Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία τους στο σύγχρονο ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιβάλλον
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, 09:00 π.μ.
—————————————

Α. Νομικό Πλαίσιο
   1. Οι συζητήσεις γύρω από το θέμα διαδίκτυο και παιδί τείνουν να επικεντρώνουν στους κινδύνους που το διαδίκτυο ελλοχεύει για το παιδί και την ανάγκη να αναζητηθούν τρόποι για την προστασία του. Το διαδίκτυο λόγω της χαοτικής δομής του, της μαζικότητας του, της ευκολίας πρόσβασης και της ανωνυμίας που προσφέρει στο χρήστη, μετατρέπεται πολλές φορές σε πρόσφορο έδαφος για την οργάνωση και πραγματοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά.

   2. Ωστόσο το θέμα, παιδί και διαδίκτυο, είναι πολύ ευρύτερο. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον διασυνδέεται με τα δικαιώματα του παιδιού και την υποχρέωση της πολιτείας να τα διασφαλίζει σε πολλαπλά επίπεδα. Το διαδίκτυο ανοίγει ακόμη ένα παράθυρο για λήψη πληροφοριών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης αλλά και για ενεργό συμμετοχή και ελεύθερη έκφραση απόψεων των παιδιών. Είναι νομίζω, σε όλες και όλους γνωστή η σημαντική διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας και ειδικότερα στη ζωή των παιδιών και ο ρόλος που αυτά διαδραματίζουν τόσο σε ότι αφορά την ψυχαγωγία όσο και όσον αφορά την οικοδόμηση των προσωπικών ταυτοτήτων των παιδιών.

   3. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο μυαλό ότι το διαδίκτυο παρέχει, πέραν από τους όποιους κινδύνους, κι ένα εξαιρετικό εργαλείο σε κάθε παιδί για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του.

   4. Στη βάση ακριβώς του ως άνω συλλογισμού, θεωρώ απαραίτητο όπως η παρούσα συζήτηση που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο σύγχρονο ηλεκτρονικό δικτυακό περιβάλλον να διεξαχθεί έχοντας υπόψη όλο το πλέγμα των δικαιωμάτων του παιδιού και τον τρόπο που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους. Ζητούμενο είναι η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στα δικαιώματα προστασίας και συμμετοχής κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
    5. Όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας, για λόγους αναφοράς σημειώνω ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη
    i. «[N]α παίρνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σωματικής ή πνευματικής βίας, τραυματισμού ή κακομεταχείρισης, παραμέλησης ή πλημμελούς μεταχείρισης, βίαιης μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης» (Άρθρο 19).
    ii. «[Ν]α προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας»(Άρθρο 34).
    iii. «[Ν]α προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του» (Άρθρο 36).
     6. Σύμφωνα με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού η Αρχή της Συμμετοχής είναι μια από τις τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως καθοδηγητικές για την εφαρμογή όλων των υπολοίπων άρθρων της Σύμβασης ξεχωριστά.
      7. Στον πυρήνα των δικαιωμάτων συμμετοχής βρίσκεται το Άρθρο 12 (1) της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν στο παιδί που είναι ικανό να σχηματίσει τις δικές του απόψεις, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των απόψεων του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, δίνοντας στις απόψεις του παιδιού το απαιτούμενο βάρος σύμφωνα με την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του» .
       8. Περαιτέρω η Σύμβαση διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού στην ελευθερία έκφρασης το οποίο περιλαμβάνει «την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών» [Άρθρο 13 (1)] αλλά και το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή (Άρθρο 16).
        9. Το Άρθρο 17 από την μια κατοχυρώνει το δικαίωμα του παιδιού να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες κατάλληλες για την ηλικία και την ωριμότητά του και ταυτόχρονα ενθαρρύνει την επεξεργασία κατευθυντήριων αρχών για την προστασία του παιδιού από πληροφορίες και υλικό που βλάπτουν την ευημερία του.
          Β. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου για το παιδί
         10. Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου και της διάδοσής του ανάμεσα (και) στα παιδιά, ερευνητικά κέντρα, εθνικοί και περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, όργανα και θεσμοί έχουν επικεντρωθεί στην προώθηση, από τη μια ενός ισχυρού νομικού προστατευτικού πλαισίου και από την άλλη σε συστάσεις, εισηγήσεις και μέτρα που θα διασφαλίζουν στα παιδιά, την πρόσβαση σε ένα ασφαλές και φιλικό προς τα ίδια, δικτυακό περιβάλλον.

         11. Πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕU Kids Online και αφορά το 2010 εντόπισε την ουσιαστική διείσδυση του διαδικτύου στον κόσμο των παιδιών: τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα ηλικίας 9 – 16 χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο - είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι- κατά μέσο όρο 88 λεπτά την ημέρα. Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία διάδοσή των έξυπνων τηλεφώνων σήμερα, καθώς και την ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο χρόνος αυτός αναμένεται να έχει αυξηθεί δραματικά.

         12. Σημειώνω εδώ ορισμένες από τις απειλές απέναντι στα παιδιά τις οποίες εντοπίζει η έρευνα :
         - Δημοσίευση προσωπικών στοιχείων: Η ανάρτηση και δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων των παιδιών αποτελεί τον πιο διαδεδομένο κίνδυνο εφόσον περίπου οι μισοί έφηβοι δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο μέσα από πλατφόρμες ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχουν τις περισσότερες φορές συναίσθηση των συνεπειών.
         - Παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού: Αποτελεί τον δεύτερο πιο διαδεδομένο κίνδυνο με περίπου 4 στους 10 εφήβους να εκτίθενται σ’ αυτόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά μέσο όρο.
         - Παρακολούθηση βίαιου ή ρατσιστικού υλικού: πρόκειται για τον τρίτο πιο διαδεδομένο τύπο κινδύνου με περίπου το ένα τρίτο των εφήβων να εκτίθενται σ’ αυτόν.
         - Σεξουαλική παρενόχληση και εκφοβιστική συμπεριφορά (Cyberbullying): περίπου 1 στους 5 ή και 6 εφήβους που σερφάρουν στο διαδίκτυο εκτίθενται στον κίνδυνο αυτό.
         - Λήψη αθέμιτων σεξουαλικών μηνυμάτων: πολλά παιδιά, παρά τη θέλησή τους, γίνονται παραλήπτες σεξουαλικών μηνυμάτων.
         - Συνάντηση με φίλους από το Διαδίκτυο: είναι η πιο σπάνια αλλά όχι και η λιγότερο σημαντική ίσως απειλή για ένα παιδί. Υπάρχει σχετική συνέπεια στα μεγέθη ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 8%.
         - Έκθεση σε ακατάλληλο διαφημιστικό υλικό: Τα παιδιά υπόκεινται σε πιέσεις από τις έμμεσες αλλά επιβλητικές και ελκυστικές διαφημίσεις στο Διαδίκτυο οι οποίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας.
         - Εθισμός - Εξάρτηση: Τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν σε υπερβολική και καταναγκαστική χρήση του Διαδικτύου κινδυνεύοντας έτσι να παραμελήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους με πραγματικούς φίλους. Ο εθισμός στη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, κατάθλιψη και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ειδικά προγράμματα απεξάρτησης από τη χρήση του διαδικτύου και επανένταξης παιδιών από την εικονική στην πραγματική ζωή.
         - Παράνομος τζόγος: Πολλά παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομου τζόγου και στοιχημάτων με οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια όσο και στην οικογένειά τους.

         Γ. Πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιώνΕισηγήσεις Επιτρόπου


         13. H διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το συμφέρον τους και να μην παραβιάζει τα δικαιώματά τους προϋποθέτει συντονισμένη δράση και προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα στα πλαίσια μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια του Διαδικτύου.

          14. 1. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί, ανάμεσα σε άλλα, συνεχή ενημέρωση και εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας - προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο δυναμικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι η ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [Ν91(Ι)/2014], ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν την προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου.
            14.2. Ειδικότερα:
           - Το άρθρο 7 (4) του Νόμου, προβλέπει ότι «Όποιος διά ζώσης ή μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, προκαλεί ή προτείνει σε παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, όπως το παιδί αυτό συμμετέχει σε πορνογραφική παράσταση, με σκοπό ο προκαλών ή ο προτείνων ή το τρίτο πρόσωπο να παρακολουθήσει την παράσταση αυτή, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη»
           - Το άρθρο 8 ποινικοποιεί την προώθηση παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου:
              «8 (2) Όποιος εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
             (3) Όποιος διανέμει, διαδίδει ή μεταδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) έτη.
             (4) Όποιος προσφέρει ή παρέχει ή διαθέτει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή παρέχει πληροφορίες ως προς τον τρόπο απόκτησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) έτη».
           - Το άρθρο 9 ποινικοποιεί την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω (και) του διαδικτύου:
              (1) «[..] όποιος προτείνει σε παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να το συναντήσει, με σκοπό την τέλεση σεξουαλικής πράξης μαζί του ή την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας ή την σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, και η εν λόγω πρόταση ακολουθείται από την τέλεση πράξεων οι οποίες οδηγούν σε συνάντηση, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
              (2) […] όποιος μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, προσκαλεί ή προσεγγίζει παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης και 15 αποπειράται να αποκτήσει ή αποπειράται να έχει πρόσβαση ή αποκτά ή επιτυγχάνει πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας που απεικονίζει το παιδί αυτό, είναι ένοχος κακουργήματος […]».
           - Το άρθρο 11 προβλέπει για τους ιστότοπους που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία σε άμεση αναφορά με τον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμου.

           15. Παράλληλα θα πρέπει να εμπλακούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο του περιεχομένου που ανεβαίνει και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
            16. Χρειάζεται επίσης να επικεντρωθούμε στην αναζήτηση και προώθηση εργαλείων τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο-εδώ χρειάζεται η συνεργασία των παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου.Πάνω από όλα όμως χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών προκειμένου να τα εφοδιάσουμε με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται με αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις δυνατότητες που τους προσφέρει η πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η συμβολή των γονιών και του σχολείου στην προώθηση του στόχου αυτού είναι εκ των ων ουκ άνευ.

            17. Στο παρελθόν στα πλαίσια μιας άλλης συζήτησης, είχα παρουσιάσει τις παρακάτω εισηγήσεις:

            - Εκπόνηση προγραμμάτων του ψηφιακού εγγραμματισμού (media literacy) σε γονείς έτσι ώστε να μην καλλιεργηθεί ανεξέλεγκτος πανικός και παραπληροφόρηση γονέων και παιδιών. Η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων ως προς τη χρήση του διαδικτύου προσφέρει ευκαιρίες για μόρφωση, ψυχαγωγία, ανταλλαγή απόψεων, κοινωνική δικτύωση κ.α. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος βρίσκεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου.
            - Εκπαίδευση στα πλαίσια του σχολείου: Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να αναπτύξει προγράμματα ψηφιακού εγγραμματισμού και δεξιοτήτων κριτικής χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά, τα οποία να αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής πράξης προωθώντας παράλληλα την κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η γνώση αποτελεί εργαλείο για μεγιστοποίηση των ευκαιριών και μείωση των κινδύνων. Όπως ακριβώς ενθαρρύνονται προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για μείωση των οδικών ατυχημάτων και αύξηση των επιπέδων ασφάλειας θα πρέπει με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση να αναπτυχθούν προγράμματα «διαδικτυακής αγωγής». Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ουσιαστικό κομμάτι της “διαδικτυακής αγωγής” καθώς τα παιδιά - ειδικά στην εφηβική ηλικία αναζητούν συχνά πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλικότητα και τις διαφυλικές σχέσεις στο διαδίκτυο. Στη “διαδικτυακή αγωγή” συμβάλλει επίσης η πολιτική αγωγή. Τα παιδιά χρειάζεται να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους αλλά και να ενδυναμωθούν ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους προκειμένου να μπορούν να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητά τους και να αντιδράσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό όταν δεχτούν cyberbullying.

            - Έκδοση και ευρεία διανομή οδηγού ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο στον οποίο να αναφέρονται οι συχνότερες απειλές που προκύπτουν από τη χρήση σε γλώσσα φιλική προς τα παιδιά. Η τακτική αναθεώρησή του θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη.
            - Εκστρατείες ευαισθητοποίησης με τη συμβολή των ΜΜΕ: η αύξηση των επιπέδων ενημέρωσης ανάμεσα σε γονείς και παιδιά αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση των κινδύνων. Γι΄ αυτό θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς πολιτείας συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση χωρίς υπερβολικές κινδυνολογίες.
            - Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και χάραξη στρατηγικής και διαμόρφωσης εισηγήσεων οι οποίες να βασίζονται σε έγκυρους δείκτες και στοιχεία (αξιοποίηση και εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας).
            - Εντοπισμός των ομάδων υψηλού κινδύνου έτσι ώστε να καθίσταται πιο αποτελεσματική η πρόληψη και η παρέμβαση μέσα από συγκροτημένη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Αστυνομικές Αρχές κ.α.). Η σύνταξη ξεκάθαρων κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών είναι απαραίτητη για την όσο το δυνατό πολύπλευρη και αποτελεσματικότερη προληπτική και παρεμβατική δράση.
            - Δημιουργία εξειδικευμένων δομών και προγραμμάτων παρέμβασης και θεραπείας παιδιών που έχουν πέσει θύματα εκφοβιστικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρόμοιων απειλών στο διαδίκτυο.
            - Επιχορήγηση λογισμικών φίλτρων προστασίας τα οποία μπορούν να αποκλείσουν την προσπέλαση σε τόπους του κυβερνοχώρου με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.
            - Εξέταση της επάρκειας των ποινών για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Αυτό θα λειτουργήσει ως ένα βαθμό αποτρεπτικά για την εκμετάλλευση και παρενόχληση παιδιών μέσω διαδικτύου από επιτήδειους.
            Ενθάρρυνση εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου για δημιουργία διαδικασιών αυτορρύθμισης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με άλλους παρόχους και συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την Ασφαλέστερη Χρήση του Διαδικτύου.           Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Επιτρόπου Ανθρ.Δικαιωμάτων-δικαιώματα στο διαδίκτυο 22.9.2014.doc


           Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

           Back To Top