Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος1. Η παρούσα Θέση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, ιδιαίτερα, τα άρθρα 4 (1) (γ), (δ) και (ε) και (2) (β), (δ) και (ι) και αποτελεί επιπρόσθετο και συμπληρωματικό κείμενο προηγούμενης Τοποθέτησής μου αναφορικά με το θέμα.

2. Η Θέση ετοιμάστηκε με αφορμή την κοινοποίηση σε εμένα επιστολής του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 10/5/2017, με την οποία ζητείται ως «κατεπείγον» γνωμάτευση αναφορικά με το περιεχόμενο επιστολής και γνωματεύσεων που έλαβε ο ΥΠΠ από ομάδα γονιών σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, η οποία ομάδα αντιτίθεται ουσιαστικά στην εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο ή/και θεωρεί ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εξαίρεσης των παιδιών τους από την αγωγή αυτή, σε περίπτωση που κρίνουν ότι η εν λόγω αγωγή αντιτίθεται στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους αντιλήψεις.

3. Στη Θέση αυτή αναλύω την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, τη νομική υποχρέωση του κράτους να παρέχει τέτοια διαπαιδαγώγηση στα παιδιά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος όπως αυτή απορρέει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας από τη μια, και του δικαιώματος των γονέων όπως τα παιδιά τους εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους αντιλήψεις από την άλλη, και, τέλος, την εξαγγελθείσα πολιτική του ΥΠΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη συμβατότητά της με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και, ειδικότερα, με τη Σύμβαση αλλά και την καταλληλότητα των προγραμμάτων ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

4. Τονίζεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης κεντρικό ρόλο έχει η αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, η οποία επιβάλλει όπως κατά τη λήψη ή εφαρμογή οποιωνδήποτε αποφάσεων, μέτρων, πολιτικών σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά στα παιδιά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, λαμβάνεται υπόψη πρωταρχικά το συμφέρον του παιδιού τόσο κατ’ ουσίαν όσο και από διαδικαστικής άποψης. Η αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, επιβάλλει περαιτέρω όπως κατά την αξιολόγηση του εν λόγω συμφέροντος, θα πρέπει να συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, οι απόψεις των ίδιων των παιδιών που εμπλέκονται, υλοποιώντας έτσι και μια άλλη βασική αρχή της Σύμβασης, αυτήν του δικαιώματος του παιδιού να ακούγεται και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν και το επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

5. Υπό το φως των πιο πάνω αρχών, θεωρώ, επομένως, ιδιαίτερα σημαντικό να παραθέσω σε αυτή τη Θέση, τις απόψεις των ίδιων των παιδιών αναφορικά με την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όπως αυτές καταγράφηκαν μέσα από σχετικές διαβουλεύσεις που είχα με την ΟΕΣ και άλλες ομάδες παιδιών στο πλαίσιο των επισκέψεών μου στα σχολεία και άλλων συναντήσεών μου με παιδιά, μέσα από διαβούλευση που είχε η ΟΕΣ με τον Υπουργό και μέσα από συνοπτικές αναφορές σε σχετικές έρευνες και αναλύσεις που αφορούν την κυπριακή πραγματικότητα.

6. Η Θέση μου ολοκληρώνεται με την καταγραφή Συμπερασμάτων και την παράθεση Συστάσεων.Κατεβάστε το αρχείο Word Θέση Επιτρόπου για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - Ιούλιος 2017.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top