Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 14ου Συνεδρίου της ΠΣΕΜ ενός από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα πλαίσια της αποστολής του που δεν είναι άλλη από την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου καθώς, σύμφωνα με τον Περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007 (Νόμος 74(I)/ 2007), μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Επιτρόπου είναι ο εντοπισμός και η προώθηση των απόψεων των παιδιών και, ταυτόχρονα, ο/ή εκάστοτε πρόεδρος της ΠΣΕΜ είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που πλαισιώνει τον Επίτροπο.

Πριν περίπου ένα χρόνο, από το ίδιο αυτό βήμα, είχα υπογραμμίσει – και υπογραμμίζω και σήμερα - τη σημασία που αποδίδω στην εγκαθίδρυση μιας διαρκούς κι αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα σε μένα, ως Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και εσάς, το σώμα των εκλεγμένων εκπροσώπων των μαθητών, προκειμένου να είμαι σε θέση να ακούω, να αφουγκράζομαι, να μαθαίνω και να καταλαβαίνω τις απόψεις, τις θέσεις και τα αιτήματα μιας σημαντικής μερίδας των παιδιών της Κύπρου και να κατανοώ πώς σκέφτονται και πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πιστεύω ότι αυτή η επικοινωνία λειτουργεί σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Ήδη με τον Πρόεδρο της ΠΣΕΜ συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον μια συνάντηση κάθε τρίμηνο. Ωστόσο, καθώς όπως λέγεται ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, στόχος μου παραμένει η συνεχής ενίσχυση και καλλιέργεια της επικοινωνίας μας, έτσι ώστε μαζί να συμβάλουμε στην κοινωνική αλλαγή σε ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα όλων των παιδιών στην Κύπρο.

Αγαπημένα μου παιδιά,

Συμπληρώνονται φέτος είκοσι χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, [της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς Πράξης που ενσωματώνει το πλήρες εύρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων – πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών – σε ένα και μοναδικό κείμενο]. Η Σύμβαση, θεμελιωμένη στη θεώρηση ότι το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται είναι ένας ολοκληρωμένος και ανεπανάληπτος άνθρωπος, με διακριτή προσωπικότητα και αξιοπρέπεια, κατοχυρώνει τα δικαιώματα κάθε παιδιού ως εγγενές και αναπαλλοτρίωτο συστατικό της ανθρώπινής του φύσης.

Η Σύμβαση, χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως την προσέγγιση που θέλει το παιδί να έχει ανάγκη φροντίδας και προστασίας, το αναγνωρίζει ως οντότητα ξεχωριστή με βούληση και άποψη, με πρωτοβουλία και βαθμούς αυτονομίας δημιουργώντας, έτσι, τις προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή των ομάδων όπου είναι ενταγμένο, στο βαθμό που μπορεί, κατά τρόπο ενεργητικό, αναλαμβάνοντας ευθύνες και συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων.

Τα δικαιώματα συμμετοχής του παιδιού, συνιστούν, για πολλούς, την πιο σημαντική και ριζοσπαστική καινοτομία την οποία εισάγει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καρδιά των δικαιωμάτων συμμετοχής αποτελεί το Άρθρο 12 της Σύμβασης, μια από τις βασικές της αρχές [στη βάση, των οποίων θα πρέπει να ερμηνεύονται όλα τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτή]. Σύμφωνα με το εν λόγω Άρθρο, τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται, σε κάθε παιδί που είναι σε θέση να διαμορφώνει τις δικές του απόψεις, το δικαίωμα να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του αυτές σε όλα τα θέματα που το αφορούν, ότι η άποψη του παιδιού θα λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά του και ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να ακούγεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή.

Όπως γνωρίζετε, η εμπέδωση, στήριξη και ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος Προτεραιοτήτων μου για το 2008 και βασικό εργαλείο για όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες του Γραφείου μου για το 2008. Παραμένει ως βασικός τομέας προτεραιοτήτων μου και το 2009.

Η λειτουργία του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων και κατ’ επέκταση η λειτουργία της ΠΣΕΜ συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών-μαθητών στη σχολική ζωή. Μέσα από την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία των αιρετών τους σωμάτων οι μαθητές, ως οργανωμένο σύνολο, έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν, να τοποθετηθούν για κάθε θέμα που τους αφορά και να συζητήσουν δημόσια σχετικά με αυτά. Εσείς, ως εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας, έχετε υποχρέωση να βρίσκεστε σε διαρκή διαβούλευση με τους συμμαθητές και συμμαθήτριές σας, να σταχυολογείτε τις απόψεις τους και να τις προβάλλετε προς τα έξω. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές αρχές έχουν ευθύνη και υποχρέωση, που απορρέει από το δικαίωμα συμμετοχής, να βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί σας ζητώντας να πάρουν τις απόψεις σας αναφορικά με κάθε θέμα που εξετάζουν και σας αφορά είτε έμμεσα είτε άμεσα. Στο σημείο αυτό σημειώνω ως ιδιαίτερα σημαντική, την πρόθεση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να εμπλέξει στο διάλογο αναφορικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τα οργανωμένα σύνολα των μαθητών. Μια τέτοια εξέλιξη, πέραν του ότι συνιστά οφειλόμενη έμπρακτη έκφραση σεβασμού του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών, στην πιο σημαντική, ίσως, απόφαση που θα ληφθεί για τη δική τους παιδεία, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το όλο εγχείρημα.

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η συμπερίληψη και η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στο μέτρο που το επιτρέπει η ηλικία και η νοητική τους ανάπτυξη, στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων μπορεί να αποτελέσει απάντηση και μάλιστα προληπτικής μορφής, στο μείζον θέμα των τελευταίων βδομάδων που δεν είναι άλλο από τη σχολική βία και τη νεανική παραβατικότητα. Η ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών αποτελεί το εχέγγυο για την έμπρακτη εμπέδωση των δικαιωμάτων τους ως ισότιμοι πολίτες στο πλαίσιο της σχολικής και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα. Η επιτυχημένη εφαρμογή του δικαιώματος συμμετοχής δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες. Πολίτες που θα διεκδικούν και θα προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και θα σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, παιδιών και ενηλίκων. Τέτοιοι πολίτες, είμαι βέβαιη, δε βιαιοπραγούν.

Αναμένω τα πρακτικά του Συνεδρίου και να είστε βέβαιοι ότι θα τα μελετήσω με ιδιαίτερη προσοχή για να αντλήσω περαιτέρω γνώση για τα θέματα που σας απασχολούν. Εσείς οι ίδιοι είστε οι καλύτεροι γνώστες των θεμάτων που σας επηρεάζουν.

Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι να έχετε μια δημιουργική και γόνιμη μέρα.
Κατεβάστε το αρχείο Word Xαιρετισμός για το Συνέδριο της ΠΣΕΜ final 7-4-2009.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top