Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), διοργανώνεται η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για να ανακοινωθεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το ΚΕΝΘΕΑ, τις Συνομοσπονδίες Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών. Η συνεργασία αυτή στοχεύει να προωθήσει προγράμματα προς τα παιδιά και σεμινάρια εκπαίδευσης γονιών στην άσκηση θετικού γονικού ρόλου.

Μια από τις αρμοδιότητές της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι η προώθηση διάφορων προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που να απευθύνονται τόσο προς τα παιδιά όσο και προς επαγγελματικές ομάδες και προς γονείς.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε συνεργασία με το ΚΕΝΘΕΑ, τις Συνομοσπονδίες Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ, που είναι κυρίως υποστηρικτική, πηγάζει από τα άρθρα της Σύμβασης που αφορούν στην υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης τόσο στα παιδιά για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη όσο και προς τους γονείς για να επιτελέσουν τον θετικό γονικό τους ρόλο.

Στα πλαίσια αυτά έχω θέσει υπό την αιγίδα μου τα πιο κάτω προγράμματα και σεμινάρια:

 • Σεμινάριο προς μαθητές Γ’ γυμνασίου και Α’ λυκείου με τίτλο «Η ψυχολογία της οδήγησης» και το
 • Πρόγραμμα για Αλκοόλ προς παιδιά Ε’ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με τίτλο «Κύκλωπας και Οδυσσέας»
 • Προληπτικό Πρόγραμμα προς γονείς με θέμα «Οικογενειακό Συμβούλιο»

  Η 26η Ιουνίου τιμάται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθορίζει την υποχρέωση του κράτους να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών, για να προστατεύσουν τα παιδιά από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Η καλύτερη πρόληψη κατά των ναρκωτικών είναι η καλλιέργεια αντιστάσεων στα ίδια τα παιδιά αλλά και η ενδυνάμωση της οικογένειας που είναι το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί. Ως εκ τούτου, ακολούθως, παρατίθενται λεπτομέρειες σε σχέση με το Προληπτικό Πρόγραμμα προς γονείς με θέμα «Οικογενειακό Συμβούλιο».

  Προληπτικό Πρόγραμμα προς γονείς με θέμα «Οικογενειακό Συμβούλιο»
  Επανειλημμένα έχω τονίσει ότι, είναι πάγια η θέση μου πως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας, όπως τα ναρκωτικά, είναι η πρόληψη. Έχω, επίσης, επανειλημμένα τονίσει ότι η καλύτερη μορφή πρόληψης που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς πηγάζει από την σωστή επικοινωνία και, τούτο, συνεπάγεται τη σωστή λειτουργία της οικογένειας, ως μιας μονάδας μέσα στην οποία αναπτύσσονται δημοκρατικές σχέσεις και στην οποία όλα τα μέλη έχουν ίσες ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ακούσουν ο ένας τον άλλο, και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που την αφορούν. Τούτο σημαίνει σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και, ιδιαίτερα, του δικαιώματος της συμμετοχής δηλαδή, του δικαιώματος του παιδιού να έχει άποψη να ακούεται η άποψη αυτή και λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό της ωριμότητας του. Σε αυτό στοχεύει το Προληπτικό Πρόγραμμα για τους γονείς με θέμα «Οικογενειακό Συμβούλιο». Όταν διάβασα τις παραμέτρους τις οποίες έθεσε ο ΚΕΝΘΕΑ για λειτουργία του «Οικογενειακού Συμβουλίου», όχι μόνο δεν είχα κανένα ενδοιασμό να το θέσω υπό την αιγίδα μου, αλλά ένιωσα τεράστια ικανοποίηση σκεπτόμενη ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα αντανακλά πραγματικά τις δικές μου θέσεις.

   Η υποστήριξη προς την οικογένεια που στοχεύει να προσφέρει το Γραφείο μου μέσω του Προληπτικού Προγράμματος προς γονείς με θέμα «Οικογενειακό Συμβούλιο» το οποίο καταρτίστηκε από το ΚΕΝΘΕΑ, είναι μια υποχρέωση που πηγάζει από τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αναγνωρίζει:
  • ότι η οικογένεια ως η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, πρέπει να έχει την προστασία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να μπορέσει να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της στην κοινότητα,
  • ότι το παιδί, για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης.

   Η τεχνική του «Οικογενειακού Συμβουλίου», όταν εφαρμόζεται σωστά συντείνει:
  • στην ανάπτυξη δημοκρατικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια διότι όλα τα μέλη έχουν ίσες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων,
  • στην εφαρμογή του Δικαιώματος Συμμετοχής του παιδιού στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν το ίδιο στα πλαίσια της οικογένειάς του. Αυτό το δικαίωμα αποτελεί και μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού. Η Αρχή της Συμμετοχής διασφαλίζει ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με ότι το αφορά αλλά και να του παρέχονται όλες εκείνες οι ευκαιρίες που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει τις δικές του απόψεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Παράλληλα, το παιδί θα πρέπει να έχει την ευκαιρία όχι μόνο να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του αλλά και αυτές να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό της ωριμότητας του
  • στην καλύτερη επικοινωνία και δυνατότητα έκφρασης θετικών ή/και αρνητικών συναισθημάτων, σκέψεων και ανησυχιών
  • στον ψυχαγωγικό προγραμματισμό τις οικογένειας
  • στην αρμονική συμβίωση γιατί δίνεται η ευκαιρία να τεθούν κανόνες οι οποίοι να είναι αποδεκτοί από όλους, να ληφθούν αποφάσεις, να συζητηθούν προβλήματα και να αντιμετωπιστούν διαφωνίες
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων στους γονείς, οι οποίες θα συντείνουν στην καλλιέργεια αντιστάσεων στα παιδιά τους, έναντι οποιασδήποτε εξάρτησης.
    Η συγκέντρωση της οικογένειας με τη μορφή του Οικογενειακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ένας κρίκος που δυναμώνει τους δεσμούς της. Αν και δεν αποτελεί πανάκεια για όλες τις οικογενειακές δυσκολίες, έχει όμως πολλές δυνατότητες. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη δημοκρατικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια, το οποίο διασφαλίζει και στα παιδιά το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που τα αφορούν.

    Εν Κατακλείδι το Οικογενειακό Συμβούλιο είναι ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της οικογένειας ώστε να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί σωστά με όλα τα μέλη της και, ιδιαίτερα, τα παιδιά παρέχοντας την δυνατότητα να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις, μέσα από τις οποίες θα περάσει τις αρχές και τις αξίες της, αλλά και θα καλλιεργήσει τις αντιστάσεις στα παιδιά ώστε να τα ενδυναμώσει για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους πολλαπλούς κινδύνους της σημερινής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και η μάστιγα των ναρκωτικών.
   • Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.pdf


    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Back To Top