Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Συμμετοχή Επιτρόπου στα πλαίσια της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία:
«Επένδυση και Ενδυνάμωση»,
14 Απριλίου 2010, Διεθνής Έκθεση ΚύπρουΗ Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετείχε στη πρώτη Δημόσια Διαβούλευση για τη Νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία με τίτλο «Επένδυση και Ενδυνάμωση» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2010 στο χώρο της Διεθνούς Έκθσης Κύπρου. Η Επίτροπος έλαβε μέρος στις εργασίες της Ομάδας η οποία συζήτησε το θέμα της Συμμετοχής όπου είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις δικές της θέσεις και παράλληλα να ακούσει και να συζητήσει τις θέσεις των παιδιών.


Το Δικαίωμα Συμμετοχής

Speaking notes
 • Η Συμμετοχή ως Πολιτική της Ε.Ε. (Σημερινή Διαβούλευση = Συμμετοχή)
Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και της κοινωνικής ένταξης των νέων, ένας από τους συνολικούς στόχους της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας κατά την περίοδο μέχρι το 2018, αφορά σταθερή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσει ενεργά και ουσιαστικά τα παιδιά και τους νέους στην κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διεξαγωγή της σημερινής διαβούλευσης συνιστά ένα απτό παράδειγμα της σημασίας που η Ε.Ε. αποδίδει στη ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των νέων.
 • Συμμετοχή – Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή της Ε.Ε. θεμελιώνεται, ανάμεσα σε άλλα, και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι σταθερή σχεδόν αναφορά σε επίσημα για παράδειγμα: Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Νεότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου στις 08/02/99/ European Parliament, Measures to Protect Minors in the European Union A4 0393/ 96, 51996IPo393. Official Journal C 020, 20 / 01/ 1997 p. 0170 / Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A special place for children in EU External Action, Brussels, 5.2.2008 ,COM(2008) 55 final / Council Conclusions on the promotion and protection of the rights of the child in the European Union's external action - the development and humanitarian dimensions 2870th EXTERNAL RELATIONS Council meeting, Brussels, 26 and 27 May 2008 / κείμενα της ΕΕ τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν στα παιδιά και τους νέους.

Στα πλαίσια της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Συμμετοχή κατοχυρώνεται ως αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού, δηλαδή κάθε ατόμου κάτω των 18 χρόνων. Περαιτέρω, το Δικαίωμα Συμμετοχής (και ειδικά το άρθρο 12 της Σύμβασης) συνιστά μια από τις τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αρχές αυτές θα πρέπει να λειτουργούν καθοδηγητικά στην ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων της Σύμβασης.

Δομή της παρουσίασης:
Α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Β. Πώς το Δικαίωμα Συμμετοχής εξυπηρετεί ευρύτερα το Συμφέρον του Παιδιού
Γ. Πρακτικές προτάσεις

 • Το Δικαίωμα Συμμετοχής

Τα Δικαιώματα Συμμετοχής αποτελούν μια από τις τρεις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα δικαιώματα του παιδιού όπως αυτά καταγράφονται στη Σύμβαση. Οι άλλες δύο ομάδες αφορούν τα Δικαιώματα Προστασίας και τα Δικαιώματα Παροχών.
 • Δικαίωμα Συμμετοχής : Θεμέλιο της αντίληψης των παιδιών ως πολίτες

Χάρη στα Δικαιώματα Συμμετοχής η Σύμβαση φέρνει μια νέα αντίληψη για την παιδική ηλικία. Πλέον τα παιδιά θεωρούνται όχι ως παθητικοί δέκτες των απόψεων των ενηλίκων αλλά ως άτομα με αναπτυσσόμενη αυτονομία, ως ξεχωριστές προσωπικότητες με αξιοπρέπεια. Τα δικαιώματα συμμετοχής ουσιαστικά συνιστούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο οικοδομείται η θεώρηση του παιδιού ως πολίτη και επιβάλλουν στα Κράτη να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση “ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους”.
 • Το Άρθρο 12 της Σύμβασης
Πυρήνας των Δικαιωμάτων Συμμετοχής είναι το άρθρο 12 της Σύμβασης. Αυτό προβλέπει ουσιαστικά τρία πράγματα: ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται, σε κάθε παιδί που είναι σε θέση να διαμορφώνει τις δικές του απόψεις, το δικαίωμα να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του αυτές σε όλα τα θέματα που το αφορούν, ότι η άποψη του παιδιού θα λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά του και ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να ακούγεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή.

Μερικές παρατηρήσεις:
 • Συμμετοχή ≠ Αυτονομία
  • Το άρθρο 12 δεν αναγνωρίζει στο παιδί πλήρη αυτονομία ούτε το καθιστά απόλυτα υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που το αφορούν.
 • Να διαμορφώνει τις απόψεις του ελεύθερα
  • Το παιδί έχει το δικαίωμα να λέει τη δική του άποψη ανεξάρτητα από τις απόψεις των γονιών, των κηδεμόνων, των δασκάλων ή όποιων άλλων ενηλίκων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο του παρέχει την ευκαιρία να πει την άποψή του χωρίς το φόβο ή την ανησυχία ότι κάποιος/α μπορεί να το μειώσει, να το προσβάλει ή ακόμη να το τιμωρήσει εξαιτίας αυτής του της άποψης.
 • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται
  • Το Κράτος έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το παιδί θα μπορεί να εξασκεί το συγκεκριμένο του δικαίωμα. Οι ενήλικες στα πλαίσια των διάφορων ρόλων που έχουν σε σχέση με το παιδί - ως γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες ή πολιτικοί - να δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν σε κάθε παιδί να εξασκήσει το δικαίωμά του αυτό.
 • Άρθρα 13 (ελευθερία έκφρασης, αναζήτηση πληροφοριών) και 17 (ΜΜΕ)
  • Η υποχρέωση αυτή του Κράτους σχετίζεται άμεσα και με τα άρθρα 13 και 17 της Σύμβασης.
  • Το άρθρο 13 παρέχει στο παιδί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης το "οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών"
  • Το δε άρθρο 17 αναφέρεται στο ρόλο των ΜΜΕ στο δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνει πληροφόρηση από πολλαπλές πηγές. Ταυτόχρονα δεσμεύει το Κράτος να διαμορφώνει κατευθυντήριες αρχές για τα ΜΜΕ για την προστασία του παιδιού από πληροφορίες και υλικό που βλάπτουν την ευημερία του.
 • Στα θέματα που το αφορούν
  • Τα θέματα που αφορούν το παιδί δεν περιορίζονται στο χώρο της οικογένειας και του σχολείου. Αντίθετα επεκτείνονται στο επίπεδο της κοινότητας, το εθνικό επίπεδο ή το ευρωπαϊκό επίπεδο. (Μέσα μαζικής συγκοινωνίας, περιβάλλοντος και θέματα, φυσικά, που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία).
  • Να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη
  • Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε την άποψη τους για τα θέματα που τα αφορούν και, επιπρόσθετα, αυτή τους η άποψη να αναζητείται και να λαμβάνεται υπόψη από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας των παιδιών.
 • Τι όμως προσφέρει η συμμετοχή των παιδιών;

Στο σημείο αυτό δε θα επεκταθώ στις ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην προσωπική ανάπτυξη κάθε παιδιού η δυνατότητά του να εξασκήσει το Δικαίωμα της Συμμετοχής. Θεωρώ σημαντικό ωστόσο, να αναφερθώ, έστω επιγραμματικά, στα κοινωνικά και πολιτικά οφέλη της συμμετοχής:
  • Ενισχύει Δημοκρατικές Διαδικασίες
Η συμμετοχή των παιδιών ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα εισάγει τα παιδιά στο χώρο της υπεύθυνης και κριτικής αντιμετώπισης των δημόσιων ζητημάτων.
  • Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή αναπτύσσουν δεξιότητες συμμετοχής αλλά και ενδιαφέρον για τα κοινά
Συμμετέχοντας στη διαχείριση της ζωής και των θεμάτων που τους αφορούν τα παιδιά αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες όπως είναι ο διάλογος, η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η κριτική σκέψη και η ικανότητα λήψης αποφάσεων αλλά και το απαραίτητο ενδιαφέρον και τις γνώσεις προκειμένου να επιδιώξουν να έχουν αρχικά ως νέοι και στη συνέχεια ως ώριμοι πολίτες ενεργό συμμετοχή στο δημόσιο χώρο.
  • Η συμμετοχή ενισχύει τα δικαιώματα του παιδιού
Η συμμετοχή υποστηρίζει και ενισχύει τα δικαιώματα των παιδιών και κατ΄ επέκταση ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθεί την προστασία των παιδιών (αφού τα παιδιά ενδυναμώνονται και μπορούν έτσι να φέρουν στην επιφάνεια προβλήματα που τα απασχολούν ακόμη κι όταν αυτά αφορούν θέματα παραμέλησης και κακοποίησης).
  • Η συμμετοχή συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Ακόμη η συμμετοχή συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα παιδιά διαθέτουν μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με την κατάστασή τους και τα θέματα που τα αφορούν οι οποίες πρέπει να αξιοποιούνται από όσους παίρνουν τις σχετικές με αυτά αποφάσεις.
 • Πώς όμως μπορούμε να προωθήσουμε τη Συμμετοχή των Παιδιών;
  • Πρέπει να υπερβούμε αντιστάσεις
Η προώθηση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Συναντά αντιστάσεις που άλλες σχετίζονται με παραδοσιακές αντιλήψεις ή/και προκαταλήψεις, άλλες με την αδυναμία των ενηλίκων να αφαιρέσουν το κοστούμι της αυθεντίας, άλλες με την άρνηση τους να μοιραστούν την ευθύνη στη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου μέρος της εξουσίας τους με τα παιδιά. Άλλες πάλι φορές, παρά τις καλές προθέσεις των ενηλίκων, η προσπάθειά τους να προωθήσουν τη συμμετοχή των παιδιών δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη λόγω έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας και γνώσης.
Αναμφισβήτητα απέχουμε πολύ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τη στιγμή που θα έχουμε μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά θα είναι ενσωματωμένα, θα απολαμβάνουν το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων τους και θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ο οποίος θα οδηγεί σε αλλαγές τόσο στο επίπεδο της λειτουργίας των θεσμών όσο και στο επίπεδο των στάσεων και των αντιλήψεων.
  • Πώς ως Επίτροπος προωθώ τη Συμμετοχή
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τον οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ ως η Πρώτη Επίτροπος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της Συμμετοχής των Παιδιών, εφαρμόζοντας στην πράξη συμμετοχικές διαδικασίες σε διάφορα επίπεδα της λειτουργίας του.

Σημειώνω ενδεικτικά μερικές από αυτές:
- Δημιουργία του logo της Επιτρόπου
- Οικοδόμησης σταθερής συνεργασίας με ΠΣΕΜ, Παιδοβουλή και άλλα οργανωμένα σύνολα παιδιών
- Ανάπτυξη δυνατότητας για διαδραστική επικοινωνία με παιδιά μέσω της Ιστοσελίδας της Επιτρόπου
- Επισκέψεις Επιτρόπου σε σχολεία
- Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου .
Πρόσφατα συγκροτήθηκε η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου. Η Ομάδα συγκροτήθηκε από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Φεβρουάριο του 2010, αποτελείται από 30 αγόρια και κορίτσια 13 ως 17 ετών, που προέρχονται από όλες τις επαρχίες της Κύπρου και διαφορετικά κοινωνιοπολιτισμικά πλαίσια, με σκοπό να βρίσκεται πιο κοντά στις απόψεις των παιδιών για θέματα που τα αφορούν.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να γίνουν πολλά μικρά βήματα. Κλείνοντας, αναφέρομαι επιγραμματικά σε μερικά από αυτά:
  • Πρωτοβουλίες της συντεταγμένης Πολιτείας (Κυβέρνηση και Νομοθετικό Σώμα):
Σε ένα πρώτο στάδιο μπορούν να εντοπιστούν ορισμένοι τομείς ή θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή επίδραση στη ζωή των παιδιών και να σχεδιαστεί συγκεκριμένο πλάνο εμπλοκής τους. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα δημόσια νοσοκομεία, ο σχεδιασμός των αστικών μεταφορών είναι τρία τέτοια θέματα. Η εμπλοκή των παιδιών στη λήψη τέτοιων πολιτικών αποφάσεων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (διεξαγωγή έρευνας, διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα παιδιών, συζήτηση με διαφορετικές ομάδες παιδιών κλπ).
  • Αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου της Κυπριακής Παιδοβουλής

Στα πλαίσια τέτοιων πρωτοβουλιών μπορεί να αξιοποιηθεί και παράλληλα να ενισχυθεί η λειτουργία της Κυπριακής Παιδοβουλής. Ο συγκεκριμένος θεσμός, που λειτουργεί από το 2001, μετά από πρωτοβουλία της ΠΣΕΠΕΠ, αποτελεί μια ιδιαίτερα καλή πρακτική στον τομέα της Συμμετοχής. Στα πλαίσια της Παιδοβουλής παιδιά από όλη την Κύπρο, ηλικίας 12 – 18 χρόνων έχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως προβληματιζόμενοι πολίτες που ουσιαστικά συμμετέχουν στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση: Παιδικά Κοινοτική και Δημοτικά Συμβούλια

Προώθηση της Παιδικής Συμμετοχής σε κοινοτικό και δημοτικό επίπεδο με την οργάνωση Παιδικών Κοινοτικών και Δημοτικών Συμβουλίων. Εδώ μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες είτε από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε από Μη Κυβερντητικές Οργανώσεις σε συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Ενίσχυση του θετικού γονικού ρόλου

Ενίσχυση των γονιών ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν αποτελεσματικά το θετικό γονικό τους ρόλο στο χώρο της οικογένειας με την ανάπτυξη και διάδοση σχετικού έντυπου υλικού, την οργάνωση σεμιναρίων κλπ.
  • Δημοκρατικά Σχολεία
  o Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αυτό προϋποθέτει καταρχήν επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και στάσεις ως προς το πώς να ακούνε τα παιδιά και πώς να προωθούν το διάλογο.
  o Ενδυνάμωση Μαθητών.
Η συμμετοχή προϋποθέτει ταυτόχρονα συγκεκριμένες δεξιότητες από μέρους των ίδιων των παιδιών. Αυτές τις δεξιότητες τα παιδιά θα τις αναπτύξουν τόσο στα πλαίσια ενός δημοκρατικού οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού σχολείου. Το σχολείο οφείλει να ενδυναμώσει τα παιδιά (περισσότερες ευθύνες στο Μαθητικά Συμβούλια, συμμετοχή των παιδιών στην παιδονομία, ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, σεβασμός) ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν θετικές στάσεις συμμετοχής. Η συμμετοχή η είναι η καλύτερη πρόληψη της μαθητικής παραβατικότητας
  o Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών
Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και ιδιαίτερα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με παιδιά αλλά και εμπλέκουν στη λειτουργία και τη δράση τους παιδιά.
  o Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Ευαισθητοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από το Κράτος όσο και από την Κοινωνία των Πολιτών προς τα ΜΜΕ προκειμένου αυτά να υιοθετήσουν μια πιο φιλική προς τα παιδικά και τους Νέους προσέγγιση. Η μετάδοση ειδήσεων φιλικών προς τα παιδιά και τους νέους είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Τι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στα πλαίσια μιας διαβούλευσης
Είναι αναγκαίο να υπογραμμίσω εδώ ότι σε κάθε διαδικασία διαβούλευσης με παιδιά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα ακόλουθα:
  o Κατάλληλα εκπαιδευμένοι ενήλικες
Είναι ανάγκη να εμπλέκει κατάλληλα εκπαιδευμένους ενηλίκους οι οποίοι όχι μόνο να έχουν θετικές στάσεις απέναντι στη συμμετοχή των παιδιών αλλά και να γνωρίζουν πώς να διευκολύνουν και να ενισχύουν την προσπάθεια των παιδιών για συμμετοχή
  o Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο
Τα παιδιά δυνατόν να χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν ένα θέμα σε σχέση με τους ενήλικούς
  o Ανάγκη φιλικής προς τα παιδιά πληροφόρησης
Τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το θέμα σε γλώσσα την οποία να μπορούν να κατανοήσουν
  o Οικονομικό κόστος
Η συμμετοχή των παιδιών στοιχίζει (απαιτεί πολλές συναντήσεις, έξοδα για τη μεταφορά και φιλοξενία των παιδιών και των συνοδών τους, ετοιμασία υλικού ειδικά για τα παιδιά)
  o Αντιπροσωπευτικότητα
Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά αλλά και παιδιά που να εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες παιδιών (αγόρια και κορίτσια, παιδιά από τα ανώτερα αλλά και τα χαμηλότερα στρώματα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά μετανάστες και παιδιά μεταναστών, παιδιά από ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού κλπ)
  o Τα παιδιά να λαμβάνουν ανατροφοδότηση
Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τα ζητήματα που τους ζητήθηκε η άποψή τους. Η ενημέρωση θα πρέπει να αφορά τόσο το περιεχόμενο της απόφασης όσο και τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, για τις ενέργειες που θα γίνουν στη συνέχεια καθώς και για το πώς θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η συμβολή τους.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top