Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Υπόμνημα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κατευθυντήριες Γραμμές Επιλογής Εφήβων για τη στελέχωση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 201


   Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων καταρτίστηκαν Κατευθυντήριες Γραμμές Επιλογής των παιδιών που θα τη στελεχώνουν. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ετοιμάστηκαν από το Γραφείο της Επιτρόπου στη βάση διαβούλευσης που είχε με τα μέλη της ΟΕΣ.

   Κάθε χρονιά, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των μελών της ΟΕΣ, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αξιολογούνται και αναθεωρούνται με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας της ομάδας και την προσαρμογή της στις εκάστοτε προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει.

   Στις πρώτες χρονιές λειτουργίας της ΟΕΣ έγινε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί σημαντική συμμετοχή των μελών της ΠΣΕΜ και της Παιδοβουλής στην Ομάδα. Για το λόγο αυτό, ένας μεγάλος αριθμός θέσεων στην ΟΕΣ, σε σχέση με τη δυναμικότητα της ομάδας, προσφέρθηκε στην ΠΣΕΜ και την Παιδοβουλή. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι λόγω του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου που είχαν τα παιδιά αυτά, σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες τους υποχρεώσεις, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εργασίες της ΟΕΣ. Στη βάση ακριβώς της εμπειρίας αυτής, διαμορφώθηκαν οι τελευταίες Κατευθυντήριες Γραμμές οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω.

   Η Επίτροπος θεωρεί ότι, η συμπερίληψη συγκεκριμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για τη στελέχωση της ΟΕΣ – πέραν από τη γενική αναφορά που γίνεται στο Άρθρο 13 (2) του τροποποιητικού Νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία «Η ΟΕΣ αποτελείται από έφηβους, οι οποίοι εκπροσωπούν, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την Κυπριακή κοινωνία, από απόψεως γεωγραφικής κάλυψης, φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμικών καταβολών και κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες» - όχι μόνο θα πλήξει τη δυναμική της ΟΕΣ και τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται προκειμένου να εξυπηρετεί την αποστολή της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά – και πολύ περισσότερο – θα περιορίσει αυτό το ίδιο το δικαίωμα συμμετοχής των μελών της ΟΕΣ πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η όλη φιλοσοφία για τη λειτουργία της ΟΕΣ.

   Οι Κατευθυντήριες Γραμμές που ίσχυσαν κατά τη στελέχωση της σημερινής ΟΕΣ έχουν ως ακολούθως:

   Κάθε παιδί ηλικίας από 13 μέχρι 17 χρόνων, το οποίο έχει τη δυνατότητα βασικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τη θέληση να αναλάβει τη δέσμευση ενεργητικής συμμετοχής στις εργασίες της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην Ομάδα.

   Η διαδικασία επιλογής των παιδιών ξεκινά με τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης της Επιτρόπου προς τα παιδιά, για συμμετοχή στην ΟΕΣ, περί τις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους για να ολοκληρωθεί, το πολύ, σε διάστημα τριών μηνών (περί τα τέλη Δεκεμβρίου) με τη συγκρότηση της Ομάδας. Τόσο τα ονόματα των εφήβων συμβούλων όσο και η διαδικασία επιλογής δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτρόπου, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής.

   Η διαδικασία επιλογής καθοδηγείται από την αρχή ότι η ΟΕΣ θα πρέπει να αποτελείται από έφηβους, οι οποίοι θα εκπροσωπούν, κάθε φορά, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την κυπριακή κοινωνία, από απόψεως γεωγραφικής κάλυψης, φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμικών καταβολών και κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες.

   Ειδικότερα, η Επίτροπος, στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς αποστέλλει μέσω του Υπουργείου και Πολιτισμού σε όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, πρόσκληση προς τα παιδιά για συμμετοχή στην ΟΕΣ. Η πρόσκληση, η οποία είναι γραμμένη με φιλικό προς τα παιδιά τρόπο, αναρτάται επίσης στην Ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου και διοχετεύεται και μέσω άλλων καναλιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα που είτε άμεσα είτε έμμεσα αφορούν στα παιδιά, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι τοπικές αρχές κλπ.

   Στη δήλωση ενδιαφέροντος την οποία αποστέλλουν τα παιδιά στο Γραφείο της Επιτρόπου, πέραν από τα προσωπικά τους στοιχεία, καλούνται να συμπεριλάβουν ένα σύντομο κείμενο στο οποίο να επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και τις προσδοκίες που έχουν από τη συμμετοχή τους στην ΟΕΣ.

   Επιπρόσθετα, σε ειδικό πεδίο της δήλωσης ενδιαφέροντος, τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν κατά πόσο ανήκουν σε κάποια ειδική ομάδα (για παράδειγμα, παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά που βρίσκονται ή βρέθηκαν στο παρελθόν σε αντιπαράθεση με το νόμο κλπ). Η επιλογή των ειδικών ομάδων παιδιών που η Επίτροπος θα επιθυμούσε να αντιπροσωπεύονται στην ΟΕΣ, κάθε χρονιά διαφοροποιείται, με βάση τις προτεραιότητες που η ίδια θέτει.

   Σε ένα πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, όσες δηλώσεις πληρούν το κριτήριο της ηλικίας, χωρίζονται καταρχήν κατά ηλικία. Ομάδα λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και μελών της προηγούμενης ΟΕΣ, διαβάζουν τα σημειώματα που έγραψαν τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή, προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή τους για συμμετοχή στην ΟΕΣ.

   Οι αιτήσεις που αξιολογούνται θετικά, κατανέμονται σε ομάδες κατά γεωγραφική περιοχή και φύλο. Η επιλογή των παιδιών που συμμετέχουν στην ΟΕΣ γίνεται με κλήρωση έτσι ώστε να διασφαλίζεται (α) ότι θα συμμετέχουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών (β) η ίση αντιπροσώπευση αγοριών και κοριτσιών και (γ) ότι στην ΟΕΣ θα συμμετέχουν παιδιών από όλες τις επαρχίες

   Οι αιτήσεις παιδιών που προέρχονται από ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος ή/ και μειονοτικές ομάδες εξετάζονται ξεχωριστά. Για τα παιδιά αυτά προσφέρεται ένας ξεχωριστός αριθμός θέσεων. Η επιλογή των παιδιών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της ΟΕΣ όπως αυτές έχουν αξιολογηθεί με βάση τις προτεραιότητες της Επιτρόπου.

   Η συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στην ΟΕΣ υπόκεινται σε περιορισμούς μόνο όταν ο χειρισμός αυτών των παιδιών ή/ και η συμμετοχή τους στην ΟΕΣ προϋποθέτει σχετική τεχνογνωσία ή κατάρτιση την οποία δεν διαθέτουν οι λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου.Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Επιτρόπου Επιτροπή Εργασίας για ΟΕΣ 17.3.14.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top