Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
10.10 π.μ.
ΘΕΜΑTA :
[…]
2. Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
3. Η κατάργηση του δικαιώματος των μαθητών για δωρεάν χρήση των λεωφορείων

Θέμα 2
o Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού [Γενικό Σχόλιο Υπ. Αρ. 3, CRC/GC/2003/3 (2003)], η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού συνιστά μια από τις τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως καθοδηγητικές για την εφαρμογή όλων των υπολοίπων άρθρων της Σύμβασης ξεχωριστά.

  o Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 (1) της Σύμβασης, το οποίο καθορίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ευημερίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
   o Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και να μεριμνούν ώστε αυτή να επιτευχθεί προοδευτικά στη βάση της ισότητας των ευκαιριών (άρθρο 28 της Σύμβασης).
    o Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο Γενικό της Σχόλιο Υπ. Αρ. 1 The Aims of Education :.17/04/2001.CRC/GC/2001/1.(General Comments):
    http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm, διευκρινίζει ότι, η εκπαίδευση, πέραν από αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού είναι παράλληλα, και απαραίτητο όχημα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του γενικά. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα παιδιά διατηρούν το σύνολο των δικαιωμάτων τους εντός το σχολικού περιβάλλοντος και υπογραμμίζει ότι: «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε, να του παρέχει δεξιότητες ζωής, να ενισχύει την ικανότητά του να απολαμβάνει το πλήρες εύρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προωθεί μια κουλτούρα εμποτισμένη με τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα αξίες». Σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή, η προώθηση της δυνατότητας των παιδιών να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ενισχύεται από αξίες ενσωματωμένες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
     o Στη βάση αριθμού παραπόνων που έχω κατά καιρούς δεχτεί, προβληματίζομαι ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο που ορισμένοι Καθηγητικοί Σύλλογοι Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αξιολογούν το συμφέρον του παιδιού, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που οι περί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί τους παραχωρούν προκειμένου να επιδεικνύουν λελογισμένη επιείκεια σε αποφάσεις που λαμβάνουν σχετικά με την προαγωγή ή στασιμότητα ενός παιδιού όταν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.
      o Το θέμα διαδικασίες/ αποφάσεις προαγωγής ή στασιμότητας ενός παιδιού είναι βέβαια ευρύτατο και πολυσύνθετο. Επί τούτου επιφυλάσσομαι να καταθέσω ολοκληρωμένες προτάσεις στο σύντομο μέλλον.
       o Η συμπερίληψη των ηλικιακών ορίων στην πρόνοια του Νόμου όσον αφορά τη φοίτηση παιδιών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο αναμφισβήτητα διέπεται από μια συγκεκριμένη λογική. Τη λογική, που δε θέλει τη φοίτηση στο ίδιο τμήμα παιδιών με μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Μια τέτοια συνθήκη, σε περίπτωση μάλιστα, γενικευμένης εφαρμογής, συνιστά σαφώς πρόκληση, για όλους τους εμπλεκομένους, εκπαιδευτικούς και μαθητές/ μαθήτριες.
        o Τη συγκεκριμένη λογική συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό και, ως εκ τούτου, διατηρώ αμφιβολίες ως προς την αναγκαιότητα αλλαγής, όπως η πρόταση Νόμου προνοεί, των μέγιστων ηλικιακών ορίων που ισχύουν σήμερα, και δη του 17ου έτους για το Γυμνάσιο και το 21οέτος, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη 14(1)(α) και (β) του βασικού Νόμου.

        o Από την άλλη, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή μιας τέτοιας διευθέτησης, είναι δυνατόν να είναι απαραίτητη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού ή του νεαρού ατόμου που αυτό θα αφορά. Ως εκ τούτου, συμφωνώ, επί της αρχής, με την προσθήκη της παραγράφου 14 (2) όπως αυτή περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου.
         o Ωστόσο, διατηρώ επιφυλάξεις ως προς το λεκτικό της πρότασης, καθότι αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, φοίτησης ενός ατόμου 23 χρόνων στο ίδιο σχολείο με παιδιά 15 χρόνων.
          o Εισήγησή μου είναι όπως κατ’ εξαίρεση και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ένα παιδί 18 χρόνων να μπορεί να φοιτά μέχρι και το Γυμνάσιο ενώ, και ένα νεαρό άτομο μέχρι και 23 χρόνων, να μπορεί να φοιτά στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή (κάτι που ισχύει και σήμερα).
           o Κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, ο Υπουργός θα πρέπει να επιδιώκει την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ίδιου του παιδιού [λαμβάνοντας υπόψη και μεριμνώντας ταυτόχρονα, και για το συμφέρον όλων των επηρεαζόμενων παιδιών] όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Προς τούτο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλείται να αναπτύξει- με την εμπλοκή, ανάμεσα σε άλλους, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και – τον κατάλληλο μηχανισμό αξιολόγησης.
            o Σημειώνω και υπογραμμίζω, χωρίς να θέλω να επεκταθώ επί του θέματος εδώ, ότι, η αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού δεν είναι μια απλή και σε καμιά περίπτωση μια μονοδιάστατη απόφαση. Αντίθετα, προϋποθέτει συστηματική διερεύνηση και πολυεπίπεδη ανάλυση, με τη συμμετοχή του ίδιου του παιδιού και την εμπλοκή έμπειρων και ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών, στη βάση μιας καλά δομημένης διαδικασίας. Σχετικό επί του θέματος και ιδιαίτερα αναλυτικό, είναι το Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών Υπ. Αρ. 14, με τίτλο «On the right of the child to have his or her interest taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτω για τα Πρακτικά της Συνεδρίας General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/ GC/14: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.

            o Σημειώνω επίσης την ανάγκη ότι σε στα πλαίσια της εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης, αφενός θα πρέπει να υπάρχει η ενεργός εμπλοκή του ίδιου του παιδιού – εφόσον μιλάμε για άτομο κάτω των 18 - στη λήψη της απόφασης και, αφετέρου, οι εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν πλήρως τα δικαιώματα των υπολοίπων παιδιών.
              Θέμα 3

             · Η Επίτροπος στο παρελθόν χαιρέτισε την απόφαση της πολιτείας προσφέρει δωρεάν τη μεταφορά όλων των μαθητών/ μαθητριών με τα σχολικά λεωφορεία.
             · Η Επίτροπος θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι, πρόκειται για μέτρο κοινωνικής πολιτικής που εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και ενισχύει τον παιδοκεντρικό προσανατολισμό της κοινωνίας μας.
             · Από την άλλη, η Επίτροπος κατανοεί ότι, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ενδεχομένως θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την πολιτεία να συνεχίσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής.
             · Ωστόσο, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο η αφαίρεση του δικαιώματος της δωρεάν μεταφοράς από όλα τα παιδιά και η αντικατάστασή του από την καθολική υποχρέωση, χωρίς καμιά εξαίρεση, να καλύψουν από κοινού το κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία του θεσμού του σχολικού λεωφορείου, κινείται προς την κατεύθυνση μιας ορθής κοινωνικής πολιτικής.
             · Η μη διαφοροποίηση των πολιτών ως προς τις υποχρεώσεις τους με σημείο αναφοράς τους πόρους και τις ανάγκες τους, δεν είναι πολιτική ισότιμης μεταχείρισης αλλά συνιστά σαφή διάκριση σε βάρος των πλέον οικονομικά αδυνάτων και κοινωνικά ευάλωτων.
             · Η Επίτροπος θεωρεί ότι, εφόσον και εάν είναι απαραίτητο και οικονομικά αναγκαίο, να εισαχθεί κόμιστρο για τα σχολικά λεωφορεία, αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο.
             · Η Επίτροπος εισηγείται ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι πόροι ώστε όσα παιδιά το χρειάζονται περισσότερο, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, είτε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς (κατά προτίμηση) είτε να έχουν μειωμένο κόστος διακίνησης. Η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής, θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες κάρτες τις οποίες θα εξασφαλίζουν είτε από το σχολείο είτε από άλλες κρατικές Υπηρεσίες όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οι οικογένειες που θα έχει κριθεί ότι το δικαιούνται θα μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα αυτή, δωρεάν ή με μειωμένο κόστος, από υπηρεσίες όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.             Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 29.10.2013.doc


             Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

             Back To Top