Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ανακοίνωση Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2018


Σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με αρ. ΓΕΝ&ΕΠΔΠ/01/2017 - Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την περίοδο 1.9.2016-31.8.2017, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, με λύπη επισημαίνει ότι, τα όσα εκτενώς και σαφώς έχει παραθέσει στα πλαίσια της σχετικής με το θέμα αλληλογραφίας με το Γενικό Ελεγκτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη και/ή δεν αντανακλώνται σε αυτή. Ως εκ τούτου το κείμενο της δημοσιοποιημένης Έκθεσης, πέραν μερικών σημείων, παραμένει το ίδιο με το κείμενο του προσχεδίου αυτής που διαβιβάστηκε στην Επίτροπο με επιστολή του Γενικού Ελεγκτή ημερομηνίας
5 Δεκεμβρίου 2017.

Η Επίτροπος σημειώνει και δημόσια – όπως έπραξε και με επιστολή της προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2017, σε σχέση με το προσχέδιο της Ειδικής Έκθεσης που της απεστάλη στις 5 Δεκεμβρίου 2017- ότι στην Ειδική Έκθεση:

(α) Εξακολουθεί να δίνεται εσφαλμένα η εντύπωση ότι ο έλεγχος αφορούσε μια Υπηρεσία. Παραγνωρίζεται το πραγματικό γεγονός, που είναι ουσιώδους σημασίας για τον έλεγχο, ότι, ενώπιον του ο Γενικός Ελεγκτής είχε το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ), δύο εντελώς διαφορετικούς θεσμούς, με εντελώς διαφορετική νομική βάση, εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, εντελώς διαφορετικό προσωπικό και ξεχωριστές κτηριακές εγκαταστάσεις. Κατά συνέπεια, τα «γεγονότα» που πολύ περιληπτικά αναφέρονται στην Ειδική Έκθεση, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και, ως επακόλουθο, τα όποια ευρήματα εδράζονται σε εσφαλμένη πραγματική και/ή νομική βάση.

(β) Σε σχέση με την κατάρτιση ομοσπονδιακών νόμων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος, παραγνωρίζεται και/ή δεν αποτυπώνεται και/ή δε φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι συνιστά ειδική αρμοδιότητα που ανατέθηκε στην Επίτροπο Νομοθεσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ασκείται στη βάση συγκεκριμένης Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α 79.211, ημερ. 29/7/2015), η οποία συμπληρώθηκε με την μεταγενέστερη Απόρρητη Απόφαση, Α 80.466, ημερ. 26/10/2016 (στο εξής οι «Απόρρητες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου»), η οποία σαφώς και ρητώς ρυθμίζει το θέμα και η εφαρμογή της οποίας είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις γενικές αρμοδιότητες του Επιτρόπου Νομοθεσίας και, εν πάση περιπτώσει, ουδεμία σχέση έχει με το θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

(γ) Δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες των Απόρρητων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες συναρτώνται με την ιδιομορφία της διαδικασίας κατάρτισης των ομοσπονδιακών νόμων.

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος αισθάνεται θεσμικά υποχρεωμένη, να δημοσιοποιήσει, αυτούσιο το κείμενο της τελευταίας επιστολής της προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2017, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη σε ότι αφορά τα θέματα που αγγίζει στην Έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής.

Παραπέρα η Επίτροπος επισημαίνει ότι, σε ότι αφορά τα όσα η Έκθεση αποδίδει σε επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2017, αυτά πρώτη φορά περιέχονται σε γνώση της και σε κάθε περίπτωση, η ίδια, εφάρμοσε κατά γράμμα τη σχετική Απόρρητη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία υιοθέτησε σχετική Πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

16

Αρ. Φακ.: 5.22.002


Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου, 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙΓενικό Ελεγκτή της ΔημοκρατίαςΑπαντώ στην επιστολή σας ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2017 (αρ.φακ. 05.14.001), με την οποία μου επισυνάψετε τις παραγράφους της Ειδικής Έκθεσης σας για την περίοδο 1.9.2016-31.8.2017, που αφορούν «το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού» και ζητάτε τυχόν σχόλια μου μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2017. Με επιστολή μου ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2017 σας ενημέρωσα ότι η απάντηση μου θα βρίσκεται στο Γραφείο σας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

2. Καθόσον αφορά το κείμενο της «Ειδικής Έκθεσης αρ. ΓΕΝ&ΕΠΔΠ/01/2017» που μου διαβιβάσατε τα σχόλια μου έχουν ως ακολούθως:

3. Ως γενική παρατήρηση, με λύπη μου επισημαίνω ότι, τα όσα εκτενώς και σαφώς παρατέθηκαν στην ταυτάριθμη επιστολή μου ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2017 (στο εξής «προηγούμενη επιστολή μου»), σε απάντηση της δική σας επιστολής ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και/ή δεν αντανακλώνται στην Ειδική Έκθεση. Στο κείμενο της Ειδικής Έκθεσης που μου διαβιβάστηκε, εξακολουθεί να δίνεται εσφαλμένα η εντύπωση ότι ο έλεγχος αφορούσε μια Υπηρεσία. Παραγνωρίζεται το πραγματικό γεγονός, που είναι ουσιώδους σημασίας για τον έλεγχο, ότι, ενώπιον σας είχατε το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ), δύο εντελώς διαφορετικούς θεσμούς, με εντελώς διαφορετική νομική βάση, εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, εντελώς διαφορετικό προσωπικό και ξεχωριστές κτηριακές εγκαταστάσεις. Κατά συνέπεια, τα «γεγονότα» που πολύ περιληπτικά αναφέρονται στην Ειδική Έκθεση, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και, ως επακόλουθο, τα όποια ευρήματα εδράζονται σε εσφαλμένη πραγματική και/ή νομική βάση. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την κατάρτιση ομοσπονδιακών νόμων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος, παραγνωρίζεται και/ή δεν αποτυπώνεται και/ή δε φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι συνιστά ειδική αρμοδιότητα που ανατέθηκε στην Επίτροπο Νομοθεσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ασκείται στη βάση συγκεκριμένης Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α 79.211, ημερ. 29/7/2015), η οποία συμπληρώθηκε με την μεταγενέστερη Απόρρητη Απόφαση, Α 80.466, ημερ. 26/10/2016 (στο εξής οι «Απόρρητες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου»), η οποία σαφώς και ρητώς ρυθμίζει το θέμα και η εφαρμογή της οποίας είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις γενικές αρμοδιότητες του Επιτρόπου Νομοθεσίας και, εν πάση περιπτώσει, ουδεμία σχέση έχει με το θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Ειδική Έκθεση δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των Απόρρητων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες συναρτώνται με την ιδιομορφία της διαδικασίας κατάρτισης των ομοσπονδιακών νόμων.

4. Παραθέτω παρακάτω συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν την Ειδική Έκθεση, τα οποία εδράζονται στα πραγματικά δεδομένα όπως επισημάνονται πιο πάνω.

5.1 Η αναφορά ως ελεγχόμενη οντότητα «Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού» πάσχει για τους λόγους που αναλύονται πιο πάνω. Ελεγχόμενες οντότητες θα έπρεπε να λογίζονται: (Α) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και (Β) Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ). Και ο χειρισμός στην Ειδική Έκθεση θα έπρεπε να ήταν ανάλογος, δηλαδή, κάθε ελεγχόμενη οντότητα να κρίνεται στη βάση της δικής της νομικής βάσης και των δικών της πραγματικών δεδομένων.

5.2 Επιπρόσθετα, ο οποιοσδήποτε έλεγχος θεμάτων που συνιστούν εφαρμογή των Απόρρητων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου θα έπρεπε να γίνεται ξεχωριστά και υπό το πρίσμα των προνοιών των συγκεκριμένων Απόρρητων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Κάτω από τον τίτλο «Σύνοψη» (σελ.1):
(α) γίνεται παράθεση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Νομοθεσίας,
(β) γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι, η Επίτροπος Νομοθεσίας έχει διοριστεί και ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δυνάμει του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου, αλλά καμία αναφορά στο γεγονός ότι ο Νόμος προνοεί για σύσταση ξεχωριστού Γραφείου με δικό του προσωπικό και αρμοδιότητες, που ασκούνται δυνάμει του συγκεκριμένου Νόμου και
(γ) ουδεμία αναφορά στις Απόρρητες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου,

7. Επαναλαμβάνεται ότι, οι δύο Θεσμοί, ΓΕΝ και ΓΕΠ, συνιστούν διαφορετικές Υπηρεσίες με διαφορετική νομική βάση, διαφορετικά καθήκοντα, διαφορετικό προσωπικό (τρόπος στελέχωσης, απαιτούμενα προσόντα, άτομα), διαφορετικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνεται πιο κάτω, πολλά από τα ευρήματα, ενώ έχουν ως εισαγωγική τοποθέτηση αναφορές που αφορούν την μια Υπηρεσία, παραπέμπουν σε ενέργειες η προσωπικό που αφορά την άλλη Υπηρεσία.

8. Κάτω από τον τίτλο «Β. Ευρήματα. 1. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) ημερ. 29.7.2015» (σελ.4), γίνεται αποσπασματική και περιληπτική αναφορά στη συγκεκριμένη Απόφαση, χωρίς οποιαδήποτε επισήμανση ότι πρόκειται για Απόρρητη Απόφαση, τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε επιβεβλημένο να είναι Απόρρητη και ουδεμία παράθεση και/ή ανάλυση του περιεχομένου της.

9.1 Η Απόρρητη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι σαφέστατη, αναγνωρίζοντας την ιδιομορφία του έργου που πρόκειται να αναληφθεί και τις ιδιάζουσες συνθήκες. Αυτή έχει αναλυθεί εκτενέστατα στην προηγούμενη επιστολή μου. Επιγραμματικά, επαναλαμβάνω ότι, από την Απόφαση φαίνεται σαφώς ότι, το έργο που θα αναληφθεί θα είναι μια συνεχής διαδικασία, το κάθε στάδιο της οποίας θα καθορίζεται από την πορεία των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος (συγκλίσεις όσον αφορά αρμοδιότητες αλλά και συμφωνία όσον αφορά επιμέρους θέματα), και, βεβαίως, την τελική Λύση του Κυπριακού Προβλήματος. Ο παράγοντας αυτός θα καθορίσει τον τελικό αριθμό των νομοθεσιών που θα καταρτιστούν, καθώς και το οριστικό περιεχόμενο αυτών. Η πορεία κατάρτισης του κάθε προσχεδίου και η πρόοδος αυτού εξαρτάται από μια πλειάδα παραγόντων που συναρτώνται και με την ετοιμότητα/δυνατότητα των λειτουργών των διαφόρων Κρατικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας στις απαιτήσεις του έργου. Ταυτόχρονα, για λόγους που εξηγούνται στην Απόφαση αναγνωρίζεται και το γεγονός ότι το έργο μπορεί να αναληφθεί μόνο από συγκεκριμένα άτομα τα οποία αναφέρονται με το όνομά τους. Για λόγους που, επίσης, εξηγούνται στην Απόφαση, η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στην Επίτροπο Νομοθεσίας. Το είδος των συμφωνιών που θα συνομολογηθούν (Συμφωνία Συντονισμού και Συμφωνία ανάθεσης νομοθεσιών), καθορίζεται στην Απόφαση. Καθορίζεται, επίσης, το όνομα του προσώπου στο οποίο θα ανατεθεί η Συμφωνία Συντονισμού και τα ονόματα των νομικών στους οποίους θα ανατεθούν οι επί μέρους νομοθεσίες. Το κείμενο της συμφωνίας που θα υπογραφεί από την Επίτροπο Νομοθεσίας και τους Νομικούς (Συντονίστρια και άλλους νομικούς) είναι συνημμένο στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο τρόπος αμοιβής των Νομικών καθορίζεται στην Απόφαση. Ειδικά, για τη Συμφωνία Συντονισμού καθορίζεται αμοιβή €75,000 για εξάμηνες περιόδους με δυνατότητες ανανέωσης (όπως έχει γίνει), όπως καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής. Για τις Συμφωνίες ανάθεσης νομοθεσίας ορίζονται οι κλίμακες στη βάση των οποίων καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή. Στην Απόφαση εξηγείται γιατί οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αμοιβής για την υπό αναφορά εργασία «δε μπορεί να θεωρηθεί δόκιμος και θα αποβεί πλέον ασύμφορος για το Κράτος» (παρα. 9 της Πρότασης). Η Απόφαση, αναγνωρίζοντας την ιδιομορφία του έργου και τον τρόπο που θα εκτελείται (που, επαναλαμβάνω, συναρτάται από την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις επιμέρους συγκλίσεις), δεν συναρτά την καταβολή των δόσεων με συγκεκριμένα παραδοτέα νομοθετήματα σε συγκεκριμένο στάδιο ή χρονικό ορίζοντα.
9.2 Ειδικότερα, καθόσον αφορά τη Συμφωνία Συντονισμού, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που ανατίθενται είναι συνεχείς και πρέπει να παρέχονται κατά προτεραιότητα και έχουν σχέση με το σύνολο του όγκου της εργασίας που θα επιτελεσθεί, οι πληρωμές δεν συναρτώνται με συγκεκριμένα παραδοτέα. Οι Συμφωνίες με Νομικούς για συγκεκριμένες νομοθεσίες δεν συναρτούν τις πληρωμές με ολοκλήρωση νομοσχεδίου υπό την έννοια του τελικού κειμένου για τους λόγους που έχουν αναλυθεί πιο πάνω. Είναι πασιφανές ότι οριστικό τελικό κείμενο είναι δυνατόν να υπάρξει με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή δεν θα υπάρξει ποτέ, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν. Σε τέτοια περίπτωση δε θα καταβληθεί ποτέ η τελευταία δόση στους Νομικούς για κατάρτιση νομοσχεδίων.
9.3 Εν πάση περιπτώσει, το έργο που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες, είναι τεράστιο και είναι αρχειοθετημένο. Με λύπη μου παρατηρώ ότι, ενώ δόθηκε πλήρης πρόσβαση στην Ελεγκτική Υπηρεσία στο απόρρητο αρχείο που αφορά την υλοποίηση της Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επιπρόσθετα δόθηκε στο Λειτουργό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το όλο Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή (usb) για να μελετηθεί στην άνεση του Γραφείου σας, τα όσα καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση καταδεικνύουν ότι δεν έχει καν γίνει αντιληπτός ο όγκος της εργασίας, πόσω μάλλον η ποιότητα, η ιδιαιτερότητα και ο βαθμός δυσκολίας για κατάρτισή της. Έχω πλήρως αναλύσει στην προηγούμενη επιστολή μου τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την εργασία που επιτελέσθηκε. Να μου επιτρέψετε, δε, να επισημάνω ότι, με όλη την εκτίμηση στο έργο των ελεγκτικών λειτουργών, το έργο της κατάρτισης νομοθεσίας, ιδιαίτερα υπό τις ιδιάζουσες συνθήκες της προκειμένης περίπτωσης, δεν είναι θέμα που μπορεί να αξιολογηθεί από ελεγκτικό λειτουργό.
9.4 Παρά τις εκτενέστατες εξηγήσεις που έχουν δοθεί, η Ειδική Έκθεση επανέρχεται με αναφορές σε μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για σκοπούς αμοιβής, κάτι που δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επαναλαμβάνω ότι, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία η πρόοδος/ολοκλήρωση της οποίας εξαρτάτο και συνεχίζει να εξαρτάται από την πρόοδο της πολιτικής διαδικασίας, τις πολιτικές θέσεις της Ε/Κ πλευράς σε κάθε δεδομένο χρονικό σημείο, τις συγκλίσεις όσον αφορά αρμοδιότητες αλλά και τις θεματικές εντός αρμοδιοτήτων στο κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, τη συνεργασία και ετοιμότητα/δυνατότητα των διαφόρων κρατικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του έργου, θέματα για τα οποία δεν προτίθεμαι να επανέλθω. Η εξουσιοδότηση οποιασδήποτε πληρωμής γίνεται εφόσον η Επίτροπος ικανοποιηθεί ως προς την ποσότητα και την ποιότητα του έργου που έχει παραχθεί υπό τις συνθήκες του δεδομένου χρόνου. Ακριβώς, επειδή η ολοκλήρωση (και το στάδιο ολοκλήρωσης, όπως επεξηγείται στην προηγούμενη μου επιστολή) δεν μπορούσε να έχει καθορισμένα χρονικά πλαίσια, η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ανάλογες πρόνοιες οι οποίες εφαρμόστηκαν.

10. Ειδικά όσον αφορά τη Συμφωνία Συντονισμού, η εργασία που έχει επιτελεσθεί από την Συντονίστρια και ελεγχθεί από εμένα, αναλύεται εκτενώς στην προηγούμενη επιστολή μου. Επιγραμματικά επαναλαμβάνω, ότι κατά την διάρκεια των δύο ετών, η Συντονίστρια του έργου πραγματοποίησε 112 τουλάχιστον συναντήσεις με τις ομάδες εργασίας ή και την Δικοινοτική Επιτροπή Εργασίας ή και με την Ομάδα του Διαπραγματευτή, εκατοντάδες συναντήσεις μαζί μου, μελέτησε αρχικά τις 133 νομοθεσίες που υπήρχαν από τη διαδικασία του 2004, προέβει σε σχετική μελέτη των σημερινών συγκλίσεων όσον αφορά αρμοδιότητες, επικαιροποίησε τον κατάλογο των νομοθεσιών που επιβάλλεται να καταρτιστούν, αφού είχε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες και την Ομάδα του Διαπραγματευτή, (ο αριθμός αρχικά ανέλθει σε 300, στην πορεία διαφοροποιείτο ανάλογα με τη διαφοροποίηση των συγκλίσεων και σήμερα βρίσκονται στις 272, και, βεβαίως, αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετη μελέτη και αξιολόγηση). Υπέβαλε πλειάδα σημειωμάτων προς εμένα και/ή στο Γραφείο του Διαπραγματευτή σε σχέση με νομικά θέματα, έδιδε οδηγίες στις υπο-ομάδες εργασίας και έλυε νομικά ζητήματα πριν αυτά τεθούν ενώπιον της Επιτρόπου. Έλεγξε τρεις φορές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τις 63 νομοθεσίες που έχουν ήδη παραδοθεί στην Τ/Κ πλευρά για συζήτηση. Έλεγξε 23 νομοθεσίες από δύο φορές για τους οποίους εκκρεμεί η τελική παράδοση στην Τ/Κ πλευρά, έλεγξε για πρώτη φορά σημαντικό αριθμό νομοθεσιών τις οποίες επέστρεψε στα Υπουργεία/Υπηρεσίες με σχόλια και παρατηρήσεις για περαιτέρω αλλαγές από τα Υπουργεία/Υπηρεσίες και άλλα πολλά που αναλύονται στην προηγούμενη επιστολή μου. Σε σχέση με τα πιο πάνω για περίοδο δύο ετών που όφειλε να ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατά προτεραιότητα οποιασδήποτε άλλης εργασίας της έχει καταβληθεί το ποσό των 300.000 χιλιάδων ευρώ, σε πιστή εφαρμογή των όρων της Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Διερωτώμαι, εάν η εν λόγω εργασία είχε ανατεθεί σε ξένους εμπειρογνώμονες, όπως συχνά μετακαλεί το Κράτος για διάφορα νομικά θέματα, για περίοδο 2 ετών συνεχούς και κατά προτεραιότητα απασχόλησης με το έργο, ποίο θα ήταν το κόστος για το Κράτος;

11. Επαναλαμβάνω ότι, η αξιολόγηση της εργασίας για κατάρτιση Ομοσπονδιακών Νόμων, όπως παρουσιάζεται στην Ειδική Έκθεση, δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, ούτε όσον αφορά των όγκο της εργασίας που έχει επιτελεσθεί ούτε το στάδιο προόδου κάθε νομοθεσίας ούτε και, εν πάση περιπτώσει, την πολυπλοκότητα και δυσκολία επιτέλεσης του. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι, με την προηγούμενη επιστολή μου σας διαβιβάστηκαν αναλυτικοί πίνακες και εκθέσεις.

12.1 Ενδεικτικό του ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις στο μέρος αυτό εδράζονται σε μη διαπίστωση/κατανόηση των πραγματικών δεδομένων, όσον αφορά τον όγκο της εργασίας που έχει διεκπεραιωθεί είναι και η τελευταία παράγραφος κάτω από την επικεφαλίδα «Σύσταση» (σελ. 6) η οποία αναφέρει: «Είναι άποψη της Υπηρεσίας μας ότι ο όλος χειρισμός του θέματος συνιστά πρόδηλα διασπάθιση δημοσίου χρήματος αφού, χωρίς καμιά διαδικασία συγκεκριμένος δικηγόρος αμείβεται με υπέρογκα ποσά με ασαφή καθήκοντα, που μεταξύ άλλων αφορούν τον έλεγχο της εργασίας των άλλων δικηγόρων (ως εάν αυτός να έχει κάποια ειδική εμπειρία, υπέρτερη των άλλων). Ταυτόχρονα αμείβεται για να ελέγχει και συντονίζει και τα δικά του νομοθετήματα, αφού από τις συνολικά 18 συμφωνίες για την ετοιμασία των νομοθετημάτων, οι 9 ετοιμάστηκαν από τον ίδιο».
12.2 Από το αρχείο της εργασίας στο οποίο σας δόθηκε πλήρης πρόσβαση, αλλά και από τους πίνακες που επισυνάφθηκαν στην προηγούμενη επιστολή μου διαφαίνεται σαφώς ότι οι 9 Συμφωνίες για κατάρτιση νομοθεσίας (που ανατέθηκαν στο άτομο που είχε και τη Συμφωνία Συντονισμού), αφορούν 9 διαφορετικές νομοθεσίες, ενώ οι υπόλοιπες 9 που ανατέθηκαν σε άλλους νομικούς αφορούν σε κάθε περίπτωση μεγάλο αριθμό νομοθεσιών που εμπίπτουν στην ίδια θεματική (π.χ Ναυτιλία), συνολικά 101 νομοθεσίες. Υπάρχουν άλλες 37 νομοθεσίες, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας επ΄ αμοιβή (σύμφωνα με όρους που υπέδειξε και ενέκρινε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας) οι οποίες ελέγχονται σε όλα τα στάδια από την Συντονίστρια. Για τις τελευταίες δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην Ειδική ΄Εκθεση. Υπάρχουν 5 νομοθεσίες, που έχουν σε πρώτο στάδιο καταρτισθεί από ξένο εμπειρογνώμονα (τον οποίο διέθεσε η Βρετανική Κυβέρνηση στις δύο πλευρές). Υπάρχουν επιπρόσθετα περίπου άλλοι 74 νόμοι σε σχέση με τους οποίους η εργασία έχει αρχίσει από δικηγόρους (κυρίως της Νομικής Υπηρεσίας). Επομένως, το σύνολο των νομοθεσιών για τις οποίες έχει προσφέρει εργασία η Συντονίστρια είναι 217. Όπως έχω εξηγήσει πιο πάνω, το σύνολο των νομοθεσιών που θα πρέπει να καταρτιστούν (που διαρκώς διαφοροποιείται λόγω των εξελίξεων στο πολιτικό επίπεδο) αυτή τη στιγμή υπολογίζεται στις 272.
12.3 Σε σχέση με όλες τις νομοθεσίες η Συντονίστρια έχει ευθύνη, από τα αρχικά στάδια, να έχει επανηλλειμένες διαβουλεύσεις με τους λειτουργούς των αρμοδίων Υπουργείων/Υπηρεσιών και τους Νομικούς, στους οποίους έχει ανατεθεί συγκεκριμένη νομοθεσία (ιδιώτες και της Νομικής Υπηρεσίας) να επιλύει νομικής φύσεως θέματα πριν υποβληθούν στην Επίτροπο Νομοθεσίας, να εξετάζει προσχέδια της κάθε νομοθεσίας σε συνάρτηση με τα Policy Papers του Διαπραγματευτή με τα σχετικά Έγγραφα Συγκλίσεων των διαπραγματεύσεων, (όπως ισχύουν τη δεδομένη στιγμή), να υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά τα προσχέδια, να τα διαβιβάζει πίσω στα αρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες και/ή στους νομικούς για επανεξέταση, να εξετάζει εκ νέου τα προσχέδια που επιστρέφονται στη Συντονίστρια για έλεγχο. Από τις 217 νομοθεσίες, 105 ελέγχθηκαν μέχρι και 3 φορές από την Συντονίστρια, (αυτή τη στιγμή 66 λογίζονται ως τελικά προσχέδια, με τις σημερινές συγκλίσεις, ενώ για 39 αναμένονται πολιτικές αποφάσεις για οριστικοποίησή τους). Οι υπόλοιπες νομοθεσίες παραμένουν υπό επεξεργασία.
12.4 Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη επιστολή μου, ο όρος «νομοθεσία» περιλαμβάνει τόσο πρωτογενή (Νόμους) όσο και δευτερογενή (Κανονισμοί, Διατάγματα κλπ.) νομοθεσία. Επομένως, μια «νομοθεσία», πιθανόν, να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες σελίδες (π.χ. η νομοθεσία για την Πολιτική Αεροπορία ανέρχεται περίπου σε 5000 σελίδες). Το δε σύνολο των προσχεδίων που έχουν ήδη τύχει ελέγχου και επεξεργασίας από την Συντονίστρια ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες σελίδες και είναι αρχειοθετημένες στο Αρχείο στο οποίο σας δόθηκε πλήρης πρόσβαση.
12.5 Από το σύνολο αυτών των νομοθεσιών και τον όγκο εργασίας, είναι γεγονός ότι, 9 συγκεκριμένες νομοθεσίες έχουν ανατεθεί για κατάρτιση εξ επαρχής στο πρόσωπο που έχει και τη Συμφωνία Συντονισμού, ακριβώς, γιατί έχει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στους συγκεκριμένους τομείς Δικαίου. Τούτο είναι σαφώς μέσα στα πλαίσια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και ο λόγος είναι ότι ο αριθμός των ατόμων που κρίθηκαν ότι μπορούσαν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ περιορισμένος.
12.6 Είμαι υποχρεωμένη, δυστυχώς, να σχολιάσω ιδιαίτερα τη φράση στην Ειδική Έκθεση, που αναφέρεται στη Συντονίστρια (δέστε παρ.12.1 πιο πάνω), «ως εάν αυτός να έχει κάποια ειδική εμπειρία υπέρτερη των άλλων». Η αμφισβήτηση αυτή είναι ατεκμηρίωτη και δεν έχει θέση σε Έκθεση αυτής της φύσης. Η εμπειρογνωμοσύνη της συγκεκριμένης νομικού έχει αξιολογηθεί σε προηγούμενα στάδια από άτομα που είχαν την ευθύνη, τη γνώση και την δυνατότητα να την αξιολογήσουν. Η σχετική Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρει ονομαστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει η εμπειρογνωμοσύνη της σε κατάρτιση νομοθεσίας είναι αναγνωρισμένη, όχι μόνο λόγω προηγούμενης ενασχόλησής της στη Νομική Υπηρεσία κατά την περίοδο κατάρτισης των νομοθεσιών για εναρμόνιση του Κυπριακού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και στην προηγούμενη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος, αλλά και από το γεγονός ότι, πολλές Κρατικές Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών, αναθέτουν σε αυτή την κατάρτιση εξειδικευμένων νομοθεσιών. Και η εργασία που έχει επιτελεστεί απέδειξε τούτο. Θεωρώ, τουλάχιστον, ανάρμοστο να υπάρχουν τέτοιου είδους ατεκμηρίωτες αμφισβητήσεις για οποιοδήποτε επιστήμονα στον οποίο το κράτος αναθέτει εργασία, κατά μείζονα λόγο, όταν αυτό γίνεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

13. Ενδεικτική είναι και η πρώτη παράγραφος κάτω από την επικεφαλίδα «Σύσταση» (σελ. 6) ότι θα πρέπει «να αναζητηθεί βοήθεια της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση Υπηρεσιών μέσω ανταγωνιστικής (όχι κατ’ ανάγκη ανοικτής) διαδικασίας». Τούτο ακριβώς καταδεικνύει, ακόμη μια φορά, πώς δεν έχει μελετηθεί η Απόρρητη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και/ή δε λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενό της, η οποία, αναφέρει ρητά: ότι «Επειδή η συγκεκριμένη εργασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος και ενόψει του εμπιστευτικού και απόρρητου χαρακτήρα των διαδικασιών αλλά και της σοβαρότητας του υπό αναφορά έργου, το Υπουργείο Οικονομικών φρονεί ότι οι σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 μέχρι 2012, δεδομένου ότι θα πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας για λόγους προστασίας των ουσιωδών συμφερόντων της Δημοκρατίας» (παράγραφο 7 της Πρότασης). Το ίδιο αναφέρεται και στην παράγραφο 12 της Πρότασης, όπως και στην παράγραφο 5α) της Απόφασης, όπου προνοείται εξαίρεση από τη σχετική πρόνοια της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η Πρόταση υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Οικονομικών, αφού προηγήθηκε συνεργασία και έγκριση της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που είναι η Γενική Λογίστρια του Κράτους.

14. Τα πιο πάνω θεωρώ ότι καταδεικνύουν πως τα ευρήματα/συμπεράσματα/ συστάσεις της Ειδικής Έκθεσης όσον αφορά την εργασία για κατάρτιση ομοσπονδιακών νόμων δεν εδράζονται στα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά καν τον όγκο της εργασίας που έχει επιτελεστεί και καμία εκτίμηση δεν παρουσιάζεται όσον αφορά την δυσκολία και την εξειδίκευση του έργου.

15. Επομένως το όποιο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και/ή ότι προβλέπουν υπερβολικές αμοιβές κ.λ.π δεν ευσταθούν καθότι δεν μπορούν λογικά να εξαχθούν, λαμβανομένου υπόψη του όγκου της εργασίας που έχει επιτελεσθεί, της τεράστιας δυσκολίας του έργου, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της αλλά και των ιδιαίτερα εξειδικευμένων τεχνικών θεμάτων στις πλείστες των περιπτώσεων.

16. Εν κατακλείδι, σε σχέση με την παρα. Β1 της Ειδικής Έκθεσης επαναλαμβάνω ότι, με δεδομένο το περιεχόμενο της Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, των όσων έχουν αναλυθεί στην προηγούμενη επιστολή μου και των όσων επιγραμματικά επαναλαμβάνονται στην παρούσα, οι αναφορές σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και σε ενέργειες που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με κανέναν τρόπο δεν στοιχειοθετούνται ή/και δεν εδράζονται στα δεδομένα. Επαναλαμβάνω ότι, στη βάση της εντολής που δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Επίτροπο Νομοθεσίας, θεωρώ ότι έχω εφαρμόσει πλήρως και κατά γράμμα την εν λόγω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με κύριο μέλημα μου την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Εάν ο ισχυρισμός σας είναι ότι, η ίδια η Απόφαση δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, κάτι το οποίο προσωπικά απορρίπτω, υπενθυμίζω ότι αυτή έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού ελέγχθηκε προσωπικά από την Γενική Λογίστρια του Κράτους, λειτουργούς της Υπηρεσίας της, και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, οι οποίοι μετείχαν εξ υπαρχής στη διαβούλευση για κατάρτισή της. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είχα ενημερώσει, έχω διαβιβάσει στο Διευθυντή Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας την εισήγηση σας για σύγκληση σχετικής σύσκεψης και, όπως έχω ενημερωθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας, η σύσκεψη προγραμματίζεται εντός των ημερών.

17.1 Καθόσον αφορά τον τίτλο «3. Συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών από το άτομο Ε και την εταιρεία ΣΤ που ανήκει σε συγγενικά του πρόσωπα» (σελ. 6), που αφορά την εταιρεία ACN MΝ και τον κύριο Νικόλαο Μακρή, παραπέμπω στα όσα έχω αναφέρει στην προηγούμενη επιστολή μου (παρα. 27 και 28). Επιγραμματικά επαναλαμβάνω ότι, με δεδομένο ότι διαχρονικά σε κάθε αίτημά μου για στελέχωση του ΓΕΝ με προσωπικό, η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών ήταν ότι οι αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται με αγορά Υπηρεσιών, και σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία προσφορών εγίνετο σε πλήρη συνεργασία και με την έγκριση της Γενικής Λογίστριας του Κράτους ως αρμόδιας Αρχής, δεν στοιχειοθετούνται οι παρατηρήσεις της Ειδικής ΄Εκθεσης. Το ότι, μετά την προκήρυξη «ανοιχτών προσφορών» που έγινε σε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις στην επιστολή σας ημερομηνίας 14/11/2016 και σε πλήρη συνεργασία με την Γενική Λογίστρια του Κράτους, δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε έγκυρη προσφορά, δυνατό να είναι ενδεικτικό του γεγονότος πως η εργασία είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και πιθανόν η αμοιβή που προσφέρεται από το Κράτος να μην είναι ικανοποιητική. Εν πάση περιπτώσει, «η Σύσταση» (σελ. 7) ότι «το ίδιο Μητρώο τηρείται και στο Υπουργείο Εξωτερικών» δεν ευσταθεί, καθότι, όπως έχει υποδειχθεί και στην προηγούμενη επιστολή μου, δεν τηρείται και Μητρώο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Μητρώο τηρείτο, μέχρι τις 14/7/2017, από το ΓΕΝ στα πλαίσια αγοράς υπηρεσιών, και το ΥΠΕΞ τροφοδοτείτο από το ΓΕΝ. Απτή απόδειξη τούτου, είναι ότι, η ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ, στο πεδίο «Συνθήκες» παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ. Επιπρόσθετα, όπως, επίσης, αναφέρεται στην προηγούμενη επιστολή μου, το ΥΠΕΞ (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων) εξακολουθεί να παραπέμπει στο ΓΕΝ όλα τα επίσημα έγγραφα συνομολόγησης/επικύρωσης νέων διεθνών συμβατικών κειμένων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων του ΓΕΝ όσον αφορά το Μητρώο του ΓΕΝ, και εξακολουθεί να παραπέμπει στο ΓΕΝ ερωτήματα που αφορούν τη συνομολόγηση, διεθνών συμβάσεων, τα οποία παραμένουν, βεβαίως, σε εκκρεμότητα.
17.2 Συναφώς είμαι υποχρεωμένη να επαναλάβω τη θέση μου ότι, δεδομένου πως η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ορίζεται στην Πράξη Διορισμού της Επιτρόπου Νομοθεσίας, η Επίτροπος δεν δύναται από μόνη της να αποποιηθεί την άσκησή της. Αντίθετα, οφείλει να εμμένει όπως της δοθούν οι δυνατότητες να την ασκεί. Όπως, επίσης, αναφέρεται στην προηγούμενη επιστολή μου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελείται από το ΓΕΝ από το 2002 μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο τομέα, με έχει ενημερώσει ότι έχει αποφασίσει την απόσπαση στο ΓΕΝ, λειτουργού με προσόντα για άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

18. Καθόσον αφορά τον τίτλο «4. Στελέχωση Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ)», (σελ. 7), παρατηρώ ότι είναι ενδεικτικό της σύγχυσης που προκύπτει από το γεγονός ότι οι δύο διαφορετικές Υπηρεσίες, (ΓΕΝ και ΓΕΠ), εξετάζονται ως μια. Ενώ στην 1η παράγραφο αυτής γίνεται αναφορά στο άρθρο 12.1 του Περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου το οποίο ρυθμίζει την στελέχωση του ΓΕΠ, η 2η παράγραφος, που εξετάζει το προσωπικό, περιγράφει την κατάσταση στο ΓΕΝ. Όπως έχω αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μου, ήταν και παραμένει πάγια θέση μου ότι, η κάθε μια από τις δύο Υπηρεσίες (ΓΕΝ και ΓΕΠ) θα πρέπει να στελεχωθεί με επαρκές προσωπικό. Έχω, επίσης, επισημάνει στην προηγούμενη επιστολή μου ότι αυτό ήταν και παραμένει πάγιο αίτημά μου προς το Υπουργείο Οικονομικών και, παρά ταύτα, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία εκφράζετο τόσο σ΄ εμένα όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (από τον Διευθυντή Προϋπολογισμού) ήταν ότι το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως, οι αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται με αγορά υπηρεσιών. Επομένως, η όποια σύστασή σας θα πρέπει να έχει ως αποδέχτη το Υπουργείο Οικονομικών.

19.1 Όσον αφορά τον τίτλο «5. Θέματα Προσωπικού», οι παρατηρήσεις (παρόλο που δεν διευκρινίζεται στην Ειδική Έκθεση), αφορούν μόνο το προσωπικό του ΓΕΝ και όχι του ΓΕΠ. Το θέμα των αδειών, έχει απαντηθεί επαρκώς στην προηγούμενη επιστολή μου. Είναι γεγονός ότι η απουσία λειτουργών από το Γραφείο με παρατεταμένες άδειες ασθενείας, κ.λ.π., δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΝ, ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι είναι άκρως υποστελεχωμένο. Όμως, όλες οι άδειες είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή, πρόκειται για άδεια μητρότητας, γονική άδεια, ή άδεια ασθενείας πιστοποιημένη από ιατρό. Στις περιπτώσεις δε που έχει εξαντληθεί η από το Νόμο επιτρεπόμενη άδεια ασθενείας μετ’ απολαβών, το θέμα παραπέμπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σε ιατροσυμβούλιο το οποίο, σε όλες τις περιπτώσεις, έχει εγκρίνει ως δικαιολογημένη την απουσία του λειτουργού για λόγους ασθενείας. Επομένως, δεν είναι περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα στην προϊσταμένη αρχή να μην εγκρίνει άδειες ώστε να παρουσιάζεται «εικόνα κακοδιαχείρισης του Γραφείου», ως η εισήγησή σας. Επιγραμματικά, επαναλαμβάνω ότι, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριζόντια για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία με διαφοροποίηση των σχετικών κανονισμών, εάν αυτό είναι η εισήγηση σας.
19.2 Είμαι υποχρεωμένη, όμως, για σκοπούς δικαιοσύνης προς τους επηρεαζόμενους λειτουργούς, να επαναλάβω αυτό που έχει επισημανθεί και στην προηγούμενη επιστολή μου και δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη στην Ειδική Έκθεση, ότι, για την περίοδο για την οποία έγινε ο έλεγχος στο ΓΕΝ υπηρετούσαν 9 γυναίκες μόνο, 2 από τις οποίες διένυαν περίοδο δύσκολης εγκυμοσύνης (με όλα τα συνεπακόλουθα), τοκετού και άδειας μητρότητας, μια απ’ αυτές έχει και γνωστό ιατρικώς πιστοποιημένο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ άλλη, σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα, υπέστη κάταγμα χειρός το οποίο την ακινητοποίησε. Οι άδειες μητρότητας και γονικές άδειες που δόθηκαν ήταν, σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνες με το Νόμο. Το ίδιο και οι άδειες ανάπαυσης, οι οποίες υποβάλλονται πάντα έγκαιρα από το προσωπικό για έγκριση, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων στις οποίες πάντοτε ενημερώνετε τηλεφωνικά η Διεύθυνση και το Αρχείο. Οι άδειες ασθενείας καλύπτονται με ιατρικά πιστοποιητικά από γιατρούς του Δημοσίου ή ιδιώτες. Ο αυξανόμενος αριθμός άδειας ασθενείας που παρατηρήθηκε τα έτη 2015 και 2016 αφορά σοβαρά προβλήματα υγείας προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, η υπάλληλος που είχε 166 μέρες άδειας ασθενείας έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας και διένυε προβληματική εγκυμοσύνη. Η υπάλληλος που είχε 112 μέρες ασθενείας είχε δύο φορές εντός του ιδίου έτους κάταγμα στο χέρι και μία εγχείρηση καταρράκτη στο μάτι, ενώ το 2014 είχε πάρει μόνο 6 μέρες άδειας ασθενείας. Όπως έχω επισημάνει και στην προηγούμενή επιστολή μου, θα πρέπει να εξετασθεί οριζόντια η πρόνοια των Κανονισμών που επιτρέπει σε υπάλληλο που έχει εξαντλήσει όλο το περιθώριο αδειών ασθενείας μετ’ απολαβών, να προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η αρμόδια αρχή να παραπέμπει σύμφωνα με την νομοθεσία/διαδικασία σε ιατροσυμβούλιο και το ιατροσυμβούλιο αρκετούς μήνες μετά να αποφαίνεται ότι συντρέχουν ιατρικοί λόγοι προς τούτο!

20. Εν κατακλείδι, και ενόψει όλων των πιο πάνω επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η Ειδική Έκθεση δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα των δύο διαφορετικών Υπηρεσιών, (Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού), ούτε και τις πρόνοιες της Απόρρητης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Απορρίπτω με κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο τις αναφορές σας σε ισχυριζόμενη «διασπάθιση δημόσιου χρήματος» και ισχυριζόμενη «προφανή εικόνα κακοδιαχείρισης του Γραφείου», οι οποίες στη βάση των πιο πάνω θεωρώ ότι δεν στοιχειοθετούνται από τα πραγματικά δεδομένα.

21. Θα αναμένετο ότι, έλεγχος ο οποίος εξετάζει τον κάθε θεσμό (δεδομένου ότι εξετάζεται υπό το πρίσμα των δικών του πραγματικών δεδομένων, δηλαδή, τη νομική βάση, τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από τη νομική βάση, τον όγκο της εργασίας που έχει ενώπιόν του, σε συνάρτιση με τη στελέχωσή του), θα αναδείκνυε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει από την κραυγαλέα υποστελέχωση ενός έκαστου των δυο θεσμών, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει να υπηρετήσει και τον όγκο εργασίας που καλείται να επιτελέσει. Θα αναμένετο να υπάρχουν συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όχι προς την Επίτροπο, (η οποία διαχρονικά αιτείται ορθολογιστική στελέχωση, κάθε μιας από τις δυο Υπηρεσίες με αιτιολογημένες εκθέσεις που αφορούν την κάθε Υπηρεσία ξεχωριστά), αλλά προς την αρμόδια αρχή η οποία μπορεί να δώσει λύση, δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών, για ορθολογιστική στελέχωση, τόσο του ΓΕΝ όσο και του ΓΕΠ, για να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε θεσμό να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κάτω από το θέμα «Εξέταση λειτουργίας θεσμών της Δημοκρατίας» αυτεπάγγελτα εξέτασε, σε ξεχωριστές συνεδρίες τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (13/9/2017) και τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας (4/10/2017). Και στις δυο περιπτώσεις η Κοινοβουλευτική Επιτροπή διαπίστωσε και τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι, το μεν Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας είναι κραυγαλέα υποστελεχωμένο με τρόπο που να διερωτάται κανείς πως αναμένεται να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει η πολιτεία, το δε Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι υποστελεχωμένο σε συνάρτηση με τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει στη βάση των αρμοδιοτήτων που του ορίζει ο Νόμος, τον όγκο των παραπόνων που του υποβάλλονται και των θεμάτων που αναμένεται αυτεπάγγελτα να χειριστεί σε καθημερινή βάση, η δε διευθέτηση για στελέχωση με απόσπαση από άλλες Υπηρεσίες είναι αντίθετη με το πνεύμα του Νόμου και δεν εξυπηρετεί το θεσμό. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει αυτεπάγγελτα από την Εκτελεστική Εξουσία να προχωρήσει σε ορθολογιστική στελέχωση του καθενός από τους 2 θεσμούς.

22. Νιώθω υποχρεωμένη, να επισημάνω, επίσης, ότι, λογικά, θα αναμένετο πως ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αναδείκνυε και το γεγονός ότι ένα πρόσωπο, η Επίτροπος Νομοθεσίας, αποδέχτηκε το 2007 να αναλάβει επιπρόσθετα και τα καθήκοντα ενός νέου θεσμού, του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μιας νέας ξεχωριστής Υπηρεσίας που έπρεπε να συσταθεί από την αρχή, με εντελώς διαφορετικά καθήκοντα, διαφορετικές αρμοδιότητες, διαφορετικό προσωπικό (Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να καταξιωθεί στα πλαίσια της πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας με την ποιότητα και την ποσότητα του έργου που παράγει), χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή. Παράλληλα, σε δύο διαφορετικές περιόδους (2002 έως 2004 και 2015 μέχρι σήμερα), αποδεχόμενη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε επιπρόσθετα να διεκπεραιώσει ένα τεράστιο όγκο νομοθετικής εργασίας στα πλαίσια της, σε κάθε περίπτωση, τρέχουσας διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή. Εάν η εργασία αυτή ανατίθετο στον ιδιωτικό τομέα σίγουρα, θα κοστολογείτο σε υπέρογκα ποσά. Επομένως, εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες, του συγκεκριμένου προσώπου και η προσφορά του έχουν συμβάλει, τα τελευταία 10 χρόνια στην εξοικονόμηση για το Κράτος πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η δε αμοιβή που λαμβάνει ως Επίτροπος Νομοθεσίας, από το 2013 μέχρι σήμερα, είναι μειωμένη κατά 66% (σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από αρμόδιο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου), δεδομένου ότι η Επίτροπος έχει αποδεχθεί και την εθελοντική αποκοπή αποδοχών.

23. Θεωρώ απαράδεκτο, η προσφορά ενός προσώπου, το οποίο έτυχε της εμπιστοσύνης, τουλάχιστον, των τελευταίων 4 Προέδρων της Δημοκρατίας (Γλαύκου Κληρίδη, Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκου Αναστασιάδη) οι οποίοι την διόρισαν και/ή ανανέωσαν διορισμό της σε ήπατα πολιτειακά αξιώματα και/ή της ανέθεσαν σημαντικές επιπρόσθετες πολιτειακές αρμοδιότητες και η οποία παρήξε έργο το οποίο έχει καταξιωθεί και αναγνωρίζεται στα πλαίσια της Κυπριακής Πολιτείας και της Κοινωνίας αλλά, και σε αρκετές περιπτώσεις, στα πλαίσια Διεθνών Οργανισμών, να μηδενίζεται και/ή να χαρακτηρίζεται ότι συμβάλλει στη «διασπάθιση δημοσίου χρήματος» και «κακοδιαχείριση γραφείου» με ατεκμηρίωτα συμπεράσματα.

24. Εν κατακλείδι είναι η θέση μου ότι:
Α. Καθόσον αφορά την Απόρρητη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου -
Δεδομένου ότι:
   (1) Η Ειδική Έκθεση δεν αποτυπώνει καν το περιεχόμενό της και τους
   ουσιαστικούς όρους αυτής, δηλαδή ότι:
     (α) όσον αφορά τη Συμφωνία Συντονισμού, καθορίζει το όνομα του προσώπου στο οποίο θα ανατεθεί, την αμοιβή €75.000 ανά εξάμηνο, και την εργασία που θα ανατεθεί στη βάση της σωστής αντίληψης της διαδικασίας που θα ακολουθείται και των εγγενών δυσκολιών στην πορεία των προσχεδίων / στάδιο ολοκλήρωσης (που εξαρτάται από την πορεία των συγκλήσεων σε πολιτικό επίπεδο) και τον τύπο (κείμενο) της Συμφωνίας που θα υπογραφεί,
     (β) Όσον αφορά τις Συμφωνίες για κατάρτιση νομοθεσιών καθορίζει τα ονόματα των ατόμων στα οποία θα ανατεθούν, το πλαίσιο αμοιβής τους και τον τύπο (κείμενο) της Συμφωνίας που θα υπογραφεί,
   (2) Η Ειδική Έκθεση δεν αποτυπώνει τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει ολοκληρωθεί από τη Συντονίστρια και τους άλλους δικηγόρους, που ανέρχεται σε χιλιάδες σελίδων και τον μεγάλο αριθμό νομοσχεδίων που έχουν παραδοθεί ως πρώτα προσχέδια της Ε/Κ πλευράς προς την Τ/Κ πλευρά, αλλά και τον ακόμη μεγαλύτερο αριθμό νομοσχεδίων προσχέδια των οποίων έχουν παραδοθεί στην Επίτροπο και ελεχθεί,
   (3) Η Απόρρητη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε στη βάση Πρότασης του Υπουργού Οικονομικών που καταρτίστηκε σε διαβούλευση και πλήρη συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, ΄Εργων και Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου,
   (4) Η Επίτροπος σε όλα τα στάδια εφάρμοσε κατά γράμμα την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ο ισχυρισμός για «υπέρογκα ποσά που διασπαθίζονται σε διάφορες συμβάσεις υπηρεσιών» δεν τεκμηριώνεται.
   Β. Καθόσον δε, αφορά τις δύο Υπηρεσίες, Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) και Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΓΕΠ), -
Δεδομένου ότι:
   (1) Η Ειδική ΄Εκθεση δεν αντανακλά το γεγονός και/ή παρουσιάζει σύγχυση ως προς το ότι το ΓΕΝ και το ΓΕΠ είναι ξεχωριστές Υπηρεσίες, που λειτουργούν και ρυθμίζονται με διαφορετική νομική βάση, ασκούν διαφορετικές αρμοδιότητες, έχουν ξεχωριστό προσωπικό και ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις.
   (2) Η Επίτροπος Νομοθεσίας ή η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ανάλογα με την περίπτωση, διαχρονικά ζητούσε από το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση προσωπικού για το ΓΕΝ και το ΓΕΠ, για άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων εκάστης Υπηρεσίας και η πάγια θέση του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν ότι αυτές μπορούν να ασκηθούν με αγορά υπηρεσιών.
   (3) Διαχρονικά, σε κάθε περίπτωση, η αγορά υπηρεσιών από το ΓΕΝ ή το ΓΕΠ, γινόταν κατόπιν διαβούλευσης, σε συνεργασία και με την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ως αρμόδια αρχή.
   (4) Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια (τόσον όσον αφορά το ΓΕΝ όσο και το ΓΕΠ), δεν εντόπιζε οτιδήποτε μεμπτό, αντίθετα επισημαίνεται το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις πλείστες Δημόσιες Υπηρεσίες, δεν υπήρχε οποιαδήποτε παρατήρηση.
   (5) Όταν, με την επιστολή σας ημερομηνίας 14/11/2016, υποδείξατε ότι θα έπρεπε να ακολουθείται η διαδικασία «ανοικτού τύπου», τούτο υλοποιήθηκε, σε σχέση τόσο με το ΓΕΝ όσο και το ΓΕΠ με αποτέλεσμα:
     (α) όσον αφορά το ΓΕΠ, σε διαδικασία προσφορών «ανοικτού τύπου», η οποία έγινε στη βάση κριτηρίων τα οποία εισηγήθηκε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο ενέκρινε και τα έγγραφα της διαδικασίας, η Νομικός η οποία επελέγετο προηγουμένως με διαδικασίες «κλειστού τύπου», διασφάλισε καταφανώς υπέρτερη βαθμολογία των άλλων προσφοροδοτών,
     (β) όσον αφορά το ΓΕΝ δεν υπήρξε έγκυρη προσφορά
   (6) Όσον αφορά τις άδειες (τούτο αφορά μόνο το ΓΕΝ), σε κάθε περίπτωση είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για άδεια μητρότητας, γονική άδεια, άδεια ανάπαυσης, ή άδεια ασθενείας, όπως αναλύεται πιο πάνω,
το εύρημα για «προφανή εικόνα κακοδιαχείρισης του Γραφείου», δεν τεκμηριώνεται.

25. Η παρούσα κοινοποιείται στους αξιωματούχους στους οποίους είχε κοινοποιηθεί η επιστολή σας ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017 και η επακόλουθη δική μου ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2017, με αντίγραφο της υπό απάντηση επιστολής σας για σκοπούς ενημέρωσης και τυχόν τοποθέτηση τους στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. Κοινοποιείται, επίσης, στο Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στον οποίο απευθύνεται η υπό απάντηση επιστολή σας καθώς και τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου με επιστολή του ημερομηνίας 7/12/2017 έχει διαβιβάσει την υπό απάντηση επιστολή σας, ζητώντας σχόλια ή παρατηρήσεις τους μαζί με αντίγραφο της προηγούμενης επιστολής μου ημερομηνίας 20/10/2017 για πληρέστερη κατανόηση των θέσεών μου που εκφράζονται στην παρούσα.
Λήδα Κουρσουμπά
Επίτροπος Νομοθεσίας/
Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού
Κοιν.: Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Διευθυντή Διπλωματικού Γραφείου Προέδρου της Με αντίγραφο επιστολής του
Δημοκρατίας/Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
Γενικού Ελεγκτή ημερ. 5/12/2017

Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Υπουργό Οικονομικών Με αντίγραφο επιστολής της
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών Επιτρόπου ημερ. 20/10/2017
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου
ΛΚ/ΓΑ

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Επιτρόπου και Επιστολή προς Γενικό Ελεγκτή Ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2017.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top