Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, εξελέγει μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Ad Hoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα τιμητική διάκριση τόσο για το Θεσμό που εκπροσωπεί όσο και για την Κύπρο.

Η κα Κουρσουμπά είναι μέλος της Ad Hoc Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει ως όρους εντολής την καθοδήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής από τα Κράτη-Μέλη της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 -2021.

Στις 22-24 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθη στο Στρασβούργο η τρίτη συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής κατά την οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον καθώς και της προστασίας των παιδιών που μετακινούνται, θέματα τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή οριστικοποίησε Σύσταση προς τα Κράτη-Μέλη με Κατευθυντήριες Γραμμές για το σεβασμό, προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον. Η Σύσταση θα τεθεί ενώπιων της Επιτροπής Υπουργών για έγκριση οπότε θα καταστεί δεσμευτική για τα Κράτη-Μέλη.

Η κα Κουρσουμπά ήταν Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε αναλάβει την Κατάρτιση της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021 και είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή.

Λίγα λόγια για τη Στρατηγική του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021:

Η Στρατηγική υπήρξε αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κοινωνία των πολιτών, τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για το Παιδί, άλλους διεθνείς οργανισμούς και παιδιά. Οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη μέσω άμεσης διαβούλευσης μαζί τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω δευτερογενούς ανάλυσης βάσεων δεδομένων στις οποίες αποτυπώνεται η προοπτική των παιδιών σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα. Η Στρατηγική εντοπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού τα επόμενα χρόνια και προσδιορίζει τις ακόλουθες πέντε θεματικές περιοχές προτεραιότητας για δράση:

• Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.
• Συμμετοχή για όλα τα παιδιά.
• Ζωή απαλλαγμένη από βία για όλα τα παιδιά.
• Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.
• Τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.
Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣτΕ, στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a9206Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΕλτίο Τύπου CAHENF 3rd Meeting -final.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top