Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προκηρύσσει τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) για τη χρονιά 2019 (9η Ομάδα).

Α. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ)
Η ΟΕΣ αποτελείται από 30 παιδιά και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τον Φεβρουάριο του 2010. Σκοπός της ΟΕΣ είναι να δώσει στην Επίτροπο την ευκαιρία να διαβουλεύεται με τα παιδιά, να ακούει και να συλλέγει τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν, ώστε αυτές να προωθούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και να ενδυναμωθούν ως προς τη διεκδίκησή τους. Με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014] που τέθηκε σε ισχύ στις 11.4.2014, κατοχυρώθηκε νομοθετικά η σύσταση και λειτουργία της ΟΕΣ, η οποία προηγουμένως λειτουργούσε στη βάση απόφασης της Επιτρόπου.

Η θητεία των παιδιών που απαρτίζουν την ΟΕΣ έχει διάρκεια ένα χρόνο (Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2019), ενώ με τη λήξη της θητείας τους, τα παιδιά έχουν την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν ως βετεράνοι στην επόμενη ΟΕΣ, νοουμένου ότι πληρούν το κριτήριο της ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.

Β. Συναντήσεις της ΟΕΣ
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, για όσες συναντήσεις διεξαχθούν σε εργάσιμο χρόνο, δεν σημειώνεται απουσία των παιδιών, αφού θεωρείται ως συμμετοχή σε ειδική σχολική αποστολή. Στα μέλη της ΟΕΣ θα δίνεται σχετική βεβαίωση για κάθε συνάντηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι υπεύθυνο να ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του. Το σχολείο θα πρέπει να διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή του παιδιού στις συναντήσεις της ΟΕΣ, σε ότι αφορά στις σχολικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση που, το παιδί για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν θα παραστεί στη συνάντηση, θα πρέπει να ειδοποιήσει το Γραφείο της Επιτρόπου τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη συνάντηση. Η ΟΕΣ θα έχει αριθμό συναντήσεων με την Επίτροπο και Λειτουργούς του Γραφείου της που δεν θα υπερβαίνει τις 6 κατά τη διάρκεια της θητείας της ως εξής:


  Ø 3 φορές στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2019

  Ø 1 φορά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών Ιουλίου – Αυγούστου 2019

  Ø 2 φορές στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019


Ουσιαστικά, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα χρειαστεί να απουσιάσουν, όχι περισσότερο από τρεις φορές κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 και δύο φορές κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Γ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τα οποία:
· είναι ηλικίας μεταξύ 13-17 ετών
· δεσμεύονται να συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΟΕΣ

Δ. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των μελών της ΟΕΣ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση την απάντηση που θα δοθεί στην ερώτηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις που θα περάσουν στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν σε κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί ανά φύλο, ηλικία και κατά επαρχία ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η συμμετοχή:
  - ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
  - παιδιών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-17 ετών)
  - παιδιών από όλες τις επαρχίες/περιοχές της Κύπρου

Αριθμός θέσεων στην ΟΕΣ θα δοθούν χωρίς κλήρωση, τηρώντας ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού, τη διαδικασία και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες παιδιών οι οποίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους, όπως αυτές αναφέρονται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη διαδικασία επιλογής των παιδιών στις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα συμμετέχουν 3 λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου και 2 μέλη της προηγούμενης ΟΕΣ. Τα παιδιά που θα κληρωθούν/επιλεγούν θα ειδοποιηθούν περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2018.

Ε. Έξοδα μεταφοράς

Η μεταφορά των παιδιών από άλλες πόλεις για τις συναντήσεις της ΟΕΣ από και προς τη Λευκωσία, διευθετείται από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τα παιδιά.

Στ. Υποβολή αιτήσεων

Το κάθε παιδί που θα ενδιαφερθεί θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο έντυπο και να το αποστείλει στο Γραφείο της Επιτρόπου (Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος Όροφος, 1496 Λευκωσία), είτε με φαξ (22872365), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (childcom@ccr.gov.cy), μέχρι τις 21/12/2018. Τονίζεται ότι, οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο παραμένουν εμπιστευτικές.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτρόπου (www.childcom.org.cy), στο σύνδεσμο «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου 2019».

Σημείωση: Το σχολείο θα πρέπει να γνωστοποιήσει και να επεξηγήσει την προκήρυξη σε όλα τα παιδιά παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες, αν χρειαστεί, από την ιστοσελίδα της Επιτρόπου. Θα πρέπει επίσης, να διευκολύνει την αποστολή των αιτήσεων σε περίπτωση που τα παιδιά αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία.

Για διευκρινίσεις/πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπεύθυνες Λειτουργούς του Γραφείου της Επιτρόπου, κα Ελένη Κοτζιαμάνη (τηλ.: 22872325, email: ekotziamani@ccr.gov.cy) ή κα Ηλιάνα Πετρίδου (τηλ. 22873132, email: ipetridou@ccr.gov.cy).Κατεβάστε το αρχείο Word 5 12 08 03 VII Προκήρυξη - 2 10 2018.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top