Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Θέμα: Πέμπτη Συνάντηση με την 4η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) η οποία σηματοδοτεί και τη λήξη της θητεία της. Η συνάντηση αφορούσε το Δικαίωμα στη Συμμετοχή στο χώρο της εκπαίδευσης και αποσκοπούσε αφενός, στην κατανόηση των κυριοτέρων παραμέτρων και των σχέσεων δύναμης κάτω από τις οποίες καλούνται τα παιδιά να ασκήσουν το δικαίωμα στη συμμετοχή και αφετέρου, στη διατύπωση των προϋποθέσεων ώστε η συμμετοχή τους να είναι προς το συμφέρον των παιδιών και του σχολείου. Στο πρώτο σκέλος της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη της ΟΕΣ να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες συμμετοχής που τους δίνονται στο χώρο του σχολείου. Το δεύτερο σκέλος της συνάντηση αφορούσε την αξιολόγηση της συμμετοχής τους στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων για την οποία τα μέλη της ΟΕΣ κλήθηκαν να καταθέσουν απόψεις/εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της.
Μια σημαντική παράμετρος που εντόπισαν τα μέλη της ΟΕΣ η οποία επηρεάζει άμεσα τη συμμετοχή των παιδιών είναι το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο. Όπως επισήμαναν, το φιλικό και δημοκρατικό κλίμα προωθεί τη συμμετοχή ενώ αντίθετα, ο αυταρχισμός, ο φόβος της κριτικής και των συνεπειών καθώς επίσης, η έλλειψη επικοινωνίας μειώνουν στο ελάχιστο τη διάθεση για συμμετοχή. Τα μέλη της ΟΕΣ κατέδειξαν επίσης, ως σημαντική παράμετρο, την έλλειψη δομών και διαδικασιών που θα θεσμοθετούν και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των παιδιών και ταυτόχρονα, να καθιστούν τα παιδιά συνεργάτες με ουσιαστική δύναμη και ευθύνη στη συζήτηση και διαχείριση των σχολικών προκλήσεων. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι, οι σχέσεις δύναμης στο σχολικό περιβάλλον είναι ετεροβαρείς και επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή των παιδιών, αφού οι εκπαιδευτικοί, ως εκ της θέσεως, των γνώσεων και των εμπειριών που κατέχουν, δεν αφήνουν ουσιαστικά περιθώρια συμμετοχής και έκφρασης στα παιδιά.

Τα μέλη της ΟΕΣ διατύπωσαν διάφορες απόψεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν ώστε η συμμετοχή των παιδιών να αποβαίνει προς το συμφέρον των ίδιων αλλά και του σχολείου. Υπογράμμισαν πρωτίστως, την επίδειξη γνήσιου ενδιαφέροντος και σεβασμού στις απόψεις των παιδιών από μέρους των εκπαιδευτικών. Σημείωσαν παράλληλα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά που θα καθιστούν τη συμμετοχή τους εποικοδομητική καθώς επίσης, την επαρκή και κατάλληλη πληροφόρηση τους ώστε να καταθέτουν ενημερωμένες απόψεις σε ισότιμη βάση με τους συνομιλητές τους. Η ισοτιμία και η δίκαιη μεταχείριση θα πρέπει να διασφαλίζεται, όπως τόνισαν τα μέλη της ΟΕΣ, τόσο μεταξύ παιδιών και ενηλίκων όσο και μεταξύ των ίδιων των παιδιών. Η σωστή καθοδήγηση και βοήθεια, οι σαφείς οδηγίες και η επίλυση αποριών συντείνουν, όπως υποστήριξαν τα μέλη της ΟΕΣ, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν με συνέπεια και χωρίς άγχος. Ανέφεραν επίσης, ότι η συμμετοχή των παιδιών εξαρτάται, εν πολλοίς, από την προσέγγιση του σχολείου καθώς επίσης, την ικανότητα των ενήλικων συμμετεχόντων να επικοινωνούν με τα παιδιά στην βάση των εξελικτικών τους ικανοτήτων. Οι ενήλικες, όπως σημείωσαν, θα πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό και να αποφεύγουν προσεγγίσεις που υποτιμούν, απορρίπτουν ή αποκλείουν τα παιδιά.

Τα μέλη της ΟΕΣ ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν σε μεγάλο βαθμό ευκαιρίες συμμετοχής στο χώρο του σχολείου ωστόσο, εξέφρασαν έντονα την ανησυχία τους σχετικά με το κατά πόσο ο χρόνος που απαιτείται θα αποβαίνει εις βάρος της μελέτης τους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η συμμετοχή δεν γίνεται αντιληπτή ή εφαρμόσιμη στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά ως κάτι ξεχωριστό και επιπρόσθετο. Κατέθεσαν επίσης ότι, οι ευκαιρίες γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές όταν τα παιδιά τυγχάνουν άμεσης ανατροφοδότησης και γνωρίζουν το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους ή των αποφάσεων που λήφθηκαν. Διαφάνηκε ωστόσο, ότι για τα μέλη της ΟΕΣ, δεν ήταν εύκολο να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της συμμετοχής σε δράσεις οι οποίες απαιτούν λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με δαπάνες.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης τα μέλη της ΟΕΣ κλήθηκαν από την Επίτροπο να αξιολογήσουν τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων και να καταθέσουν απόψεις/εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της. Τα μέλη της ΟΕΣ τόνισαν, ως ιδιαίτερα θετικό, το γεγονός ότι μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους χωρίς να τους κρίνει κανείς. Σημείωσαν επίσης, ως θετικό σημείο, ότι οι απόψεις τους λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη και συμπεριλαμβάνονταν στις ομιλίες και τις παρεμβάσεις της Επιτρόπου, κάτι που μπορούσαν να ελέγξουν άμεσα από την ιστοσελίδα. Ένα σημαντικο σημείο που αναφέρθηκε είναι ότι η συμμετοχή τους στην ΟΕΣ ήταν καθοριστική αναφορικά με την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία που νιώθουν για να διεκδικήσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους.

Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των συναντήσεων, τα μέλη της ΟΕΣ δήλωσαν ότι, τα βιωματικά εργαστήρια είναι ένας φιλικός, ευχάριστος και δημιουργικός τρόπος για να αποκτήσουν γνώσεις και στάσεις αναφορικά με τα δικαιώματά τους. Ανέφεραν επίσης, ότι με αυτό τον τρόπο λειτουργίας της ΟΕΣ ένιωθαν άνετα μεταξύ τους και ως αποτέλεσμα αυτού, εξέφραζαν τις απόψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους πιο ελεύθερα, χωρίς να νιώθουν ότι κάποιος θα τους κοροϊδέψει. Δήλωσαν επίσης, ότι η εμπειρία τους στην ΟΕΣ τους καλλιέργησε με τρόπο που να μπορούν να υπερασπιστούν τις απόψεις τους με σωστά επιχειρήματα. Κάποια μέλη της ΟΕΣ σημείωσαν τη δυσκολία τους όσον αφορά το χρόνο που απαιτεί η μεταφορά τους στο Γραφείο της Επιτρόπου και ζήτησαν να γίνονται συναντήσεις και σε άλλες επαρχίες. Ζήτησαν επίσης, περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά την προώθηση των απόψεών τους, μέσα από διόδους επικοινωνίας στους οποίους μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση.

Η συνάντηση έκλεισε με την επίδοση των διπλωμάτων συμμετοχής και με αναμνηστικές φωτογραφίες. Τα μέλη της ΟΕΣ ευχαρίστησαν την Επίτροπο και τους Λειτουργούς για την ευκαιρία που τους δόθηκε και τις εμπειρίες που είχαν κατά τη θητεία τους και δήλωσαν την προθυμία τους να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους ως βετεράνοι σε εκδηλώσεις της Επιτρόπου και σε δράσεις της επόμενης ΟΕΣ.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top