Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.pdf


Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σας καλωσορίζω στο Σεμινάριο με θέμα «Τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού στο σύστημα δικαιοσύνης», το οποίο συνδιοργανώνεται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με τη στήριξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Από της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στη βάση των πολλαπλών σχετικών αρμοδιοτήτων που μου παρέχει ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007, έχω ταχθεί στην εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε όλα τα επίπεδα, στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κύπρος έχει κυρώσει από το 1991, καθιστώντας την έτσι μέρος του εσωτερικού δικαίου με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε άλλου εθνικού Νόμου, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναγνώρισης, προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών και το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και δικαιωμάτων, τα οποία η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ως συνυφασμένα με την ιδιότητα του παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατοχυρώνει το δικαίωμα των παιδιών σε προστασία, το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και αυτή να λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία τους και την ωριμότητα τους σχετικά με τα ζητήματα που τα αφορούν, και το δικαίωμα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε κάθε πράξη ή απόφαση που τα αφορά και λαμβάνεται από οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Το δε Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και πληθώρα άλλων πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το θέμα του σημερινού Σεμιναρίου, υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών στις 17 Νοεμβρίου 2010 «Κατευθυντήριες Γραμμές για ένα Σύστημα Δικαιοσύνης Φιλικό προς τα Παιδιά». Στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράστηκε πρόσφατα από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπο Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας κα Viviane Reding, είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές να γίνουν κατανοητές και να εφαρμόζονται από τα συστήματα δικαιοσύνης των Ευρωπαϊκών χωρών.

Αναπτύσσεται, επομένως, στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και διεθνών νομοθετικών και άλλων πράξεων, μια κοινή γλώσσα και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη μεταχείρισή τους στο σύστημα δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, η Κύπρος, έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει στο ψηλότερο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα των παιδιών στο σύστημα δικαιοσύνης, στην ευρεία του έννοια, όπως αυτό καθορίζεται και από τις Κατευθυντήριες Γραμμές για ένα Σύστημα Δικαιοσύνης Φιλικό προς τα Παιδιά.

Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου, δυνάμει του θεσμικού νόμου, για υποβολή αιτήσεων, εκ μέρους οποιουδήποτε παιδιού, για διορισμό ειδικού αντιπροσώπου σε δικαστικές διαδικασίες που το επηρεάζουν, όπου ο νόμος ή το δικαστήριο αποκλείει τα πρόσωπα που έχουν τη γονική ευθύνη από του να αντιπροσωπεύουν το παιδί, καθώς και για εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που επηρεάζουν τα παιδιά, όταν αυτό προβλέπεται από νόμο, καθώς και σε δικαστικές διαδικασίες όταν διορίζεται ως αντιπρόσωπος των παιδιών από το δικαστήριο, συνιστούν ένα πολύ θετικό βήμα και σημαντικό εργαλείο στην προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης. Ως Επίτροπος, έχω ασκήσει μέχρι σήμερα αυτές τις αρμοδιότητές σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών, όπου έχω κληθεί να ενεργήσω ως εκπρόσωπος των παιδιών και των συμφερόντων τους.

Παράλληλα, ο περί Προσφύγων Νόμος, όπως τροποποιήθηκε το 2009, ορίζει την Επίτροπο ως την εκπρόσωπο των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται άσυλο, στο πλαίσιο των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων ασύλου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θεώρησα επιβαλλόμενη τη διοργάνωση του σημερινού Σεμιναρίου, υπό το φως της όλο αυξανόμενης εμπλοκής των παιδιών, με τον ένα ή άλλο τρόπο, στο σύστημα δικαιοσύνης. Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης, με την ευρεία του έννοια, και έχει ως στόχο την επιμόρφωση και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα των παιδιών στο σύστημα δικαιοσύνης, κάτι που θα συμβάλει και στη σταδιακή ανάπτυξη ενός συστήματος δικαιοσύνης, φιλικού προς τα παιδιά, σύμφωνα και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε την ευκαιρία να είναι μαζί μας, σήμερα, ο κος Jean Zermatten, εμπειρογνώμονας σε θέματα Δικαιωμάτων των Παιδιών, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, για την τιμή που μου έκανε να αποδεχθεί την πρόσκλησή μου και να είναι ο βασικός ομιλητής. Ο κ. Zermatten, είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το 2005 και ο πρώτος Ελβετός μέλος της. Μέσα από την πλούσια γνώση και εμπειρία του ως νομικός, ακαδημαϊκός, δικαστής και ιδρυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του οποίου και ηγείται μέχρι σήμερα, είναι, αναντίλεκτα, το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να μας ενημερώσει και επιμορφώσει σε σχέση με τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού και τον τρόπο αντιμετώπισης του, στο πλαίσιο του συστήματος της δικαιοσύνης της χώρας μας. Ο κ. Zermatten, αποτελεί πηγή γνώσης και έμπνευσης όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και θεωρώ ότι είμαστε ιδιαίτερα προνομιούχοι που τον έχουμε σήμερα μαζί μας.

Σίγουρα, από μια εκδήλωση που αφορά παιδιά, δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα ίδια τα παιδιά. Για τούτο έχουμε καλέσει μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, τα οποία θα μας παρουσιάσουν ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τον μαέστρο κο Άγι Ιωαννίδη, για την ευγενική τους συμμετοχή.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και, ιδιαίτερα, τον Πρόεδρο του κο Δώρο Ιωαννίδη, που με πολλή προθυμία αποδέχθηκε να είναι συνδιοργανωτής του σημερινού Σεμινάριου με την Επίτροπο. Ευχαριστώ όλως ιδιαιτέρως το Ανώτατο Δικαστήριο και, ιδιαίτερα, τον Πρόεδρο του κο Πέτρο Αρτέμη που αμέσως αποδέχθηκε να στηρίξει το σημερινό Σεμινάριο και να απευθύνει χαιρετισμό. Η στήριξη του Σεμιναρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο, συνιστά, κατά την άποψή μου, έμπρακτη απόδειξη της ευαισθησίας με την οποία η Δικαστική Εξουσία στην Κύπρο αντιμετωπίζει τα παιδιά και τα δικαιώματά τους, καθώς και την απαρχή ενός διαλόγου και διαδικασίας για περαιτέρω ανάπτυξη ενός φιλικού προς τα παιδιά συστήματος δικαιοσύνης. Τέλος, αλλά σίγουρα όχι έσχατα, ευχαριστώ το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κο Πέτρο Κληρίδη, ο οποίος πρόθυμα αποδέχθηκε να παρευρίσκεται σήμερα και να χαιρετίσει το Σεμινάριο.

Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία σας, την οποία εκλαμβάνω ως πρακτική ένδειξη του ενδιαφέροντος σας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι, με τη συμμετοχή όλων, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον και παραγωγικό απόγευμα.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top