Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022

Αναφορικά με τα άρθρα 14,15,16 και 17, χαιρετίζω το γεγονός ότι διαγράφηκαν οι πρόνοιες που επιτρέπουν την τέλεση γάμου από ανήλικα πρόσωπα μετά και από δική μου εισήγηση, εφόσον επρόκειτο για διατάξεις που δεν συνάδουν με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για τους λόγους που ανέλυσα σε προηγούμενο Υπόμνημα που κατέθεσα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Επικροτώ τη ρύθμιση του άρθρου 27 του Νόμου που επιτρέπει το συναινετικό διαζύγιο, και παρέχει πλέον τη δυνατότητα έκδοσης συναινετικού διαζυγίου εφόσον η σχέση των συζύγων έχει κλονιστεί με αποτέλεσμα να αποκλείονται αχρείαστες, ενδεχομένως, συγκρούσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας δυνατόν να επηρεάσουν δυσανάλογα τα παιδιά.

Προβληματίζομαι εντούτοις, κατά πόσο, η απαίτηση που έχει εισαχθεί, ώστε η αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να συνοδεύεται είτε από απόφαση δικαστηρίου για την γονική μέριμνα και επικοινωνία των παιδιών είτε από αίτηση για έκδοση εκ συμφώνου διατάγματος που να ρυθμίζει την επιμέλεια των παιδιών, ούτως ώστε να μπορεί να εκδοθεί απόφαση, θα διευκολύνει ή μη την εφαρμογή του συναινετικού διαζυγίου ή κατά πόσον διασφαλίζει το συμφέρον των παιδιών.

Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση συναινετικού διαζυγίου καθιστά δυνατή και την συναινετική διευθέτηση της επιμέλειας των παιδιών, πράγμα επιθυμητό ούτως ώστε τα παιδιά να μην βιώνουν περαιτέρω συγκρούσεις στην οικογένεια. Παρά ταύτα, πολλές φορές η απόφαση για συναινετικό χωρισμό, δεν συνοδεύεται και με συναινετική απόφαση ως προς την επιμέλεια των παιδιών. Σε περίπτωση δε, που δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί τελικά συναινετικό διαζύγιο λόγω διαφωνιών ως προς την επιμέλεια και γονική μέριμνα των παιδιών, τα ίδια τα παιδιά τοποθετούνται τελικά στο επίκεντρο των συγκρούσεων των γονέων τους.

Υπό το φως των ανωτέρω, έχω την άποψη ότι μια τέτοια συμφωνία αναφορικά με την επιμέλεια των παιδιών δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση καταχώρισης αίτησης συναινετικού διαζυγίου, αλλά δυνατότητα, η οποία μάλιστα να ενθαρρύνεται μέσω της ταχύρρυθμης εκδίκασης όλων των αιτήσεων.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022

Επαναλαμβάνω τις θέσεις μου τις οποίες έθεσα επί του νομοσχεδίου του 2018, οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες:
  1. Η άσκηση βίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε σχέση με τον άλλο σύζυγο αλλά και σε σχέση με οποιοδήποτε παιδί του ζεύγους, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης του παιδιού.
  2. Να διαγραφεί η απαίτηση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης από Δικαστήριο και η απαίτηση να εκκρεμεί εναντίον του/ της συζύγου ποινική διαδικασία εναντίον του, δεδομένου του χρόνου εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων αλλά και του γεγονότος ότι δεν είναι όλες οι υποθέσεις βίας στην οικογένεια, είτε εναντίον του άλλου συζύγου ή του παιδιού, που καταλήγουν στο Δικαστήριο ώστε να απαιτείται η έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίσταται βία στην οικογένεια.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022

Αναφορικά με το άρθρο 2 παρατηρώ ότι δεν διαγράφηκε μόνο ο ορισμός του «παιδιού σε σύγκρουση με το Νόμο», ως η εισήγησή μου, αλλά και ο όρος «παιδί» ως κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, παρόλο ότι παρακάτω στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά στον όρο «παιδί». Κατά συνέπεια, ο όρος παιδί πρέπει να επανέλθει.

Κατά δεύτερο, παρατηρώ ότι στο άρθρο 6 δεν εισάγονται πρόνοιες για διεύρυνση εξουσιών του Δικαστηρίου και ούτε εισάγεται Διαδικασία Προσδιορισμού του Συμφέροντος του Παιδιού. Εισηγούμαι την τροποποίηση του άρθρου 6, με τρόπο που να αντανακλώνται οι πιο κάτω θέσεις μου:
  1. Έχω την άποψη ότι στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να εισαχθούν διατάξεις που να προνοούν θεσμοθετημένη Διαδικασία Προσδιορισμού του Συμφέροντος του Παιδιού, την οποία το Οικογενειακό Δικαστήριο να έχει εξουσία να διατάξει όπως αυτή πραγματοποιηθεί, πριν το ίδιο λάβει οποιαδήποτε απόφαση που αφορά άμεσα ή έμμεσα σε παιδί. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση των γονέων, αφού αποτελεί μέρος των εξουσιών, αρμοδιοτήτων αλλά και υποχρεώσεων του Δικαστηρίου όταν λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα παιδιά, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
  2. Περαιτέρω, θα πρέπει να διευρυνθούν οι εξουσίες του Οικογενειακού Δικαστηρίου έτσι ώστε να έχει εξουσία να διατάζει οποιανδήποτε Υπηρεσία να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο προς διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού ή των δικαιωμάτων του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, με την έκδοση είτε προσωρινών είτε τελικών διαταγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο θα πρέπει να έχει την εξουσία να διατάζει είτε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, είτε τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είτε τη σχολική μονάδα του παιδιού είτε του γονείς του παιδιού να ενεργούν ή παραλείπουν να ενεργούν με συγκεκριμένο τρόπο εφόσον αυτό απαιτείται από την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και των δικαιωμάτων του.
  3. Επιπρόσθετα, θα πρέπει στο πλαίσιο του ίδιου άρθρου να προβλέπεται ότι τα Δικαστήρια θα πρέπει να έχουν εξουσία να διατάζουν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για προσκόμιση Έκθεσης αναφορικά με το παιδί και την αξιολόγηση της γονικής ικανότητας των γονέων, εκεί και όπου αμφισβητείται, είτε από τον ένα, είτε από τον άλλο γονέα είτε από το ίδιο το παιδί ή τον εκπρόσωπό του ή όταν το κρίνει απαραίτητο το Δικαστήριο, μέσα από μια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία να διασφαλίζει την ολιστική αξιολόγηση όλων των πτυχών της άσκησης της γονικής μέριμνας του παιδιού στην οποία να συμμετέχει και το ίδιο το παιδί και να του δίνεται το δικαίωμα να ακουστεί.
  4. Eισηγούμαι όπως επίσης, εισαχθεί πρόνοια όπως, ανάλογα με την ηλικία και ωριμότητα του παιδιού (π.χ. από την ηλικία των 16 ετών), να εξετάζεται από το Δικαστήριο το ενδεχόμενο να δοθεί στο παιδί το δικαίωμα να αιτηθεί το ίδιο την έκδοση διατάγματος π.χ. να αιτηθεί την έκδοση διατάγματος για τη συνεργασία του με Υπηρεσίες χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων του.
  5. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να εισαχθεί διάταξη που να αναφέρεται στην εξουσία του Δικαστηρίου να διορίζει την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως νομικό εκπρόσωπο του/των επηρεαζόμενου/ων παιδιού/ων και του Συμφέροντός του/τους, σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007 (Ν. 74(I)/2007) ως αυτός έχει τροποποιηθεί, και στη βάση του περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικού Κανονισμού (3/2014).
  Σχετικά με το άρθρο 11, δεδομένης της πολύ γενικής πρόνοιας που εισήχθηκε για δικαιοδοσία εφαρμογής ενωσιακού δικαίου, πιστεύω ότι στο εδάφιο 2 (β) θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ε.Ε, οι οποίοι μπορούν να αποδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις τους εξουσία στα Κυπριακά Δικαστήρια.  Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Βουλής για τον περί Γάμου 7 9 2022.docx
  Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Βουλής περί Οικογ Δικαστηρ 7 9 2022.docx
  Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα περί Απόπ Συνδιαλλαγής Γαμου 7 9 2022.docx

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top