Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΡΡΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ:
«Ο περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010


1. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού περιλαμβάνει ήδη προστατευτικές διατάξεις σε σχέση με τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις στο άρθρο 38, το οποίο προβλέπει για την υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών δεν λαμβάνουν μέρος σε ένοπλες συγκρούσεις. Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να αποφεύγουν την κατάταξη στις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών. Η Σύμβαση κυρώθηκε από τη Δημοκρατία, αφού εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον Κυρωτικό Νόμο 243/1990. Η Δημοκρατία έχει επίσης κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία, αφού αυτό εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με το Νόμο 6(ΙΙΙ)/2006.

2. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη, ενισχύει ακόμα περισσότερο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε ότι αφορά τις ένοπλες συγκρούσεις και την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, το Πρωτόκολλο προβλέπει ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να λαμβάνει μέρος σε ένοπλες συγκρούσεις, αφού υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να διασφαλίζουν ότι κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν θα λαμβάνει μέρος σε ένοπλες συγκρούσεις. Ταυτόχρονα απαγορεύει την υποχρεωτική κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ενώ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ελάχιστη ηλικία για την εθελοντική κατάταξη προσώπων στις ένοπλες δυνάμεις από τα 15 έτη που προβλέπεται στο άρθρο 38 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε ηλικία που θα ορίσουν σε δεσμευτική διακήρυξή τους με την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του Πρωτοκόλλου. Κατά τη λήψη απόφασης αναφορικά με την ελάχιστη ηλικία εθελοντικής κατάταξης τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη βασική αρχή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού ότι πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών δικαιούνται ειδικής προστασίας. Η εθελοντική δε κατάταξη πριν την ηλικία των 18 ετών, θα πρέπει να διέπεται από εγγυήσεις, τις οποίες και πάλι τα συμβαλλόμενα κράτη υποβάλλουν κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατάταξη είναι γνήσια εθελοντική και ότι αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων του ανηλίκου οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα καθήκοντα που περιλαμβάνει μια τέτοια στρατιωτική θητεία.

3. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο εφαρμόζεται όχι μόνο σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις του Κράτους αλλά και σε σχέση με ένοπλες δυνάμεις που διαφέρουν απ΄ αυτές του κράτους, καλύπτοντας κυρίως τις παραστρατιωτικές οργανώσεις. Περιλαμβάνεται δε υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών για την προώθηση των αρχών και διατάξεων του Πρωτοκόλλου έτσι ώστε αυτές να καταστούν ευρέως γνωστές καθώς και για τη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που πρόσωπα εντός της δικαιοδοσίας τους επιστρατεύονται ή χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του Πρωτοκόλλου, για την παροχή κατάλληλης συνδρομής στα παιδιά για τη σωματική και ψυχολογική τους ανάκαμψη και την κοινωνική τους επανένταξη.

4. Η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αποτελεί σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων τόσο των Κυπρίων παιδιών, όσον αφορά ιδιαίτερα τους κανόνες κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, όσο και παιδιών, και ιδιαίτερα ασυνόδευτων παιδιών, που αιτούνται άσυλο στην Κύπρο λόγω του κινδύνου άμεσης συμμετοχής τους σε εχθροπραξίες ή της υποχρεωτικής κατάταξής τους σε ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

5. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα συμπεράσματά της σε σχέση με την εξέταση της δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έγινε το Μάιο του 2003 (έγγραφο CRC/C/15/Add.205, 2 July 2003) είχε εκφράσει την ανησυχία της για την κατάσταση στην Κύπρο σε σχέση με την στρατολόγηση παιδιών κάτω των 18 ετών (ίδετε παράγραφοι 57 και 58) και κάλεσε την Κύπρο να επικυρώσει το συντομότερο το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε σχέση με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη (παράγραφος 58). Η ίδια Σύσταση περιλαμβάνεται και στην Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Κύπρο προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης (Universal Periodic Review) για το επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ (Human Rights Council – Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Cyprus – A/HRC/13/7 4 January 2010), η οποία εισηγείται την προσχώρηση της Δημοκρατίας στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο - ίδετε Σύσταση αρ. 2 (Αργεντινή), Σύσταση αρ. 6 (Σερβία, Σλοβενία, Ιταλία και Βουλγαρία), Σύσταση αρ. 7 (Χιλή). Η εν λόγω Έκθεση θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έγκριση κατά τη διάρκεια ακρόασης που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2010 πριν από την οποία θα πρέπει η Κύπρος να δεσμευτεί για τις Συστάσεις που έχει αποδεχθεί. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να καταχωρηθεί μέχρι τις 8 Μαρτίου 2010. Η πρόθεση του Κράτους είναι να δηλώσει ότι δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις εν λόγω Σύστασεις.

6. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι, από νομοτεχνικής άποψης, το υπό εξέταση νομοσχέδιο για κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, είναι προβληματικό και ανορθόδοξο και δε συνάδει με τη συνηθισμένη μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται σε σχέση με νόμους που κυρώνουν Συμβάσεις και Πρωτόκολλα αυτών ενώ, ταυτόχρονα, ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ως προς το αντικείμενό του. Ο υπό εξέταση Κυρωτικός Νόμος παρουσιάζεται ως τροποποιητικός του Νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.243/1990). Το υπό εξέταση Προαιρετικό Πρωτόκολλο δε τροποποιεί τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μπορεί να μεταβάλλει και να παραχωρεί αυξημένη προστασία στα δικαιώματα των παιδιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε ένοπλες συρράξεις και την κατάταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά οι βασικές αρχές της Σύμβασης σε σχέση με το θέμα αυτό, εκτός από τις προβλεπόμενες εκεί ηλικίες εξακολουθούν να ισχύουν. Το υπό εξέταση Προαιρετικό Πρωτόκολλο αποτελεί αυτοτελή διεθνή σύμβαση και θα πρέπει να κυρωθεί με ξεχωριστό κυρωτικό Νόμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κυρώθηκε το αδελφό του Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία (ίδετε Ν.6(ΙΙΙ)/2006). Αντίθετα, ο Ν.243/1990 με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση ορθά τροποποιήθηκε με το Ν.5(ΙΙΙ)/2000 για αντικατάσταση του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος αυτού, δηλαδή, του μέρους στο οποίο παρατίθεται η ελληνική μετάφραση της Σύμβασης γιατί, ακριβώς, είχαν επισημανθεί λάθη στη μετάφραση.

7. Για όλους τους πιο πάνω λόγους θεωρώ ότι ενδείκνυται όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρήσει με κύρωση του υπό συζήτηση Προαιρετικού Πρωτοκόλλου με την ψήφιση όμως ξεχωριστού Νόμου.


Λήδα Κουρσουμπά
Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού








3 Μαρτίου 2010







Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σημείωμα .pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα





Back To Top