Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

«I’ M SET» Εφαρμογή Υποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Έφηβους στην Κύπρο

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα “I’M SET!” (Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens) το οποίο αποτελεί μια διμερή συνεργασία διάρκειας 18 μηνών, μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων μέσα από την εφαρμογή της υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Νορβηγικό Οργανισμό Sex og Politikk (SoP). Η χορηγία του προγράμματος ανέρχεται στις €86,944 και έχει εξασφαλιστεί μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα ολιστικά στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού και εντός του πλαισίου της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει να εφοδιάζει τους εφήβους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις ώστε να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, να οικοδομούν υγιείς σχέσεις και να επιλέγουν μετά από ορθή πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική, τη συναισθηματική και αναπαραγωγική τους ζωή. Το πρόγραμμα απευθύνεται επιπλέον σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετά από επιμόρφωση θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία της ΠΣΔ.

Για να δείτε τις Δράσεις του Προγράμματος πατήστε ΕΔΩ
Για να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου: I' M SET – Εφαρμογή της Υποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στους Εφήβους, πατήστε ΕΔΩ

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:


Οι εταίροι του προγράμματος παρευρέθηκαν στην πρώτη τους συνάντηση στις 28 Μαΐου 2014 στην οποία ο κάθε εταίρος συνέβαλε, ανάλογα με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που κατέχει στο τομέα του, στη δημιουργία ενός δυνατού πλαισίου για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) των νέων, την εκτίμηση των αναγκών των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης για την ΠΣΔ και την εκτίμηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ΠΣΔ.

Βάσει των δεδομένων που θα συλλεχθούν, και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων ΠΣΔ στην Ευρώπη καθώς επίσης από βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας στη Νορβηγία, θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ΠΣΔ στη Μέση Εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα περιληφθεί στο εγχειρίδιο θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί μετά από πιλοτική εφαρμογή του και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος. Το εγχειρίδιο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009 - 2014

Μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και Νορβηγίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνεισφέρουν στη μείωση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας και στην ενδυνάμωση διμερών σχέσεων των Ευρωπαϊκών Χωρών. Οι τρεις αυτές χώρες συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για την περίοδο 2009-14, το ύψος χρηματοδότησης που προσφέρουν η Ισλανδία, το Λίχνενσταϊν και η Νορβηγία ανέρχεται στο ποσό των €1.79 δις, με τη Νορβηγία να προσφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Τα κονδύλια είναι διαθέσιμα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των 12 πιο πρόσφατων μελών της ΕΕ, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η ευρύτερη συνεργασία με τα Κράτη δότες δύναται να συνεχιστεί μέχρι το 2016. Κύριοι τομείς στήριξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, έρευνα και υποτροφίες, κοινωνία των πολιτών, υγεία και παιδιά, ισότητα φύλων, δικαιοσύνη και πολιτιστική κληρονομιά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eeangofund.org.cy.Κατεβάστε το αρχείο Word Πρόγραμμα I´M SET.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMSET_Manual.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top