Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η αποστολή της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος της είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα, να διαφωτίζει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία ώστε να διασφαλιστούν πρακτικά τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, να εντοπίζει και να προωθεί τις απόψεις των παιδιών εκεί όπου δεν μπορούν να ακουστούν, να παρακολουθεί τις νομοθεσίες που έχουν σχέση με το παιδί και να υποβάλλει προτάσεις για εναρμόνιση τους με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, να οργανώνει εκστρατείες διαφώτισης, να εκπροσωπεί το παιδί σε δικαστικές διαδικασίες που το επηρεάζουν και να εκπροσωπεί τα παιδιά σε διαδικασίες που τα αφορούν.

Back To Top