Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

H αγορά υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τον περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021 (Ν. 55(I)/2021):

- αγορά υπηρεσιών Επιμελητών

- αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία και λειτουργία του χώρου κράτησης παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Νόμο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό.

Θεωρώ ότι η ίδρυση, λειτουργία και φύλαξη χώρων κράτησης παιδιών θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του Κράτους, να διέπεται και να ελέγχεται μέσα σε ένα σαφές νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο. Μπορώ να αντιληφθώ και να κατανοήσω τους λόγους που οδήγησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την ενώπιόν σας πρόταση. Θέλω όμως να επισημάνω τα ακόλουθα: η ιδιωτικοποίηση των χώρων κράτησης προϋποθέτει την ανάθεσή τους σε νομικό πρόσωπο που σκοπό του έχει το κέρδος.

Σε περίπτωση που επιλεχθεί μια τέτοια λύση θα πρέπει να υιοθετηθεί το κατάλληλο μέσο λειτουργίας τους και τέτοιοι μηχανισμοί που να διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνονται εκπτώσεις σε δαπάνες που αφορούν σε θέματα συντήρησης εγκαταστάσεων, υγιεινής, ασφάλειας στους χώρους κράτησης, επίβλεψης, ελέγχου διακίνησης παράνομων ουσιών, εργοδότησης κατάλληλου προσωπικού, εκπαίδευσης του προσωπικού κ.α.

Κίνδυνοι που ελλοχεύουν:


    i. χαμηλοί μισθοί, μειωμένα ωφελήματα του προσωπικού, μη επαρκώς καταρτιμένο προσωπικό, ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού δύναται να αυξήσουν τα επίπεδα κακοποίησης και βίας εντός των χώρων κράτησης.

    ii. μείωση θεσμικών δαπανών σε σχέση με την ασφάλεια, υγιεινή, προγραμματισμό, υπηρεσιών και φροντίδας μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή των κρατουμένων και να αυξήσει το ρίσκο για δραπετεύσεις και μηνύσεις για καταπάτηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.- Πολλοί από τους ως άνω κινδύνους μπορούν να αποφευχθούν εάν οικοδομηθούν συμβάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν προδιαγραφές ανάλογες εκείνων που λογικά αναμένεται να τεθούν εκ του Νόμου ή του κανονισμού λειτουργίας του χώρου (κριτήρια εργοδότησης κατά τρόπο που να είναι αντίστοιχα με τον δημόσιο τομέα, εκπαίδευση, πρότυπα πιστοποίησης, αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας και διοίκησης κ.α).

- Θα πρέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού και στους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του αρμοδίου Υπουργείου και του επιτυγχάνοντος πληροφοριοδότη να περιλαμβάνονται τέτοιες πρόνοιες ή όροι οι οποίοι θα επιτρέπουν στο Κράτος να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας των χώρων κράτησης. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνονται πρόνοιες που να προσφέρουν όλες τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των υπευθύνων λειτουργίας του ιδιωτικού χώρου κράτησης και αρμοδίων κρατικών οργάνων και/ή αρχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή του Νόμου [Ν.55(Ι)/2021].

- Κατά τη διενέργεια αντικτύπου, οικονομικού, κοινωνικού ή αντικτύπου στα κρατούμενα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος υποτροπής και η μη υπονόμευσης της προσπάθειας αποκατάστασης/επανένταξης των κρατουμένων και της δημόσιας ασφάλειας.

Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π. 11.09.01.01Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Επ. Οικονομικών για Ιδιωτικοποίηση χώρων κράτησης - 6-6-2022.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top