Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], αναφορικά με έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου, με τίτλο «Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού στο πλαίσιο Διοίκησης της Σχολικής Μονάδας»*(1), η Επίτροπος ετοίμασε την παρούσα Θέση, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σκοπός της παρούσας Θέσης είναι η Επίτροπος να υποβάλει τις απόψεις της σε σχέση με την εφαρμογή της Αρχής Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές και να υποβάλει συστάσεις προς τους φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι παρατηρήσεις της υποβάλλονται για σκοπούς βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών και για υποβοήθηση κάθε προσπάθειας που καταβάλλεται για διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού μέσα από τις καθημερινές σχολικές πρακτικές.

*(1) ‘Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration’ (SeBI project), αρ. έργου: 612177-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN, ιστοσελίδα: SeBI (sebi-project.eu)Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4.02.05.12_Θέση Επιτρόπου_Συμφέρον του Παιδιού - GR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4.02.05.12 - Θέση Επιτρόπου για Συμφέρον Παιδιού - ENG.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top