Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2017 (Ν. 184(Ι)/2017)

Tο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ελέγχει επίσης και παρακολουθεί νομοθεσίες και πρακτικές με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υποβάλλει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για υλοποίηση αλλαγών που διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού, ευαισθητοποιεί και ενημερώνει για την υποχρέωση όλων για διασφάλιση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού που ζει στην Κύπρο, ενδυναμώνει τα παιδιά για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή προωθεί τις απόψεις τους προς αυτά, καθώς και εκπροσωπεί τα παιδιά σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.


Περαιτέρω, έχει ως σκοπό την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης της Κύπρου με διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς Συμβάσεις. Να δημιουργήσει μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη για την υποχρέωση όλων για διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού που ζει στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των εργασιών του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού (εφεξής ΓΕΠ), η Επίτροπος, διαμόρφωσε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΓΕΠ, 2021 – 2023, με όραμα να «πρωτοστατήσει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου κάθε παιδί θα απολαμβάνει υψηλής ποιότητας ζωή και θα συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε ό,τι το αφορά».

Στη βάση του Σχεδιασμού αυτού, η Επίτροπος αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με αντικειμενικό στόχο την οικοδόμηση και εμπέδωση τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει και των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα. Χωρίς να υποβαθμίζει στο ελάχιστο το ενιαίο και αλληλένδετο των δράσεων και των προγραμμάτων της, καθώς αυτά αναπτύσσονται γύρω από τον κεντρικό στρατηγικό της στόχος, η Επίτροπος οργανώνει τη δραστηριότητα του ΓΕΠ γύρω από τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, όπως αυτές απορρέουν από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014]. Πιο συγκριμένα, οι δράσεις της Επιτρόπου διαρθρώνονται γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

Α. «Έλεγχος-Παρακολούθηση, νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες εκείνες οι οποίες απορρέουν από τη λειτουργία του Θεσμού ως ανεξάρτητου εθνικού οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ειδική αναφορά το παιδί. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πυλώνα, υποβάλλονται εισηγήσεις για εναρμόνιση νομοθεσιών, πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών με τα διεθνή πρότυπα των δικαιωμάτων του παιδιού.

Β. «Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες που σκοπό έχουν την προώθηση, σεβασμό, κατανόηση και εφαρμογή από το ευρύ κοινό των δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γ. «Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες με κεντρικό άξονα την ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών, με την εισαγωγή πρακτικών και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων υποβοηθητικών για την εφαρμογή του δικαιώματός τους στη συμμετοχή.

Δ. «Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν», όπου συγκλίνουν οι αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην παροχή δυνατότητας στα παιδιά να εκπροσωπούνται και να προωθείται το συμφέρον τους, με νομικό αντιπρόσωπο σε διαδικασίες που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες επιδιώξεις του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την πιο πάνω αναφερόμενη τριετία, 2021 - 2023 είναι οι ακόλουθες:

  · Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  · Παρακολούθηση και υποβολή εισηγήσεων για την εναρμόνιση Νομοθεσίας/πολιτικών/διοικητικών πρακτικών/ διαδικασιών με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) και άλλες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τα παιδιά τις οποίες έχει κυρώσει ή προτίθεται να κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία

  · Εντοπισμός και προώθηση των απόψεων των παιδιών

  · Διεξαγωγή εκστρατειών διαφώτισης για τα δικαιώματα του παιδιού

  · Διερεύνηση παραπόνων

  · Εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν

  · Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού

  · Συμμετοχή και συνεργασία με διεθνή δίκτυα

Πληροφορίες για τις δράσεις και υλικό του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις θεματικές κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι δράσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου:

Α/ΑΔημοσιοποιημένες Πληροφορίες
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Η Άποψη της Επιτρόπου
1Επίσημες Θέσεις / Ετήσιες Εκθέσεις / Πορίσματα Επιτρόπου
2Μηνύματα / Ομιλίες Επιτρόπου
3Υπομνήματα Επιτρόπου στη Βουλή
4Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου
Δράσεις Επιτρόπου
5Νέα και Εκδηλώσεις
6Σεμινάρια / Συνέδρια / Ημερίδες
7Επετειακές Εκδηλώσεις
8Εκστρατείες της Επιτρόπου
9ENOC-Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί
Τα Δικαιώματα του Παιδιού
10Νομοθεσία
11Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Πολυμέσα / Εργαλεία / Εγχειρίδια
12Εκδόσεις / Οδηγοί για Ενήλικες
13Βίντεο
14Αφίσες
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε
15Έντυπο Υποβολής Παραπόνου
16Τηλεφωνικές Γραμμές για Παιδιά και Εφήβους
Θέματα που σε αφορούν / θέματα που απευθύνονται σε σένα
17«Ουσίες και Εξαρτητικές συμπεριφορές» - Έντυπο Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
18Εκστρατείες ενημέρωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για επιβλαβή χρήση αλκοόλ από παιδιά
Τα Δικαιώματά σου
19Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια για παιδιά
20Εκδόσεις / Οδηγοί για Παιδιά
21Βίντεο
Το Δικαίωμα σου στη Συμμετοχή
22Ομάδα Εφήβων Συμβούλων Επιτρόπου (ΟΕΣ)
23Χρήσιμες συνδέσεις για Παιδιά
24Η γνώμη σου μετρά
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά
ΑΟμάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ)
25Δράσεις της ΟΕΣ
26Συναντήσεις της ΟΕΣ
27Διαβουλεύσεις της ΟΕΣ
28Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΟΕΣ (ENYA)
Β«Δικαιωματοχώρα»
29Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»
Περίοδο 2011-2019
Σχολεία που συμμετείχαν
ΓΔώσε Φωνή στην Άποψη σου – Επισκέψεις Επιτρόπου στα σχολεία
Περίοδο 2011-2018
Σχολεία που συμμετείχαν
ΔΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και το φόβο»
Σχολεία που συμμετείχαν
ΕΘερινό Εργαστήρι «Δικαιώματα του Παιδιού» για παιδιά ηλικίας 13-17ετών
Περίοδος 2010-2014
ΖΠαιδιά και το Δικαίωμα τους στην Ειρήνη – Εργαστήρια για το Δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου στην Ειρήνη: οικοδομούμε έναν πολιτισμό Ειρήνης και μη βίας
Δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν
ΗΚαλές Πρακτικές Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Παιδιού
Διάφορες καλές πρακτικές εκπαίδευσης με θέματα στο αδικαιώματα του παιδιού (εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, κλπ) – 2015-2020
Εκδόσεις
   · Βιβλιοθήκη – πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γραφείου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

   · Εκπαιδευτικό υλικό (θεατρικά έργα, προτεινόμενες δραστηριότητες)

   · Εκδόσεις της Επιτρόπου (Σύμβαση, Εγχειρίδια, Οδηγοί, Αφίσες, Ενημερωτικά )

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy και είναι διαθέσιμες στο κοινό και κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας δωρεάν, χωρίς εγγραφή, και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. Στην πιο πάνω ιστοσελίδα μας παρέχεται επίσης περαιτέρω ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου της Επιτρόπου.Κατεβάστε το αρχείο Word Σχέδιο Δημοσίευσης ΕΠΔΠ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top