English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος "Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2014", κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 7/06/2017

07/06/2017

Άρθρο 8 – Εγγραφή Διαμεσολαβητή

  1. Έχω την άποψη ότι η διαγραφή στο εδάφιο (1)(α) της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζει με απόφασή του και οποιαδήποτε άλλα πτυχία στο μέλλον η κατοχή των οποίων θα επιτρέπει την εγγραφή στο μητρώο διαμεσολαβητών, σε συνδυασμό με την υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1)(β) εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο του επαγγέλματος που ένα πρόσωπο ασκεί το επάγγελμα, ενώ παράλληλα έχει ορθά δημιουργηθεί ξεχωριστό επαγγελματικό σώμα διαμεσολαβητών με δικό του Μητρώο και δικό τους πειθαρχικό συμβούλιο, περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα προσώπων που κατά τα άλλα θα έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

  2. Ουσιαστικά με τις προβλεπόμενες διατάξεις περιορίζεται η άσκηση τη διαμεσολάβησης μόνο σε πτυχιούχους δικηγόρους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που ασκούν το επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό τους μητρώο.

  3. Όπως είχα αναφέρει και προφορικά κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η δυνατότητα σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα πτυχία αλλά δεν είναι εγγεγραμμένα για άσκηση του επαγγέλματός τους και έχουν κατά τα άλλα τύχει ειδικής εκπαίδευσης για να ενεργούν ως διαμεσολαβητές δεν θα πρέπει να περιοριστεί, ιδίως στο πλαίσιο ενός νέου θεσμού που δημιουργείται και που κατά την άποψή μου δεν απαιτεί την εγγραφή για άσκηση οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση ενδεχομένως με άλλα πτυχία, αφού αυτό που είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι το εν λόγω πρόσωπο να τύχει εκπαίδευσης ως διαμεσολαβητής και να έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και προσόντα.

  4. Η δημιουργία δε Μητρώου Οικογενειακών Διαμεσολαβητών και δικού τους επαγγελματικού σώματος με δικό του πειθαρχικό συμβούλιο, καθιστά κατά την άποψή μου αχρείαστη την υποχρέωση εγγραφής κατά τα άλλα στα οικεία επαγγελματικά σώματα.

  5. Περαιτέρω, στο εδάφιο 1(γ), η απαίτηση για μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία, έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχής υπηρεσιών. Υπ΄αυτή την έννοια, δεν νομίζω να μπορεί να περιοριστεί η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από προσοντούχα άτομα άλλων κρατών μελών λόγω του ότι αυτά δεν έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία. Δεν ορίζεται δε το τι ακριβώς σημαίνει μόνιμη διαμονή.

  6. Έχω επομένως την άποψη ότι η εν λόγω προϋπόθεση θα πρέπει να διαγραφεί και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ενδεχομένως στο Μητρώο Εγγραφής Οικογενειακών Διαμεσολαβητών να εισαχθεί η δυνατότητα εγγραφής προσώπων άλλων κρατών μελών υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως ισχύει και σε σχέση με άλλα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

  7. Σε σχέση με τους περιορισμούς στο άρθρο 8(1)(δ) αναφορικά με πρώην δημοσίους υπαλλήλους ισχύει ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (N. 114(I)/2007), επομένως δεν είναι αντιληπτό προς τι οι περαιτέρω περιοριστικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι εάν οι διατάξεις αυτές έχουν εισαχθεί με στόχο την αντιμετώπιση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, έχω την άποψη ότι δυνητικά υφίσταται πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα για να ενεργούν ως διαμεσολαβητές επίσης.

  8. Σε σχέση με τις διατάξεις στο άρθρο 8(1)(η) για την υποχρέωση διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης, έχω την άποψη ότι αυτή δεν είναι απαραίτητη δεδομένης της φύσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης η οποία αποτελεί εθελοντική συμμετοχή των δύο μερών. Δεν βλέπω πως μπορεί να προκύψει ζημιά από τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις από τη στιγμή που είναι καθαρά εθελοντικής φύσεως και που ανά πάσα στιγμή τα μέρη θα μπορούσαν να αποταθούν στο Δικαστήριο για έκδοση δικαστικών διαταγμάτων εάν τελικά η διαμεσολάβηση δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα.


   Άρθρο 10 (2)(δ)

   Οι διατάξεις ως έχουν τροποποιηθεί έχω την άποψη ότι δεν ανταποκρίνονται στη φύση και τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει την ισορροπία ισχύος των διαπραγματευτικών θέσεων των μερών αφού αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Μπορεί όμως να αντιμετωπίζει με ισότητας τις διαπραγματευτικές τους θέσεις, ανεξάρτητα από τη θέση ισχύος στην οποία βρίσκονται. Εισηγούμαι όπως οι διατάξεις επανέλθουν όπως ήταν προηγουμένως.

   Άρθρο 10(2)(η)

   Οι διατάξεις να ισχύουν και σε περίπτωση που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζεται παιδί και να διαγραφή η αναφορά σε συνεννόηση με τα μέρη αφού είναι δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί σε κάθε περίπτωση εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και από τον διαμεσολαβητή.

   Άρθρο 10(2)(θ)

   Οι διατάξεις δεν αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ύπαρξης βίας κατά την περίοδο της διαμεσολάβησης. Εισήγησή μου να επανέλθουν οι διατάξεις όπως ήταν πριν

   Άρθρο 10(12) μέχρι (16)

   Οι διατάξεις παραπέμπουν σε οιονεί δικαστική διαδικασία και δεν είναι αυτός ο στόχος της διαμεσολάβησης. Ούτε και νομίζω αυτά να είναι απαραίτητα σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης – να μας πουν και οι διαμεσολαβητές κατά πόσο θεωρούν ότι αυτά είναι απαραίτητα.

   Άρθρο 12 – αμοιβή διαμεσολαβητή

   Να επανέλθουν οι διατάξεις ως είχαν ή να παραμείνουν οι Κανονισμοί αλλά ο νόμος να συνεχίζει να προβλέπει αυτές τις αρχές. Περαιτέρω, υπάρχει σύγκρουση με τις διατάξεις του άρθρου 20 σύμφωνα με τις οποίες τα των εξόδων καθορίζονται στη συμφωνία διαμεσολάβησης.

   Άρθρο 14 (2)

   Να επανέλθει το κείμενο που διαγράφηκε. Όπως οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν του πελάτες τους για νομική αρωγή κ.λ.π. να έχουν υποχρέωση να τους ενημερώνουν και για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης.

   Άρθρο 17 (2)(β) επιφύλαξη


  Οι διατάξεις να ισχύουν και σε περίπτωση που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα το παιδί. Να διαγραφεί το «να ζητήσει» – το δικαστήριο έχει δικαίωμα εάν το κρίνει απαραίτητο να ακούσει το παιδί και το παιδί δικαίωμα να ακουστεί και ως εκ τούτου να υπάρχει εξουσία του Δικαστηρίου να ακούσει το παιδί.

  Άρθρο 18 – αναβολή δικαστικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης

  · Στο εδάφιο (1) να διαγραφεί η λέξη «δύναται» ούτως ώστε εάν τα μέρη συμφωνούν και το δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση προσφέρεται για διαμεσολάβηση τότε να υποχρεούται να αναβάλει την υπόθεση για σκοπούς διαμεσολάβησης

  · Θεωρούμε ότι οι χρονικοί περιορισμοί θα πρέπει να παραμείνουν – δεν μπορεί να συνεχίζεται η διαδικασία διαμεσολάβησης επ’ αόριστον

  · Να παραμείνει το εδάφιο (5). Δεν υπάρχει λόγος διαγραφής του αφού θα διευκολύνει τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων εάν όλοι οι δικαστές γνωρίζουν ότι σε σχέση με τα ίδια μέρη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαμεσολάβησης


   Άρθρο 20 – συμφωνία για διαμεσολάβηση

   Στην παράγραφο (ε) καθορίζεται ότι είναι η συμφωνία διαμεσολάβησης που καθορίζει την αμοιβή του διαμεσολαβητή ενώ στο άρθρο 12 προβλέπεται ότι αυτή καθορίζεται με Κανονισμούς

   Άρθρο 26 – συμμετοχή εμπειρογνώμονα

   Στο εδάφιο (2) οι διατάξεις να παραμείνουν ως είχαν δηλαδή τα έξοδα για την μετάκληση τυχόν εμπειρογνώμονα να βαραίνουν αυτόν που τον καλεί και όχι και τα δύο μέρη.

   Άρθρο 45 – Κώδικας Δεοντολογίας

   Οι κώδικες δεοντολογίας αποφασίζονται από τα επαγγελματικά σώματα και στη συνέχεια μπορούν να εκδοθούν ως κανονισμοί. Δεν μπορεί να τους επιβάλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

   Άρθρο 46(2) – Μεταβατικές διατάξεις

   Θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 στις εξαιρέσεις από την κατοχή των προσόντων του άρθρου 8, από υφιστάμενους διαμεσολαβητές, αφού διαφορετικά οι υφιστάμενοι διαμεσολαβητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του οικείου επαγγελματικού σώματος ενώ κατά τα άλλα μπορεί να μην έχουν τα απαιτούμενα πτυχία κ.λπ. Εν πάση περιπτώσει είναι πιο πάνω η θέση μου ότι οι διατάξεις του Άρθρου 8 (1)(β) θα πρέπει να διαγραφούν εντελώς.Υπόμνημα ΕΠΔΠ για διαμεσολάβηση-7-6-2017.docx (Μέγεθος Αρχείου: 136 KB)

Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας