς και τις απαντήσεις που έλαβε από τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, η Επίτροπος διαπιστώνει τα ακόλουθα:

Διαπιστώσεις όσον αφορά την ΚΟΠ:

i. Με την ερμηνεία των Κανονισμών που επιχειρήθηκε από την ΚΟΠ, σε σχέση με τα δυο περιστατικά, η Επίτροπος θεωρεί ότι, διαστρεβλώθηκε η πραγματικότητα και ανασκευάστηκαν οι Κανονισμοί, προκειμένου να δικαιολογηθεί, η παρανομία την οποία θεωρεί ότι τα δυο εμπλεκόμενα Σωματεία διέπραξαν.

ii. Τα Σωματεία δεν νομιμοποιούνται, με κανένα τρόπο, να ζητούν οποιαδήποτε αποζημίωση, δεδομένου ότι και τα δυο παιδιά αθλούνται ως ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. [Άρθρο 17(7) των Κανονισμών Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ και Άρθρο 20 (1) των Κανονισμών της FIFA].

iii. Ακόμα και στις περιπτώσεις επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, που προνοείται καταβολή αποζημίωσης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη, δεν υπάρχει πρόνοια πουθενά στους Κανονισμούς της ΚΟΠ και της FIFA ότι, τα ποσά για αποποίηση του δικαιώματος αποζημίωσης, πρέπει να καταβάλλονται από τους ίδιους τους αθλητές [Άρθρο 19 (14) των Κανονισμών Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ].

iv. Οι αποφάσεις και οι πρακτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα Σωματεία, παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών: ουδόλως έλαβαν υπόψη το συμφέρον τους, αλλά ούτε και την άποψή τους. Αντιθέτως, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ιδίων, απαγορεύοντας τις μεταγραφές των παιδιών και συμπεριφερόμενοι εκβιαστικά προς τους γονείς τους, κατά παράβαση μάλιστα των κανονισμών που τους διέπουν.

Διαπιστώσεις όσον αφορά τον ΚΟΑ:

i. Η Επίτροπος θεωρεί την τοποθέτηση του ΚΟΑ απογοητευτική, καθότι:


  · απεκδύεται των οποιωνδήποτε ευθυνών του

  · δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αποτίμηση/αξιολόγηση της απάντησης που έλαβε από την ΚΟΠ

  · δεν φαίνεται να αναγνωρίζει την παρανομία που σαφέστατα έλαβε χώρα, ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων, στην περίπτωση τουλάχιστον των δύο αυτών παιδιών, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, στη βάση της διερεύνησης που έγινε από την ΚΟΠ και η οποία καλύπτει πλήρως, τις σχετικές με τα παράπονα ενέργειες των Σωματείων.

  · δεν προκύπτει πρόθεση να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, καθώς και για διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στο χώρο του αθλητισμού.


ii. Τέτοια περιστατικά δεν εξυπηρετούν το ευρύτερο συμφέρον του συνόλου των παιδιών, αφού αποθαρρύνουν αριθμό παιδιών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

iii. Δεν θα πρέπει να αφήνεται στους γονείς να αποταθούν στα δικαστικά όργανα της ΚΟΠ για απόδοση δικαιοσύνης, για ενέργειες που συνιστούν κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων ενός παιδιού.

  5. Συστάσεις Επιτρόπου

  Συστάσεις για αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ παιδιών αθλητών-ομάδων:

  i. Συνιστά υποχρέωση των ενηλίκων να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες που να εμπνέουν τα παιδιά να θέλουν να γίνουν ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες, ικανοί να αγωνίζονται μέσα στα πλαίσια της αθλητικής δεοντολογίας και του ευ αγωνίζεσθαι, ως αθλητές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο χώρος του αθλητισμού, συνιστά μεγάλο μέρος της ζωής των παιδιών που ασχολούνται ενεργά με κάποιο άθλημα.

  ii. Λήψη επανορθωτικών μέτρων από τα δύο Σωματεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παιδιών, τόσο απέναντι στις ομάδες τους, όσο και στο χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού.

  iii.Ανάληψη πρωτοβουλίας για συνάντηση των παιδιών και των γονιών τους με την ηγεσία των ομάδων με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων τους, έστω και αν τα παιδιά δεν αγωνίζονται πλέον με αυτές τις ομάδες

  iv. Επιστροφή των χρημάτων στους γονείς.

  Συστάσεις για αναθεώρηση Κανονισμών της ΚΟΠ:
  Ανάγκη αναθεώρησης Κανονισμών ώστε να υπάρχουν ξεχωριστές, ειδικές και σαφείς πρόνοιες για παιδιά ποδοσφαιριστές, τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες, συμβατές με τις Αρχές της Σύμβασης:
  · να προνοούν διαδικασίες και πρακτικές που να διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού

  · να παρέχουν ευκαιρίες να ακούγεται η άποψή του σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του

  · να το προστατεύουν από κάθε μορφή βίας ή εκμετάλλευση.

  Συστάσεις για αναθεώρηση Κανονισμών όλων των Ομοσπονδιών σε σχέση με τα ποσά αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη:

  i. Αποσαφήνιση του περιεχομένου των Κανονισμών των Ομοσπονδιών σε σχέση με την υπό αναφορά πρακτική, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των σκοπών που ιδρύθηκε ο ΚΟΑ:

  · Ξεκάθαρα διατυπωμένοι Κανονισμοί σε κάθε Ομοσπονδία, ξεχωριστά για παιδιά αθλητές

  · Σαφείς συστάσεις ως προς το πότε ένα Σωματείο νομιμοποιείται να ζητά αποζημίωση εκπαίδευσης και ανάπτυξης από ένα άλλο, (στις περιπτώσεις που ένα παιδί αποκτά την ιδιότητα του επαγγελματία, αφού υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με το νέο του Σωματείο) και με ποιο τρόπο αποφασίζεται το ύψος του ποσού αυτού

  · Παροχή εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που λόγω οικονομικών δυσκολιών, το ένα Σωματείο αδυνατεί να καταβάλει το ποσό στο άλλο

  · Σύσταση για ρητή απαγόρευση καταβολής ποσών αποζημίωσης από τον ίδιο τον αθλητή

  · Επιβολή κυρώσεων στα Σωματεία σε ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης τους με τους Κανονισμούς

  ii. Συνιστά υποχρέωση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων να ενημερώνουν με τρόπο κατανοητό τους γονείς και τα παιδιά αθλητές για τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους.

  iii. Υποχρέωση επίσης έχουν οι γονείς να γνωρίζουν τους κανονισμούς του Σωματείου και της Ομοσπονδίας που αγωνίζεται το παιδί τους, στα πλαίσια του ρόλου τους για προστασία και της ευρύτερης τους προσπάθειας για διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών τους.

  6. Κατακλείδα

  Το κράτος οφείλει, μέσω των θεσμοθετημένων αρμοδίων του οργάνων, να διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να αναγνωρίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιστατικών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης των παιδιών γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο του αθλητισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΚΟΑ, σύμφωνα με το Νόμο που τον διέπει, είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος Οργανισμός στη Δημοκρατία, που στόχο έχει, πέραν της προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του ευ αγωνίζεσθαι, να ασκεί έλεγχο στις Ομοσπονδίες και στα Σωματεία που υπάγονται σε αυτόν. Η Επίτροπος θεωρεί ότι, o KOA έχει υποχρέωση να μην επιδεικνύει οποιαδήποτε στάση ανοχής σε τέτοιες ενέργειες από Σωματεία, αφού μια τέτοια στάση ουσιαστικά συμβάλλει στην αποδοχή διαδικασιών που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και είναι, καταφανώς, παράνομες και δεν περιποιούν τιμή στο χώρο του αθλητισμού.

  7. Επόμενα Βήματα

  Tο θέμα των μεταγραφών παιδιών αθλητών σε όλα τα αθλήματα, καθώς και το θέμα της μεταχείρισης των παιδιών στο χώρο του αθλητισμού, θα αναλυθούν, εκτενέστερα, σε Θέσεις που η Επίτροπος προτίθεται να δημοσιοποιήσει σύντομα (στις οποίες θα συμπεριληφθούν και απόψεις παιδιών), με συγκεκριμένες εισηγήσείς της ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσα από τους Κανονισμούς των Ομοσπονδιών/Σωματείων που διέπουν τις διαδικασίες που αφορούν παιδιά.


  Συνέντευξη Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 26/5/2016

  [<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uT_A4JE4TdQ?list=PLoUQHG5hKo42f86L9p-jXFsQdGDsUL2AY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]  Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΕΠ 11 17 07 10 51-53 -12.05.2016.docx

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top