Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Αρ. Φακ. Γ.Ε.Π. : 11.11.61


Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, στη συζήτηση του θέματος «O περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2015»

Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015, 10:00 π.μ.


1. Κατ’ αρχάς εκφράζω την ικανοποίησή μου για την προώθηση προς ψήφιση νομοσχεδίου προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, από το Υπουργείο Υγείας. Η μεταχείριση των χρηστών ή ουσιεξαρτημένων ατόμων ως ατόμων που πρωτίστως έχουν ανάγκη θεραπείας, είναι ένα σημαντικό βήμα για μια κοινωνία που έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.
  2. Την ίδια στιγμή, νιώθω έντονα την ανάγκη να εκφράσω την απαρέσκεια και να καταθέσω ενώπιον της Επιτροπής, τον προβληματισμό μου για το γεγονός ότι, δεν κλήθηκα να συμμετέχω στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το νομοσχέδιο, ώστε να εκφράσω τις θέσεις και απόψεις μου, σε σχέση με ένα τόσο σοβαρό για τα δικαιώματα των παιδιών χρηστών ή ουσιοεξαρτώμενων που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος. Προς ενημέρωση της Επιτροπής, αναφέρω ότι το νομοσχέδιο αποστάλθηκε στο Γραφείο μου, για να υποβάλω τις απόψεις μου, μόλις στις 23 Ιουνίου 2015 και ενώ αυτό είχε ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
   3. Ωστόσο, το θέμα το οποίο φιλοδοξεί να ρυθμίσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφορά, δυστυχώς, αριθμό παιδιών τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της σύγχρονης εποχής. Το θέμα των ναρκωτικών και της ουσιοεξάρτησης εντοπίζεται πλέον και ανάμεσα στις παιδικές ηλικίες. Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα τα προβλήματα ουσιοεξάρτησης των παιδιών βρίσκονται ψηλά στην παγκόσμια ατζέντα, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης στους αριθμούς των ανήλικων χρηστών που παρατηρείται. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται την υπονόμευση της ανάπτυξης του ίδιου του παιδιού-χρήστη και ευρύτερα της ευημερίας της κοινωνίας και της δημόσιας τάξης.
    4. Σύμφωνα και με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ουσιοεξάρτηση αφορά ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα για το οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν υποχρέωση λήψης συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των παιδιών. Εξ ου και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει εισαχθεί ξεχωριστό σχετικό άρθρο (Άρθρο 33), το οποίο επιβάλλει υποχρεώσεις προστασίας των παιδιών από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών.

    5. Υπενθυμίζω ότι, δυνάμει του άρθρου 7 των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων (Ν. 74(Ι)/2007 και 44(Ι)/2004), αποτελούν αρμοδιότητες της Επιτρόπου μεταξύ άλλων-

      (α) η εποπτεία και ο έλεγχος της υλοποίησης των προνοιών της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης,
      (β) ο έλεγχος και η παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών και την υποβολή προτάσεων, με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας με σχετικές διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η προώθηση της κύρωσης των συμβάσεων αυτών από τη Δημοκρατία, και
      (γ) η υποβολή απόψεων αναφορικά με νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά.
      6. Σε συνέχεια των πιο πάνω, λυπάμαι να παρατηρήσω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι παιδοκεντρικό. Αντίθετα παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας αναφορικά με τα παιδιά χρήστες ή ουσιοεξαρτώμενα με παραβατική συμπεριφορά.
       7. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη μια δομική αναθεώρηση του νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να λαμβάνει υπόψη τις νομικές δεσμεύσεις της Δημοκρατίας σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού και ειδικότερα, τις πρόνοιες και τη σχετική νομολογία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της Σύμβασης, τις αρχές που διέπουν τη μεταχείριση των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για παροχή υπηρεσιών υγείας φιλικές προς τα παιδιά.

       8. Προκειμένου να βοηθήσω προς τον κατεύθυνση αυτή, καταθέτω στην Επιτροπή, μια συνολική τοποθέτηση στην οποία παραθέτω το ευρύτερο νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να καθοδηγήσει το νομοσχέδιο καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούν επιμέρους πτυχές του νομοσχεδίου.       Κατεβάστε το αρχείο Word TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 17.09.15.doc
       Κατεβάστε το αρχείο Word ΥΠΟΜΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 17.09.15.doc


       Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

       Back To Top