Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 (Ν. 6(Ι)/2000) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ειδικότερα από τον περί Προσφύγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 (Ν.122(Ι)/2009), σύμφωνα με τον οποίο η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Επίτροπος) έχει οριστεί ως Εκπρόσωπος των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται άσυλο για τη νομική εκπροσώπηση των εν λόγω ανηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων τους για άσυλο, η Επίτροπος επιθυμεί να προβεί σε αγορά υπηρεσιών από δικηγόρους κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου, για το σκοπό αυτό.

  Η Επίτροπος θα προβεί στην αγορά υπηρεσιών μόνο από δικηγόρους οι οποίοι/ες πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
  (α) έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα ασύλου ή στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στα δικαιώματα του παιδιού ή/και είναι πρόθυμοι/ες να εκπαιδευτούν στα εν λόγω θέματα και ειδικότερα στα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και στα δικαιώματα των παιδιών αιτητών ασύλου.
  (β) πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  (γ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

  Η εκπαίδευση των δικηγόρων στα πιο πάνω θέματα, θα παρέχεται δωρεάν στους δικηγόρους από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

  Δικηγόροι οι οποίοι μετά από αξιολόγησή τους από την Επίτροπο πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα συμπεριληφθούν σε κατάλογο δικηγόρων από τον οποίο η Επίτροπος, δύναται να επιλέγει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δικηγόρο τον οποίο θεωρεί καταλληλότερο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης ασυνόδευτου ανηλίκου.
  Οι όροι και προϋποθέσεις της αγοράς υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της αμοιβής των δικηγόρων θα καθορίζονται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στη σύμβαση αγοράς υπηρεσιών η οποία θα συνάπτεται μεταξύ της Επιτρόπου και του/της Δικηγόρου.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιών από δικηγόρους μπορεί να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γωνία Απελλή & Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496, Λευκωσία ή με φαξ 22 872365 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση childcom@ccr.gov.cy, μέχρις τις 19/6/2010 με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος και σχετικής καλυπτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού στα τηλ. 22 873202, 22 873174 ή στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy


Κατεβάστε το αρχείο Word Anakoinwsi gia agora nomikwn ypiresiwn.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top