Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στις 8 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 6η συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ). Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός, η καταγραφή των διαπιστώσεων των μελών της ΟΕΣ αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτήρια και στο σχολικό περιβάλλον και αφετέρου, η συλλογή των απόψεων και εισηγήσεων των μελών της ΟΕΣ ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας να καταστούν φιλικές προς το παιδί.

Τα μέλη της ΟΕΣ συμμετείχαν σε τρίωρο βιωματικό εργαστήρι και στη συνέχεια συμμετείχαν σε διαβούλευση με τον Υπουργό Υγείας, Δρ. Γιώργο Παμπορίδη. Η διαβούλευση διεξήχθη στο πλαίσιο της διαδικασίας καταρτισμού στρατηγικής από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία.

Το βιωματικό εργαστήρι ξεκίνησε με τα μέλη της ΟΕΣ να μοιράζονται εμπειρίες τους στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών ανάδευσε διάφορες ερμηνείες του όρου «υγεία» και διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, ώστε να προσεγγιστεί η ευρύτερη έννοια του όρου «υγεία» ως κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι ως η απουσία ασθένειας.


Στην επόμενη δραστηριότητα, τα μέλη της ΟΕΣ συζήτησαν το Άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού με στόχο να εντοπίσουν πτυχές των προνοιών του δικαιώματος τις οποίες θεωρούν ότι δεν εφαρμόζονται σε ικανοποιητικό βαθμό στην Κύπρο. Τα μέλη της ΟΕΣ διαπίστωσαν ότι, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους και μέσα από συζητήσεις με άλλα παιδιά, αρκετές πρόνοιες του άρθρου 24 της Σύμβασης χρήζουν βελτίωσης. Σημείωσαν δε, ότι αντί να επενδύονται χρήματα στην παιδεία και στην υγεία, το κράτος επενδύει σε άλλους τομείς που δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως στην άμυνα. Ανέφεραν ότι, υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες στα δημόσια νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα παιδιά να αναγκάζονται είτε να ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις ή να καταφεύγουν σε ιδιωτική περίθαλψη. Ο ιδιωτικός τομέας, σύμφωνα με την άποψη των μελών της ΟΕΣ, αποτελεί τη μοναδική επιλογή, όταν ένα παιδί αποζητά ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. Όπως ανέφεραν οι Έφηβοι Σύμβουλοι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για παιδιά με ειδικές ανάγκες αφού χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν παρέχεται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι επαρκώς καταρτισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Όπως δήλωσαν, η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων που αφορούν την ψυχολογία, αλλά και την ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει στην προσφορά υπηρεσιών υγείας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών.


Ένα άλλο θέμα που έθιξαν τα μέλη της ΟΕΣ είναι ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή των υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά και ιδιαίτερα στο τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Τα παιδιά, σύμφωνα με την ΟΕΣ δε τυγχάνουν προτεραιότητας, ως ευάλωτη ομάδα. Αντ’ αυτού, σημείωσαν τα μέλη της ΟΕΣ, τυγχάνουν μεταχείρισης η οποία θίγει την αξιοπρέπεια του παιδιού και ανέφεραν ως παραδείγματα τη μη παροχή ενημέρωσης στο ίδιο το παιδί ή/και στους γονείς/κηδεμόνες του, την διακωμώδηση και αμφισβήτηση του πόνου που αισθάνεται το παιδί και στην πολύωρη αναμονή στο χώρο μέχρι να παρασχεθεί η περίθαλψη.

Σημαντικές πτυχές της υγείας που απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με την ΟΕΣ, αποτελούν η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η χρήση ουσιών, αλλά και η πώληση προϊόντων με συντηρητικά επιβλαβή για την υγεία. Μέχρι στιγμής, όπως δήλωσαν οι Έφηβοι Σύμβουλοι, υπάρχει παντελής έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της πολιτείας που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν.

Ακολούθως, τα μέλη της ΟΕΣ ενημερώθηκαν σχετικά με τις τέσσερις προϋποθέσεις στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η προσφορά των υπηρεσιών υγείας. Η πρώτη προϋπόθεση εξυπακούει ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να προσφέρονται χωρίς περιορισμούς. Συζητήθηκαν με την ΟΕΣ τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει, όπως ο χώρος, οι χρονικοί περιορισμοί, το κόστος, τα άτομα στα οποία προσφέρεται, αλλά και άλλα εμπόδια κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά που πιθανόν να περιορίζουν κάποια παιδιά να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας.

Η δεύτερη προϋπόθεση εξυπακούει ότι ένα παιδί πρέπει να απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να τυγχάνουν πληροφόρησης για την παροχή των υπηρεσιών και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η τρίτη προϋπόθεση εξυπακούει ότι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι επιστημονικά και ιατρικά κατάλληλες, να δίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό για τη φροντίδα παιδιών, να προσφέρονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και με επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους και να μην έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα του παιδιού. Θα πρέπει, όπως συζητήθηκε ανάμεσα στα μέλη της ΟΕΣ να γίνονται σεβαστές οι πολιτιστικές αξίες, να επιδεικνύεται ευαισθησία σε θέματα φύλου και να εφαρμόζεται η ιατρική δεοντολογία.

Στην επόμενη δραστηριότητα συζητήθηκε η εφαρμογή των τεσσάρων βασικών προϋποθέσεων στο χώρο των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τις ανάγκες διαφόρων ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων παιδιών. Τα μέλη της ΟΕΣ, κατέγραψαν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες παιδιών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας (βλ. παράρτημα) και κατέθεσαν εισηγήσεις ώστε να ικανοποιούν τις τέσσερις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι Έφηβοι Σύμβουλοι, εντόπισαν δυσκολίες που αναφέρονται στις ατομικές δυσκολίες των παιδιών, στο χρόνο ανταπόκρισης σε ένα αίτημα, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην ασφάλεια των παιδιών, στην προσέγγιση/συμπεριφορά του προσωπικού, στην εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια, στην επικοινωνία μεταξύ του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού στην έλλειψη συστήματος καταγραφής του ιστορικού του ασθενή, στην καθαριότητα και την αισθητική των χώρων, στην εύκολη πρόσβασή και ενημέρωση των παιδιών, στο σεβασμό της αξιοπρέπειάς του παιδιού, καθώς επίσης, στην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των παιδιών κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους.

Στο τέλος του βιωματικού εργαστηρίου τα μέλη της ΟΕΣ κατέγραψαν απόψεις και εισηγήσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτήρια και στο χώρο του σχολείου. Ακολούθησε η διαβούλευση της ΟΕΣ με τον Υπουργό Υγείας κατά την οποία συζητήθηκαν οι απόψεις και οι εισηγήσεις των μελών των Εφήβων Συμβούλων και μπορείτε να δείτε στο κείμενο που επισυνάπτεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διάφορες Κοινωνικές Ομάδες Παιδιών και οι Δυσκολίες που Αντιμετωπίζουν σε Σχέση με τις Υπηρεσίες Υγείας.

Παιδιά Έφηβοι/ες
  - Τοποθετούνται σε δωμάτια ενηλίκων κάποιες φορές.

  - Δεν τους απευθύνουν το λόγο. Η πληροφόρηση δίνεται στην οικογένεια.

  - Το ιατρικό προσωπικό δεν εμπιστεύεται τους έφηβους.

  - Το ιατρικό προσωπικό δεν αφιερώνει χρόνο με το παιδί χωρίς τους γονείς.

Παιδιά Πρόσφυγες- Αιτητές Διεθνούς Προστασίας
  - Μη επικοινωνία στην Ελληνική

  - Κατοικούν μακριά από νοσοκομεία. Δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

  - Υπάρχουν λίγα λεφτά στην οικογένεια.

  - Ζουν σε συνθήκες ακατάλληλες, με άγχος για το τι θα προκύψει την επόμενη μέρα.

Παιδιά Θύματα Ενδο-Οικογενειακής Βίας
  - Δεν υπάρχει κάποιος που να εμπιστεύονται να μιλήσουν.

  - Συνήθως δεν υπάρχουν λεφτά.

  - Αν επισκεφθούν γιατρό, φοβούνται την μη τήρηση του ιατρικού απόρρητου.

  - Βρίσκονται σε συγχυσμένη ψυχική κατάσταση και συνήθως απομονώνονται.

  - Όταν μιλήσουν πρέπει να μοιραστούν την τραυματική τους εμπειρία με πολλά άτομα.

Παιδιά Με Μακρά Διαμονή στο Νοσοκομείο
  - Χάνουν την καθημερινή τους ρουτίνα.

  - Όταν είναι μικρά σε ηλικία, δυσκολεύονται πολύ οι γονείς αφού πρέπει να μένουν κάθε μέρα στο χώρο.

  - Υπάρχει ανάγκη στήριξης της οικογένειας και ιδιαίτερα των αδελφιών.

Παιδιά με Αναπηρία
  - Χρειάζονται πολλές εξειδικευμένες θεραπείες ταυτόχρονα (π.χ. φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία)

  - Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό συνήθως δεν τους απευθύνουν το λόγο γιατί θεωρούν ότι συνδυάζεται με νοητικό πρόβλημα.

  - Πρέπει να λένε την ιστορία τους συνέχεια σε πολλούς ειδικούς και ιατρούς.

  - Συνήθως τα αδέλφια χωρίς αναπηρία παραμελούνται, αφού η προσοχή πέφτει στο παιδί με αναπηρία.

Παιδιά στην Εφηβεία Σεξουαλικά Ενεργά
  - Δε γνωρίζουν μέτρα αντισύλληψης και προστασίας.

  - Όταν μιλούν με ιατρικό προσωπικό φοβούνται την μη τήρηση της εμπιστευτικότητας και την ενημέρωση των γονέων τους.

  - Αισθάνονται ντροπή με γιατρό του άλλου φύλου.

Παιδιά με Ψυχικές Διαταραχές
  - Δεν υπάρχει χώρος στον οποίο να φιλοξενούνται. Τοποθετούνται στην ψυχιατρική πτέρυγα με ενήλικες.

  - Δεν υπάρχει στήριξη ψυχολογική για να μη θεωρούν ότι είναι τρελλοί και να απομονώνονται.

  - Δεν υπάρχει στήριξη ώστε να μη διακόπτεται η σχολική τους ζωή.

  - Υπάρχει στιγματισμός τους από την κοινωνία.

Παιδιά που Χρησιμοποιούν Ουσίες
  - Διακόπτεται η σχολική τους ζωή.

  - Διακόπτεται συνήθως και η οικογενειακή τους ζωή.

  - Νιώθουν αβοήθητοι, δεν ξέρουν που να αναζητήσουν βοήθεια.

  - Φοβούνται το θυμό και την απόρριψη της οικογένειας.

  - Υποτιμούνται από ιατρούς.

  - Υποτιμούνται και στιγματίζονται από την κοινωνία.

  - Δεν αναζητούν βοήθεια γιατί φοβούνται ότι θα τους παραδώσουν στην αστυνομία.

Κατεβάστε το αρχείο Word Αναφορά για βι ωματικό εργαστήρι 6ης Συνάντησης ΟΕΣ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Αναφορά για διαβούλευσης ΟΕΣ με ΥΥ.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top