Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  1. Γενικά για την εκστρατεία:

  Στα πλαίσια του Προγράμματος « Χτίζοντας μια Ευρώπη Για και Με τα Παιδιά» του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει στόχο αφενός τη προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και αφετέρου την προστασία τους από τη βία, ξεκίνησε Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία κατά της σεξουαλικής βίας σε παιδιά με τίτλο «One in Five».

  Στις 29 Νοεμβρίου 2010 το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Ρώμη κήρυξε την έναρξη της Εκστρατείας με κύριους στόχους:

  • την προώθηση υπογραφής, κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote, 25.X.2007)
  • τον εφοδιασμό των παιδιών, των οικογενειών τους/φροντιστών και την κοινωνία γενικότερα με γνώση καθώς και ικανότητες για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά και την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα.
  Μέσα από την Εκστρατεία το Συμβούλιο της Ευρώπης επιθυμεί να ενδυναμώσει κυβερνήσεις, πολιτικούς, επαγγελματίες, την κοινωνία πολιτών, τους γονείς και τα παιδιά ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά.

  Διαθέσιμο υλικό που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικό με την Εκστρατεία:

  • Εγχειρίδια και ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση, τα οποία θα βοηθήσουν τους εταίρους στην προσπάθεια κύρωσης την εν λόγω Σύμβασης στη χώρα τους.
  • Διάφορες εκδόσεις
  • Υλικό που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες (πολιτικούς, ΜΜΕ, παιδιά, γονείς, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, τοπικές αρχές κλπ). http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/Assembly/Handbook_en.pdf

    Το υλικό περιλαμβάνει:

  • Τηλεοπτικό φιλμάκι
  • Παιδικό βιβλίο συνοδευόμενο με οδηγό χρήσης για τους γονείς
  • Ιστοσελίδα
  • Αφίσα
  • Κάρτες
  • Εργαλείο ευαισθητοποίησης για τους γονείς: «The Underwear Rule»: Το συγκεκριμένο υλικό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει γονείς/φροντιστές ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους, με τρόπο φιλικό προς αυτά για:
  • το δικαίωμα τους να καθορίσουν τον προσωπικό τους χώρο
  • το δικαίωμά τους να λένε όχι σε περίπτωση που νιώθουν άσχημα όταν τους αγγίζουν και
  • να εξηγήσουν στα παιδιά ότι μπορούν να μιλήσουν με άτομα της εμπιστοσύνης τους.
   2. Ρόλοι και Αρμοδιότητες Εταίρων της Εκστρατείας όπως προτείνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης
    i. The intergovernmental sector of Council of Europe: Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, προετοιμάζει προγράμματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως:
    • ευαισθητοποίηση της νεολαίας,
    • δημιουργίας υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη σεξουαλική αγωγή,
    • προώθηση ενός συστήματος δικαιοσύνης φιλικού προς τα παιδιά και
    • παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας στα θύματα σεξουαλικής βίας.

    ii. Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης: Προώθηση της κύρωσης της Σύμβασης Lanzarote 25.X.2007.

    iii. Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές: Προώθηση συζητήσεων και σεμιναρίων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την προστασία των παιδιών, τη λήψη αποφάσεων, τα ΜΜΕ καθώς και γονείς με σκοπό την απαλλαγή των τοπικών κοινοτήτων από τη σεξουαλική κακοποίηση ενάντια στα παιδιά.

    iv. Εκπρόσωποι των Παιδιών:

    • Προώθηση του υλικού της εκστρατείας σε παιδιά και γονείς μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων του Θεσμού.
    • Στήριξη της κυβέρνησης ώστε να δημιουργηθεί στρατηγική, ευνοϊκή για την κύρωση της Σύμβασης Lanzarote 25.X.2007

    v. ΜΜΕ:
    • Κάλυψη δράσεων εκστρατείας
    • Καθορισμών πρακτικών/διαδικασίων στο τρόπο χειρισμού από πλευράς τους περιστατικών βίας ώστε να συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση
    • Εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών π.χ. με ποιο τρόπο πρέπει να διεξάγουν συνέντευξη με κακοποιημένα παιδιά καθώς και με ποιο τρόπο πρέπει να προβάλλονται σχετικές υποθέσεις.
     vi. Μ.Κ.Ο. :
     • Μέσα από τη στενή επαφή που έχουν με γονείς και παιδιά μπορούν να δώσουν σχετικές, για τις ανάγκες τους, πληροφορίες και να προτείνουν πιθανά μέτρα.
     • Διοργάνωση σεμιναρίων.
     • Δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της Εκστρατείας σε εθνικό επίπεδο.
      vii. Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δίκτυα επαγγελματιών που έχουν στενή επαφή με παιδιά ( στο τομέα της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών ) καλούνται να συμβουλεύσουν, να διαδώσουν πληροφορίες και να βοηθήσουν στην δημιουργία και την εφαρμογή πολιτικών.
       viii. Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Στήριξη και προώθηση της εκστρατείας, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας σχετικά τους πολίτες μέσα από τις δικές τους εργασίες. Αυτό μπορεί γίνει μέσω αεροπορικών εταιρειών, της τουριστικής βιομηχανίας κ.α. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν υπηρεσίες που παρέχουν διαδίκτυο, εταιρείες τηλεφωνίας και μεγάλες ιστοσελίδες οι οποίες μπορούν να εργαστούν για την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

       3. Δράσεις Γραφείου της Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την διασφάλιση της προστασίας του παιδιού από τη βία/ κακοποίηση

        3.1 Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
        · Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και με τη στήριξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα, «Τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού στο σύστημα δικαιοσύνης», με κύριο ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Jean Zermatten που διεξήχθη την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 στη Λευκωσία.
            Το σεμινάριο το οποίο είχε ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών που χειρίζονται ή έχουν σχέση με παιδιά, μέσα στα πλαίσια του συστήματος δικαιοσύνης, παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα ανάμεσα στα οποία, ο Πρόεδρος και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά όπως είναι η οικογενειακή βία, Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου και άλλοι επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά, όπως μέλη της Αστυνομίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Νομικής Υπηρεσίας, των Φυλακών και της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα.

            Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση όσον αφορά θέματα δικαιωμάτων των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις από τις τέσσερις βασικές Αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αυτές της Συμμετοχής, της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και της Μη Διάκρισης.

        • Κατά τη διερεύνηση παραπόνων σχετικών με περιστατικά βίας ενάντια σε παιδιά, η Επίτροπος ασκεί έλεγχο και παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών, με στόχο την εναρμόνιση τους με διεθνή επίπεδα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού δυνάμει του άρθρου 4(1) (ε) του Νόμου 14(ι)/2007.

        3.2 Μελλοντικές Δράσεις

         • Προώθηση κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote, 25.X.2007). Η Επίτροπος προτίθεται να ανοίξει διάλογο με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να ληφθούν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κύρωση της Σύμβασης και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη προωθηθεί. Απώτερος στόχος είναι η στήριξη του αρμόδιου Υπουργείου ώστε να ξεπεραστούν τυχόν προβλήματα ή/και δυσκολίες και να πραγματοποιηθεί η κύρωση της Σύμβασης.
          • Διανομή υλικού. Το Γραφείο προτίθεται να διανέμει το υλικό της εκστρατείας σε παιδιά και γονείς ως εξής:
           1. Συνεργασία με την Παγκύπρια Παιδιατρική Εταιρεία για τη προώθηση του υλικού και συγκεκριμένα του παραμυθιού «The Underwear Rule» και του Οδηγού στους γονείς.
            2. Αποστολή του υλικού της εκστρατείας μέσω του ήδη υπάρχοντος υλικού που δίνεται στους εκπαιδευτικούς, πλην του παραμυθιού. Το παραμύθι «The Underwear Rule» είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς. Λόγω της πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας του θέματος η Επίτροπος εκφράζει τις ανησυχίες της στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες σε ομάδες παιδιών. Θεωρεί ότι οι εν λόγω επαγγελματίες θα πρέπει να τύχουν εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
             • Μέσω της ιστοσελίδας της Επιτρόπου θα συμπεριληφθούν, σχετικά με την εκστρατεία, link.
              • Στα πλαίσια της δράσης για τη χαρτογράφηση υπηρεσιών θα γίνει καταγραφή όλων των οργανώσεων, κυβερνητικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση και με τη σεξουαλική βία. Στόχος είναι η έκδοση ενημερωτικού οδηγού και η διανομή του από το Γραφείο.
               • Για την ευαισθητοποίηση του κοινού θα γίνουν ενέργειες προς τις βιομηχανίες γάλακτος ούτως ώστε να υπάρχει το logo της εκστρατείας “One in Five” στα κουτιά γάλακτος για ένα χρόνο.
                • Διαμόρφωση επίσημων θέσεων της Επιτρόπου για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και τρόπους πρόληψης/αντιμετώπισης.
                 • Στο ετήσιο δείπνο που διοργανώνει το Γραφείο της Επιτρόπου για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει παρουσίαση από διακεκριμένο δημοσιογράφο για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ στην προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που περιλαμβάνει και την προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση, όπως επίσης και για τον τρόπο που πρέπει να προβάλλονται περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ανήλικοι.
                  • Τα παιδιά στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας αποτελούν μια ιδιαίτερη ευάλωτη ομάδα παιδιών τα οποία απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον για σοβαρούς λόγους που ήδη τους έχουν τραυματίσει. Οι συνθήκες διαβίωσης τους στο Ίδρυμα, πιθανόν να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες τους. Είναι ένα από τα θέματα το οποίο μελετάται από το Γραφείο της Επιτρόπου και προγραμματίζονται μελλοντικά επί τόπου επισκέψεις. Αναλυτικότερα προτίθεται να μελετηθεί η νομοθεσία και οι πρακτικές που ακολουθούνται για:
                  • τη δημιουργία κουλτούρας για καταπολέμηση της βίας,
                  • το εξωτερικό monitoring των ιδρυμάτων
                  • την πρόσληψη/εκπαίδευση/εποπτεία προσωπικού,
                  • τους κανόνες λειτουργίας,
                  • την παροχή βοήθειας/θεραπείας στα παιδιά και χειρισμός συμπεριφορών των παιδιών.
                  • Αλληλογραφία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ώστε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό χρηματοδότησης προς το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής γραμμής στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116.

                  4. Εισηγήσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς για την εκστρατεία

                   · Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Hope for Children”:
                   • Σε περίπτωση που προωθηθεί το παραμύθι «The Underwear Rule» σε επαγγελματίες, για χρήση σε ομάδες παιδιών, η Επίτροπος επισημαίνει ότι οι εν λόγω επαγγελματίες θα πρέπει πρώτα να τύχουν διεξοδικής και σε βάθος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
                   • Μέσα στα πλαίσια του δικαιώματος των παιδιών για την συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο στη σύσταση της εθνικής ομάδας να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι από τα οργανωμένα σύνολα παιδιών.
                   • Κρατικές Υπηρεσίες: Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Δεδομένων
                      Για την σωστή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας χρειάζεται να δημιουργηθούν μηχανισμοί συλλογής δεδομένων σε εθνικό ή και τοπικό επίπεδο με σκοπό την παρακολούθηση του φαινομένου. → ΥΚΕ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Δημιουργία τράπεζας δεδομένων με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά με στόχο τον προσδιορισμό των ευάλωτων ομάδων σε τοπικό επίπεδο και τον περιορισμό του φαινομένου.

                  Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.doc


                  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

                  Back To Top