Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Γενικά Σχόλια:
Η θέση των παιδιών στο δικαστικό σύστημα αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο αυξημένη κινητικότητα, ευαισθητοποίηση και η δημόσια εις βάθος συζήτησή του. Η παγκόσμια κοινότητα προχωρεί με την ανάπτυξη συγκεκριμένων αρχών, κατευθυντήριων γραμμών, επιπέδων και στρατηγικών που θα απευθύνονται στο ρόλο και τη θέση των παιδιών στο δικαστικό σύστημα τόσο ως θύματα ή μάρτυρες όσο και ως υπαίτιοι διάπραξης αδικήματος. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν να πετύχουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στη δικαιοσύνη καθώς και να πετύχουν την εφαρμογή μέτρων που απευθύνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο δικαστικό σύστημα. Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων στον τομέα της αποκατάστασης των παιδιών που διαπράττουν αδικήματα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί πρόοδος σε ότι αφορά το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά στο δικαστικό σύστημα. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης του παιδιού οδήγησε στην εφαρμογή βελτιωμένων πολιτικών, νομοθεσιών, υπηρεσιών και προληπτικών μέτρων για τα παιδιά αυτά. Τα δικαιώματα όμως των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νόμο δεν αναγνωρίζονται πάντοτε και δεν λαμβάνουν πάντοτε την απαιτούμενη προστασία.

Συχνά παιδιά υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις από διαφορετικούς επαγγελματίες με αποτέλεσμα να ενισχύεται και ο μύθος ότι τα παιδιά δεν είναι αξιόπιστοι μάρτυρες. Παιδιά δεν πληροφορούνται για τα δικαιώματα τους καθώς και για τα στάδια της διαδικασίας. Σε πολλές ακόμη περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνται ειδικές διευθετήσεις για την παρουσία παιδιών στο δικαστήριο ενώ πολλές φορές τα παιδιά ανακρίνονται από επαγγελματίες χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Το δικαίωμα των παιδιών να έχουν νομική εκπροσώπηση παραβιάζεται συχνά. Η κράτηση επίσης παιδιών μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο δεν εφαρμόζεται πάντοτε και αρκετές δε φορές οι συνθήκες κράτησης τους δεν συμμορφώνονται με τα δικαιώματά τους. Όλα τα πιο πάνω έχουν άμεση σχέση με τη μη εφαρμογή της αρχής του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού από το δικαστικό σύστημα και βεβαίως αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και όχι μονάχα θέμα που αφορά την κυπριακή πραγματικότητα.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
Κύπρος
Περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμος (Κεφ.157)
Νόμος που προνοεί για την Κηδεμονία και άλλους Τρόπους Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Ν.46(Ι)/96
Διεθνείς Συμβάσεις και Οδηγίες
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ηνωμένα Έθνη 1989 (Άρθρα 37,39,40)
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) 1985 40/33
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) 1990 45/112
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1990 457113
General Comments No 10, Committee on the Rights of the Child
United Nations, 2007

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ηνωμένα Έθνη 1989 (Άρθρα 2, 3, 37,39,40)
Μέσα από τα πιο πάνω άρθρα διασφαλίζεται ότι κάθε παιδί που είναι ύποπτο, κατηγορούμενο ή που αποδεικνύεται ένοχο:

Το συμφέρον του είναι πρωταρχικής σημασίας
Δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια, σκληρές και απάνθρωπες τιμωρίες
Η κράτηση του είναι η μικρότερη και μόνο ως έσχατο μέτρο
Να τυγχάνει ανθρωπιστικής μεταχείρισης και να διατηρεί την επαφή του με την οικογένεια του όπου αυτό κρίνεται προς το συμφέρον του
Να έχει πρόσβαση σε νομική ή άλλη υποστήριξη
Να του παρέχονται προγράμματα για την επανένταξή του
Να τυγχάνει πληροφόρησης για τα δικαιώματά του και για τα στάδια της διαδικασίας
Να τυγχάνει αμερόληπτης στάσης
Να του παρέχεται όπου ενδείκνυται βοήθεια διερμηνέα
Να τυγχάνει πλήρους σεβασμού η ιδιωτική του ζωή
Η υπόθεση του να κρένεται χωρίς καθυστέρηση
Να μπορεί να προσφύγει στην απόφαση του δικαστηρίου
Να εφαρμοστούν ποικιλία μεθόδων όπως διατάγματα φροντίδας, καθοδήγησης, επιτήρησης, συμβουλευτικής, διατάγματα κηδεμονίας, τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες τα οποία εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά τυγχάνουν μεταχείρισης αρμόζουσα για την ευημερία τους.


Ένας Νομοσχέδιο/Πρόταση Νόμου που επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις υπάρχουσες νομοθεσίες χρειάζεται να υπάρχει συμβατότητα του με όλες τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με το Νόμο 243/90 αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμούς και τα ελάχιστα πρότυπα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Θεωρώ επομένως πολύ σημαντικό να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο Γραφείο μου για να μελετήσει τη συμβατότητα της παρούσας πρότασης νόμου με τις υποχρεώσεις του κράτους όπως απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις τις οποίες η Δημοκρατία έχει κυρώσει και τη σχετική νομολογία καθώς και βιβλιογραφία επί των εν λόγω συμβάσεων. Στόχος των εισηγήσεων μου είναι να προωθηθεί ένας παιδοκεντρικός νόμος ο οποίος να αναγνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών και να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών από το κράτος.


Λήδα Κουρσουμπά
Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του ΠαιδιούΚατεβάστε το αρχείο Word simioma gia vouli me thema o peri anilikon nomos 2003.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top