Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Επίτροπος έχει αρμοδιότητα και ευθύνη, μεταξύ άλλων, να:

 • εκπροσωπεί τα παιδιά και τα συμφέροντα τους σε όλα τα επίπεδα
 • διαφωτίζει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία ώστε να διασφαλιστούν πρακτικά τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινότητα που ζει και γενικότερα στην κοινωνία
 • έχει επαφές με τα παιδιά της Κύπρου για να εντοπίζει και να προωθεί τις απόψεις τους εκεί όπου αυτά δεν μπορούν να ακουστούν
 • εποπτεύει και να ελέγχει την υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης του OHE και άλλων Συμβάσεων
 • ελέγχει και να παρακολουθεί τις νομοθεσίες και τις πρακτικές στην Κύπρο που αφορούν τα παιδιά και να υποβάλει προτάσεις και εισηγήσεις για να είναι αυτές σύμφωνες με τη Σύμβαση
 • πραγματοποιεί εκστρατείες για διαφώτιση του κόσμου έτσι ώστε να αλλάξει η νοοτροπία σχετικά με τη θέση των παιδιών στην κοινωνία μας
 • προωθεί μελέτες για την κατάσταση των παιδιών στην Κύπρο
 • κάνει συστάσεις και εισηγήσεις σε όλους τους αρμόδιους που ασχολούνται με τα παιδιά ώστε να προωθεί τα συμφέροντα του παιδιού και όπου κρίνει ενδεδειγμένο να δίνει δημοσιότητα σε αυτές
 • διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού
 • εκπροσωπεί τα παιδιά και τα συμφέροντα τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν και μπορεί να διορίζεται ως αντιπρόσωπος τους από το δικαστήριο
 • κάνει γενικά οτιδήποτε το οποίο θεωρεί αναγκαίο για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών της Κύπρου

Προς υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της η Επίτροπος:

 • Συναντά και μιλά με παιδιά σε σχολεία, ιδρύματα παιδικής προστασίας, κέντρα νεότητας, κ.α.
 • Δίδει πληροφορίες για τα δικαιώματα του παιδιού μέσω της ιστοσελίδας της, εκδόσεων, σεμιναρίων, κ.α.
 • Δίδει συνεντεύξεις και συμμετέχει σε προγράμματα στα ΜΜΕ για θέματα που επηρεάζουν τα παιδιά
 • Συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διεθνή σώματα, που έχουν σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ή παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά
 • Παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησης παραπόνων από άλλες αρχές και αξιολογεί τα αποτελέσματα της διερεύνησης τέτοιων παραπόνων από οποιαδήποτε αρχή αναφορικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους θεσμούς και αρχές άλλων κρατών για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού

Η Επίτροπος μελετά συγκεκριμένες περιπτώσεις με στόχο να αξιολογήσει τις υφιστάμενες Νομοθεσίες, αποφάσεις πολιτικής, διαδικασίες και πρακτικές και να κρίνει κατά πόσο αυτές παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις προχωρεί με παρέμβαση όπου χρειάζεται.

Back To Top