Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Οι απόψεις της ΕΠΔΠ στηρίζονται στις ακόλουθες Θέσεις/Εκθέσεις/Πορίσματα της ΕΠΔΠ, που καταρτίστηκαν μετά από τη διερεύνηση παραπόνων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, τα οποία άπτονται θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά και τις οικογένειές τους από τις ΥΚΕ: 

 • Θέση της Επιτρόπου, αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, Απρίλιος 2017 (στο εξής “θέση του 2017”). 
 • Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού-γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, Ιούλιος 2012. 
 • Θέση Επιτρόπου αναφορικά με την ανάγκη διορισμού ψυχολόγων κατά την εξέταση υποθέσεων γονικής μέριμνας από το δικαστήριο, Δεκέμβριος 2014. 
 • Έκθεση της Επιτρόπου, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Σε συνέχεια της Θέσης του 2012, Οκτώβριος 2018. 
 • Πόρισμα της Επιτρόπου, αναφορικά με τον χειρισμό από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σε υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης (ενδεχομένως και σεξουαλικής) ανήλικης από θετή οικογένεια, Δεκέμβριος 2017.
 • Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας καθόσον αφορά το δικαίωμά τους στην προστασία και στις παροχές, Ιανουάριος 2014. 
 • Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά με κενά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον χειρισμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας στις οποίες εμπλέκονται παιδιά, Δεκέμβριος 2013.
 • Έκθεση Επιτρόπου, αναφορικά με τη μη παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας τους ως ήπιας ή μέτριας, Απρίλιος, 2018. 
 • Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών, Νοέμβριος 2014. 
 • Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκτίμηση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018. 
 • Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018. 
 • Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τη μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, Δεκέμβριος 2018.

Προκύπτουν, επίσης, από τη μελέτη και αξιολόγηση του αποτελέσματος διερεύνησης συγκεκριμένων παραπόνων, όσο και από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς και ομάδες παιδιών με τις οποίες η ΕΠΔΠ διαβουλεύεται. Στον πίνακα που επισυνάπτεται κωδικοποιούνται στην πρώτη στήλη τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί διαχρονικά και για τα οποία η ΕΠΔΠ έχει τοποθετηθεί και υποβάλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Αρχές. Στη δεύτερη στήλη συνοψίζονται οι προτεινόμενες αλλαγές του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ που ανακοίνωσε το ΥΕΠΚΑ. Στην τρίτη στήλη εισάγονται οι εισηγήσεις της ΕΠΔΠ που προκύπτουν από τις σχετικές με το κάθε θέμα Θέσεις/ Εκθέσεις της, καθώς επίσης και οι απόψεις/ προβληματισμοί της σε ότι αφορά το προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Διακρίνονται εύκολα, οι πτυχές που παραμένουν αδιαφοροποίητες στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης όπως, επίσης, και τα «προβληματικά» σημεία των αλλαγών στις οποίες ενδέχεται να προβεί η ΥΕΠΚΑ στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ. Οποιαδήποτε αναφορά στη «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat GEP 11 11 87 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης ΥΚΕ Ιουν.2019.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top