Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  1. Το υπό συζήτηση θέμα με έχει απασχολήσει, ως Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μετά από σειρά παραπόνων που μου υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οποία συγκεκριμένα υποστατικά διενήργησαν δερματοστιξία (τατουάζ) και τοποθέτηση σκουλαρικιού χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η γονική συγκατάθεση και χωρίς τα παιδιά να έχουν τύχει της απαραίτητης ενημέρωσης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της επέμβασης αυτής.
2. Στις 4 Νοεμβρίου 2010, με γραπτή παρέμβασή μου προς τον Υπουργό Υγείας, επεσήμανα την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία κέντρων δερματοστιξίας και διαπέρνησης καθώς και την απουσία διαδικασιών και πρακτικών που να επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχων υγιεινής των υποστατικών αυτών από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. Παράλληλα, υπογράμμιζα την ανάγκη για την μελέτη και προώθησή ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου αναδεικνύοντας τη διασύνδεσή του με το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
3. Με απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2010, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Υγείας είχε ετοιμάσει προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Υγειονομικών και άλλων προϋποθέσεων Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Εγγραφής Δερμοτοστικτοποιών Νόμος» το οποίο επισυναπτόταν στην εν λόγω επιστολή. Με νέα επιστολή του, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας μου κοινοποίησε αναθεωρημένο προσχέδιο το ως άνω νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας και διπέρνησης σώματος και εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Νόμος του 2012», ζητώντας, παράλληλα, τα σχόλια μου επί του συγκεκριμένου.
4. Με επιστολή μου προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2012 απέστειλα κείμενο με τις Παρατηρήσεις και Εισηγήσεις μου αναφορικά με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται.
5. Σημειώνω ότι παρά το γεγονός ότι στο προσχέδιο του προτεινόμενου νομοσχέδιου που έλαβα δεν περιλήφθηκε ρύθμιση που αφορά ειδικά στα παιδιά (άτομα κάτω των 18 ετών) και την προστασία τους, εντούτοις, στις εισηγήσεις/παρατηρήσεις που απέστειλα στον Υπουργό Υγείας περιλαμβάνονται ειδικές προστατευτικές διατάξεις για παιδιά, οι οποίες στοχεύουν στον εμπλουτισμό του προτεινόμενου νομοσχεδίου με ρυθμίσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ορθολογιστικά την προσωπική ασφάλεια και το συμφέρον του παιδιού στη βάση των αρχών και προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
6. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκα τη συμπερίληψη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο διατάξεων οι οποίες να ρυθμίζουν τα ακόλουθα:
   i. Εισαγωγή του όρου «ανήλικος» και της ερμηνείας του ως «κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών», σύμφωνα και με τον ορισμό της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
   ii. Πλήρης απαγόρευση της δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.
   iii. Δυνατότητα δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω και μέχρι την ηλικία των 16 ετών, μόνο μετά από ενημερωμένη γραπτή συγκατάθεση των ιδίων των παιδιών και των γονέων ή κηδεμόνων τους.
   iv. Δυνατότητα δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος σε παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω, μόνο μετά από τη δική τους ενημερωμένη γραπτή συγκατάθεση.
   v. Σαφής καθορισμός ότι, σε κάθε περίπτωση που η δερματοστιξία ή η σωματική διαπέρνηση επιτρέπεται σε παιδιά, η συγκατάθεση των παιδιών ή/και των γονέων ή κηδεμόνων τους, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να παραχωρείται μετά από πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται, τους διάφορους τρόπους δερματοστιξίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία των παιδιών, τις συνέπειες στη μελλοντική σωματική κατάσταση των παιδιών από τυχόν μονιμότητα της δερματοστιξίας καθώς, επίσης, τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες τα αποτελέσματα της δερματοστιξίας μπορούν να ανατραπούν. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ επιστημονικά δεδομένα και να δίδεται σε απλή και κατανοητή στα παιδιά γλώσσα που, ευλόγως, εικάζεται ότι αυτά κατανοούν ανάλογα με την ηλικία τους. Την ίδια ενημέρωση θα πρέπει να λαμβάνουν και οι γονείς, στις περιπτώσεις που απαιτείται η γραπτή τους συγκατάθεση. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να παραχωρείται και με σχετικό έντυπο υλικό το οποίο μπορεί να δημοσιεύει για χρήση από τα διάφορα εργαστήρια ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών, χωρίς όμως να αίρεται η υποχρέωση του κάθε δερματοστικτοποιού και διαπερνητή να ενημερώνει σε ατομικό και προσωπικό επίπεδο τα παιδιά ή/και τους γονείς τους πριν δώσουν τη γραπτή τους συγκατάθεση.
   vi. Σαφής υποχρέωση των προσώπων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες να τηρούν μητρώο αναφορικά με τη δερματοστιξία και τη διαπέρνηση σώματος σε ανηλίκους, με όλες τις σχετικές συγκαταθέσεις των παιδιών και των γονέων ή κηδεμόνων τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου.
  7. Στις 25 Νοεμβρίου 2016 έλαβα νέα επιστολή από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας με την οποία με ενημέρωνε ότι αναθεωρημένο προσχέδιο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, στο οποίο είχαν ληφθεί υπόψη και περιληφθεί τα σχόλια τα οποία είχα υποβάλει, είχε αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
  8. Μετά από μελέτη του τελευταίου αυτού προσχεδίου, προχώρησα εκ νέου σε γραπτή παρέμβασή προς τον Υπουργό Υγείας, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, με επιμέρους σχόλια και παρατηρήσεις, επί του νομοσχεδίου, η οποία, επίσης, επισυνάπτεται, στην οποία αναφέρω ότι «εξακολουθώ να θεωρώ ότι, η συμπερίληψη των πιο κάτω διατάξεων στο εν λόγω Νομοσχέδιο κρίνεται απαραίτητη, για πληρέστερη κατοχύρωση του συμφέροντος του παιδιού και των δικαιωμάτων του:
    · Στο Άρθρο 2 του νομοσχεδίου καθορίζεται μεν η έννοια της «Ενημερωμένης Γραπτής Συγκατάθεσης», εντούτοις στις ουσιαστικές διατάξεις του νομοσχεδίου δεν υπάρχει οπουδήποτε αναφορά ή ρύθμιση ως προς την υποχρέωση δερμοτοστικτοποιού ή διαπερνητή σώματος να παρέχει τέτοια ενημέρωση στα παιδιά και τους γονείς τους ή η διαδικασία μέσω της οποίας τέτοια ενημέρωση θα παρέχεται. Θεωρώ, επομένως, άκρως απαραίτητη τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο διατάξεων που να καθορίζουν την υποχρέωση διαπερνητή ή δερματοστικτοποιού για τέτοια ενημέρωση και τη διαδικασία βάσει της οποίας θα γίνεται τέτοια ενημέρωση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι πράγματι γίνεται τέτοια ενημέρωση των γονιών και των παιδιών.

    · Στο Άρθρο 15, που ρυθμίζει την Εγγραφή Επαγγελματιών Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών, εξακολουθώ να θεωρώ χρήσιμο να καθοριστούν ως λόγος εξαίρεσης από τη δυνατότητα εγγραφής, η καταδίκη τουλάχιστον για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν παιδιά, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να εισαχθεί γενική διάταξη εξαίρεσης σε περίπτωση καταδίκης για την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους για παράδειγμα, πράγμα που υποδηλώνει ότι το αδίκημα ήταν σοβαρό.

    · Στο Άρθρο 20, το οποίο αφορά τις Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένου Δερματοστικτοποιού και Διαπερνητή, κρίνω σκόπιμο όπως στο εδάφιο (1) εισαχθεί ηλικιακός διαχωρισμός αναφορικά με την συγκατάθεση ως εξής: (α) Δυνατότητα δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω και μέχρι την ηλικία των 16 ετών, μόνο μετά από ενημερωμένη γραπτή συγκατάθεση των ιδίων των παιδιών και των γονέων ή κηδεμόνων τους, (β)Δυνατότητα δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος σε παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω, μόνο μετά από τη δική τους ενημερωμένη γραπτή συγκατάθεση. Η θέση αυτή βασίζεται στο δικαίωμα του παιδιού να αποφασίζει το ίδιο για θέματα που το αφορούν ανάλογα με την ηλικία, ωριμότητα και ανάπτυξή του.

    · Περαιτέρω, στο εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου εξακολουθώ να θεωρώ σκόπιμο όπως οι διαπερνητές και δερματοστικτοποιοί έχουν υποχρέωση να διατηρούν ξεχωριστό αρχείο πελατών που είναι ανήλικοι, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος με ευκολία να διαπιστώνει κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις αναφορικά με τα παιδιά, ιδίως σε ότι αφορά τις γραπτές ενημερωμένες συγκαταθέσεις των ιδίων ή/και των γονέων τους.»
Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα γαι Νομοσχέδιο Δερματοστιξίας 29.03.2018.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top