Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδας Κουρσουμπά, στη συζήτηση του θέματος «Ενημέρωση για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Κύπρο με βάση τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)»

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

  A. Νομικό Πλαίσιο
  1. Το άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να διαφυλάττει την ταυτότητά του αλλά και να του παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία όταν στερείται παράνομα ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητά του.

  2. Αν και το συγκεκριμένο άρθρο κάνει σαφή αναφορά σε τρεις μόνο διαστάσεις της ταυτότητας (ιθαγένεια, όνομα, οικογενειακές σχέσεις) η ανάγνωσή του στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης – ειδικότερα σε αναφορά με τρεις από τις τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης, ήτοι, την Αρχή της Μη – Διάκρισης, την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και την Αρχή της Συμμετοχής - διασφαλίζει το σεβασμό κάθε άλλης διάστασης της ταυτότητας του παιδιού περιλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και την ταυτότητα φύλου.

  3. Σύμφωνα με την Αρχή της Μη Διάκρισης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης και αποτελεί μια από τις τέσσερις γενικές αρχές της Σύμβασης όπως τις έχει καθορίσει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού , τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση «και να τα εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του ή την κρατική, εθνική ή κοινωνική καταγωγή τους, την περιουσιακή τους κατάστασης, ανικανότητά τους, της γέννησή τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης».

  4. Το άρθρο 3(1) της Σύμβασης κατοχυρώνει στο παιδί το δικαίωμα, το συμφέρον του να αξιολογείται και να δίνεται σε αυτό πρωταρχική σημασία σε όλες τις δράσεις και αποφάσεις το επηρεάζουν, τόσο στη σφαίρα της ιδιωτικής όσο και στη σφαίρα της κοινωνικής ζωής. Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού πρέπει να διαποτίζει όλα τα δικαιώματα του παιδιού, με άλλα λόγια, όλες οι πρόνοιες της Σύμβασης πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται στη βάση της αρχής αυτής.

  5. Η Αρχή της Συμμετοχής κατοχυρώνεται από το άρθρο 12 της Σύμβασης. Με την Αρχή της Συμμετοχής, η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι, μόνο τα ίδια τα παιδιά έχουν άμεση και βιωματική εμπειρία των συνθηκών που ζουν και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και, ως εκ τούτου, η αναζήτηση της άποψής τους ενόψει λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τα ίδια είναι, ουσιαστικά, απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να κινηθούν, ώστε να εξυπηρετήσουν το πραγματικό συμφέρον των παιδιών. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του άρθρου 12 αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 3 (δες πιο πάνω) αφού, δε νοείται να αξιολογείται το συμφέρον ενός ανθρώπου, χωρίς να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη η δική του οπτική γωνία των πραγμάτων και η άποψή του.

  6. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο Γενικό της Σχόλιο Υπ. Αρ. 15 με τίτλο On the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (2014) εντοπίζει ως μια περιοχή παραβίασης της Αρχής της Μη Διάκρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται με το άρθρο 2 της Σύμβασης, το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

  B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  7. Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Nils Muižnieks (The Commissioner's Human Rights Comments LGBTI children have the right to safety and equality, Strasbourg 02/10/2014 http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/lgbti-children-have-the-right-to-safety-and), με σαφή αναφορά στις Αρχές της Συμμετοχής και της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, υποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να προστατεύουν και να ενδυναμώνουν τα ΛΟΑΤΙ παιδιά. Ο Επίτροπος, τονίζει ακόμη, ότι τα ΛΟΑΤΙ παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη συμμετοχή σε όλες τις εκφράσεις της ζωής, υποδεικνύοντας ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι βασική προϋπόθεση η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, σημειώνει, ο Επίτροπος, τα παιδιά ΛΟΑΤΙ θα πρέπει να προστατεύονται από τη βία και την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σπίτι, το σχολείο, το διαδίκτυο, τον αθλητισμό και τους δημόσιους χώρους.

  8. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν τα διεμφυλικά (trans) παιδιά στην ενάσκηση του δικαιώματός τους στον αυτο-προσδιορισμό, είναι το θέμα της νομικής κατοχύρωσης του κοινωνικού τους φύλου.

  Γ. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

  9. Τα παιδιά είναι φορείς δικαιωμάτων και ως εκ τούτου, η άποψή τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αποφάσεις που τα αφορούν, περιλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν το κοινωνικό τους φύλο.

  10. Το δικαίωμα του αυτο-προσδιορισμού ως προς το φύλο, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και στα παιδιά.

  11. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Αρχής κατά των Διακρίσεων να καταθέσει προτάσεις αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των διεμφυλικών (trans) ανθρώπων. Οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός ουσιαστικού δημόσιου διάλογου για το θέμα, με την προοπτική, να ετοιμαστεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την πρακτική εφαρμογή του αυτο-προσδιορισμού.


Εννοείται, ότι, στη βάση των όσων έχω αναφέρει πιο πάνω, τόσο ο δημόσιος διάλογος όσο και το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να διευρυνθούν προκειμένου αυτά να καλύπτουν και τα παιδιά.Κατεβάστε το αρχείο Word ATT8UW62.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top